02-04-14

MEDITATIE

 

M E D I T A T I E

 

P A S E N

Ich sag es jedem, dass er lebt

 

Novalis (1772-1801)

 

“Ich sag es jedem, dass er lebt und auferstanden ist.

 

Dass er in uns’rer Mitte schwebt und ewig bei uns ist.”

 

(Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan.

 

Dat Hij nu in ons midden leeft en eeuwig bij ons is.)

 

 

 

Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg bereikte bij zijn sterven slechts een zeer jonge leeftijd. Geplaagd door noodlot en ziekte stierf hij doch liet een scala aan literaire teksten, gedichten en liederen na. De nacht is volgens Novalis de sleutel tot het werkelijk verstaan van de werkelijkheid. Pas in het duister worden ogen geopend en wordt de ziel doordrongen van licht. Daarmee is hij een schrijver met verwantschap aan de Romantiek en het Symbolisme. In 1802 verschijnt van hem een bundel geestelijke liederen waaronder dit lied; Ik zeg het allen dat Hij leeft.

 

 

 

Het lied verteld van Pasen; de opstanding van Christus, welke eerst door de nacht en de duisternis van de dood tot stand kon komen. De opstanding van Christus (Wiens naam hij feitelijk niet noemt!) wist de dood niet weg maar biedt een perspectief over de dood heen. Lijden en dood blijft aan deze gebroken schepping verbonden, ook na Pasen. Toch, hemel, Vaderhuis en wederzien geven kracht om nu het kruis te dragen en straks de overwinning te verkrijgen. Met deze boodschap wil de schrijver vooral bemoedigen en getuigen van de Opgestane Heiland, Hij leeft en is onder ons; voor eeuwig bij ons… Daar laat de schrijver Christus spreken die gezegd heeft; Ik zal u niet als wezen achterlaten… De schrijver kwam op jonge leeftijd te staan voor zijn dood; maandenlang was zijn ziekbed geweest. Zijn sterfbed was een preekstoel, zijn graf werd een sprekend getuigenis van de wederopstanding. 

 

In Nederland bestaat de traditie om op Paasmorgen aan de poorten van de begraafplaatsen te zingen; Ik zeg het allen dat Hij leeft.  In Belgie is dat wellicht anders? In elk geval klinkt op Paasmorgen een overwinningslied van hoop; want Christus is opgestaan. Jezus leeft!

___________________________________________________________________________

 

 

 

Overleden

Gina.jpg

 

 

Op zondagavond 2 maart is  onze geliefde en gewaardeerde zuster GINA ACOSTA overleden na een slopend en ontluisterend ziekbed heeft zij de moedige strijd gewonnen gegeven. Zij liet haar man Jurgen en hun beide kinderen Merel en Lukas na. Samen met haar zuster Rosalie en neefje Caleb stonden zij aan haar sterfbed. De gemeente heeft intens meegeleefd en gebeden; telkens met hoop op genezing doch later met het verlangen naar berusting en vrede. We verliezen in Gina een gelovige jonge vrouw met haast tomeloze energie voor de gemeente en haar werk. Bovenal was zij moeder, familie mens en vriendin. Wij missen haar geloof en overtuiging, welke zij wist te verwoorden, overal en tot eer van haar Heiland. Thans mag zij in Zijn nabijheid zijn, waar geen tranen en pijn meer is. Haar uitvaart was een moment waar velen zich mochten spiegelen aan haar geloof en relatie met Christus. We zijn dankbaar dat het evangelie klonk. Inmiddels breekt de kille ontnuchtering door bij Jurgen. Niettemin zien we in Hem een sterke mens die het spoor van zijn vrouw wil gaan. Daartoe willen we hem en zijn kinderen omringen met onze gebeden.

____________________________________________________________________________

 

 

 

Zieken

 

In het ziekenhuis te Antwerpen werd Christel Delombaerde geopereerd; door complicaties is het herstelproces aanzienlijk vertraagd. De teleurstelling wordt echter gedragen in de overtuiging dat zij niet alleen is en de sterke hand van God nimmer heeft misgevat. Christel laat zich graag omringen door Harry, familie en vrienden. Maar haar grootste belang is omringd te zijn door gebed. Thans is Christel voor revalidatie in het Heilig Hartziekenhuis (Westlaan). Er is dankbaarheid voor de nabijheid en ondersteuning.

 

In het Revalidatiecentrum te Nieuwpoort is Janny Bakker opgenomen, Eerst na een lange periode in het Stedelijks Ziekenhuis te zijn verpleegd. Enorme verzwakking van het lichaam en de geest heeft ertoe bijgedragen dat het thuis niet meer mogelijk was voor zichzelf te zorgen. Diverse onderzoeken wezen uit dat een stevige verbetering van de conditie, en een flinke discipline voorwaarde zijn om weer huiswaarts te gaan. Daaraan heeft Janny hard gewerkt en niet zonder resultaat! Om de laatste goede stappen te zetten verblijft Janny nu aan zee maar verwacht binnen afzienbare tijd weer op de Mandellaan uit te kijken en in haar geliefde kerkje te zijn. We bidden Janny sterkte, geduld en moed toe!

 

 

 

Belijdenisdienst

 

Op D.V. 13 april hopen Ian en Fiona Haeghebaert openbare geloofsbelijdenis te doen. Zij doen dat omring door familie en vrienden en in het midden van de gemeente als geloofsgemeenschap met Christus. Een feestelijke dienst omdat we hiermee mogen ervaren dat God nog onder jongeren wil werken en jong volwassenen bewust maakt van hun relatie met Christus. Doorgaans waren we in de voorbereidende gesprekken samen met Jesu Da Costa. Met ons vieren hadden we het goed en werd veel geleerd van elkaar en uit de bijbel. Voor Ian en Fiona was het tijd om belijdenis te doen, Jesu wilde graag nog even wachten. Belijdenis doen is echter geen afsluitende stap waarmee je klaar bent; het is de eerste stap van een weg waarmee je nooit klaar bent. Elke dag wil God weer iets aan ons geloof toevoegen. De dienst zal een feestelijk en zelfs orientaals karakter hebben. Of zoals wij in Holland zeggen; een Indodienst. Een klein Indonesisch gelegenheidskoortje zal medewerking verlenen en na de dienst zullen we worden getrakteerd op Ambonese hapjes…

 

 

 

Goede Vrijdag

 

Al enkele jaren was de avonddienst op Goede Vrijdag in onbruik geraakt. Dit jaar willen we toch weer de gemeente oproepen om op de avond van het sterven van Christus de kerk te zoeken. Toen Christus werd weggevoerd, geslagen en uiteindelijk gekruisigd waren allen van Hem gevlucht. Zijn sterven was in de uiterste eenzaamheid. Laten wij het gedenken van Zijn dood samen doen! Aan de dienst zal medewerking worden verleend door het getalenteerde koor st. Henricus uit Roeselare. Zij zullen voor ons enkele passieliederen zingen uit de protestantse traditie. De dienst heeft een sober karakter waarin het licht van Pasen helder zal schijnen. De dienst begint om 19.30 uur!

 

 

 

Paasmorgen

 

Het grootste voorrecht van een christen is om met Pasen het evangelie te horen van de opgestane Heiland. De dood is in haar macht gebroken, het graf is overwonnen. Met Pasen gaat de gemeente nog meer als op andere zondagen de wereld weer in met de opdracht om het aan allen bekend te maken. De grootste feestdag in de christelijke traditie. Na de dienst hebben we een feestelijke ontmoeting!

 

 

 

Doopdienst

 

Op D.V. zondag 11 mei wordt de gemeente opgeroepen getuige te zijn van de bediening van de Heilige Doop aan Stephan Wieland. Voorafgaande aan de dienst zal hij belijdenis doen van het geloof. Deze volwassendoop zal worden verricht na een aantal ontmoetingen waarbij we nader kennis hebben gemaakt met Stephan en Evelyn. Beide zijn afkomstig uit de voormalige DDR en hebben hun plaats gevonden in onze kerk. Tijdens een van onze ontmoetingen kwamen we te spreken over gaven en talenten. Wat we goed kunnen of kennen mogen we inzetten voor de gemeente. God geeft ons zo instrumenten om de kerk op te bouwen. We hopen en bidden dat ook door hen deze gaven mogen worden ingezet en welkom zijn in onze gemeente.

 

 

 

Ledenvergadering

 

Na de dienst op D.V. zondag 18 mei wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden; een aantal zaken staan op de agenda, waaronder de financiele overzichten van de VZW en de Bestuursraad. Verder zal ook het jaaroverzicht van de kerkenraad worden gesproken. Binnen de kerkenraad en de bestuursraad zullen enkele leden worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming. Daarnaast kunnen door gemeenteleden bepaalde punten onder de aandacht worden gebracht en besproken worden.

 

 

 

Nieuwe Bijbels

 

Via stichting Loukas in Nederland heeft onze gemeente de beschikking gekregen over een flink aantal bijbels en evangelisatielectuur. Inmiddels hebben de meeste gemeenteleden hun weg daartoe al gevonden. Al het materiaal is gratis ter beschikking gesteld. De nieuwe bijbels vindt u in de kast in de kerk. De weggeefbijbels liggen op de tafel in de hal. In de loop van April zullen 600 bijbels speciaal voor de stad Roeselare worden afgeleverd. Op de omslag van de bijbel staat een kleurenafbeelding van de Belfort en het stadhuis. Het nieuwe materiaal dient de uitbereiding van Gods Koninkrijk en stelt ons in staat een weinig daaraan bij te dragen.

 

 

003 (3).JPG

 

 

 

 

Nieuw ingekomen (met attest)

 

-Met doopattest vanuit de Rooms-katholieke Kerk te Stasegem is overgekomen naar de VPKB Roeselare De Geuzentempel; mw. Christelle Delombaerde per februari 2014.

 

Het is herhaaldelijk dat we nieuwe mensen mogen verwelkomen in onze kerk. Sommigen zijn eerst nog aarzelend en zoeken wat naar de juiste plek, anderen voelen zich direct op hen gemak. Na enige tijd worden nieuwe mensen gevraagd of zij deel willen nemen aan de gemeenteactiviteiten, prijsstellen op het kerkblad en eventueel genoemd willen worden als nieuw ingekomen. Het is belangrijk dat nieuwe mensen zich op hun gemak voelen en een warm welkom ervaren. Soms wachten wij een beetje af, dat hoeft niet! De kerkenraad zoekt naar een manier om het binnenkomen te vergemakkelijken en wil hier graag met de gemeente over doorspreken tijdens de gemeentevergadering.

 

 

 

Open Kerk

 

Het initiatief is genomen om onze kerk wat vaker open te stellen. Eerst was de keuze op zondagmiddag, daarnaast is nu ook op dinsdagmorgen de kerk open.

 

Mensen willen nog wel eens nieuwsgierig binnenkijken. Soms hebben we dan de gelegenheid wat te vertellen van de kerk als gebouw en als geloofsgemeenschap. Gelukkig hebben we nu ook wat om aan de mensen mee te geven. Soms kan het gebeuren dat we bezoek krijgen van 1,2,3, of zelfs 8 mensen. Allen gaan zij aangenaam verrast en opgewekt weer hun weg verder.

 

Wil je meedoen? Vraag het de dominee!

 

 

 

Op pad met de Jeugd.

 

Op D.V. zaterdag 19 april gaan we met de jeugd van onze gemeente naar Ieper; daar worden we ontvangen door onze gastheer ds. Erik Libbrecht. We worden rondgeleid in de kerk en de stad en bezoeken ook de Anglicaanse kerk. Ondertussen drinken we wat en eten we ook samen met enkele jongeren van Ieper. We vertrekken om 10.00 uur vanuit de Geuzentempel en arriveren daar weer om 17.00 uur. Geen kosten, welk een vrolijk humeur!

 

 

 

 

 

Muziekoverleg

 

Sinds enige tijd proberen we met wat muzikale mensen aan tafel te zitten om te onderzoeken op welke wijze we muziek kunnen integreren in onze gemeente. We denken dan aan een koortje (familie of kinderkoor) en de inzet van verschillende instrumenten. Gelukkig hebben we nu een extra meedenker(ster), samen hopen we iets moois op te zetten.

 

 

 

Kindernevendienst

 

Jose is geweldig dankbaar dat enkele mensen in de gemeente daadwerkelijk mee gaan werken met de leiding aan de kindernevendienst. De kinderen zullen nu een afwisselende juf hebben. Het is goed en belangrijk dat meer mensen in de gemeente samen de verantwoordelijkheid willen dragen voor het werk onder de jongsten van de gemeente. Naast leiding geven is uw gebed voor de kindernevendienst ook belangrijk!

 

 

 

Vrouwengroep

 

Eerst nog aarzelend, maar nu al met meer vaste vorm komt de vrouwengroep samen. Behalve gesprek over geloofsthema’s praten de vrouwen ook over alledaagse dingen, culturele dingen en traditionele dingen. Daarnaast eten ze ook nog lekkere dingen. Eerstvolgende samenkomst; Vrijdag 16 mei in de kerk.

 

Info; Jose van Bruggen.

 

 

 

Bible study group/confirmation class

 

Het is dan eindelijke gelukt; samen met Mosiri heeft de dominee een klein groepje gemeenteleden samengebracht. In het Engels bespreken we thema’s van geloof en kerk; zoals doop, avondmaal en belijdenis. Enkele van de deelnemers bereiden zich voor op de doop en de geloofsbelijdenis.

 

You are welcome to visit us en share your thoughts en visions about faith. We truly seek for the guidance of the Holy Ghost to lead us. To take part of this meeting is oke, but we only use English. We meet again at Friday 25 april 19.00 uur in the Church!

 

 

 

Geuzenbrief

 

Met een tweemaandelijkse uitgave van het kerkblad is het lezen van de Geuzenbrief een aanrader. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte!

 

 

 

17:14 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-03-14

Overlijden

De Protestantse Kerk te Roeselare (VPKB) geeft kennis van het overlijden van

 

Gina Maria Acosta

Bestuurslid en voormalig kerkenraadslid.

Wij verliezen in Gina een gewaardeerde en inspirerende zuster van de gemeente.

Onze gebeden gaan uit naar de Jurgen, Merel en Lukas en de familie Cneut - Acosta.

 

Namens de kerkenraad en het bestuur,

ds. L.P.J. van Bruggen, Voorzitter Kerkenraad

mw. J. Vercruysse, Secretaris Bestuur

11:27 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-14

KERK ONDERWEG ...

 

 

brugge3.JPG

 

 

 

 

Meditatie

 

Jesaja 52;13 – 53;2 “De knecht des Heren.”

 

 

 

Wellicht te snel en voorbarig zijn we in de geschiedenis ervan uitgegaan dat we teksten uit het oude testament over de knecht des Heren direct kunnen toepassen op Christus. Beloften aangaande de knecht des Heren kunnen ook en nog steeds betrekking hebben op Israel. Ook waar we in de bovenstaande tekst lezen wat de knecht zal worden aangedaan en wat hem zal overkomen. Jesaja verteld ons van de aanstaande vernedering en de daarop volgende verhoging, maar van wie?

 

     Nu moeten wij in de uitleg van de tekst het een niet willen uitsluiten van het ander. De Messias is verbonden aan Israel; zij ondergaan dezelfde toekomst en staan onder dezelfde belofte. Wie Israel ziet, erkent wat over de Knecht is gesproken; veracht en als onwaardig! Toch heeft Israel zich in de lijdende Christus niet herkent en daarmee Gods belofte over haar niet geaccepteerd.

 

     Maar de belofte van God aangaande de knecht is door de afwijzing niet afgedaan. Nog altijd hebben de woorden van Jesaja profetische kracht. Wat in Christus werkelijkheid is geworden voltrekt zich aan Israel; veracht en als onwaardig. Het lijden met, aan en soms zelfs door Israel! Maar niet zonder hoop op verhoging.

 

     In deze periode zal de kerk weldra de lijdenstijd ingaan. De gemeente getuigt van de hoop die is in elke vorm van lijden, onderdrukking en verachting. Wij beleven de vernedering van het kruis in het geloof dat Christus is opgestaan en verhoogd. Wat Jesaja schreef is in Christus in vervulling geraakt; toch die vervulling is nog altijd gaande. Hij neemt Zijn volk mee in de vernedering en de verhoging; dat is Israel en de kerk. Elk van hen beide op door God bestemde wijze. De profetie is nog niet vervuld! Het woord van Jesaja is nog niet af en klaar, Gods toekomst is gaande.

 

     De knecht des Heren brengt ons niet het einde van het lijden, doch zegt het ons wel aan. Ook wat wij persoonlijk ervaren in nood, ziekte en verdriet; wij stellen het in het licht van de Opstanding. Het kruis verkondigt ons Zijn lijden en dood om onze ongerechtigheden en onze zonden waren op Hem. Maar Hij nam het op zich en droeg het weg en neemt ons op in Zijn verhoging. Van die belofte is nog nooit iets af gedaan!

 

 

 

Onze zieken

 

Nu het kerkblad voor twee maanden uitkomt wordt het lastig om actueel over de zieken in onze gemeente te schrijven. De wekelijkse nieuwsbrief geeft u informatie die meer nauwkeurig is. Toch zal niemand ontgaan dat sprake is van groot lijden en verdriet in ons midden. Machteloosheid maakt zich van een mens meester waar wordt toegekeken en waar christenen elkaar opdragen voor de troon van Gods genade en liefde. Wij hebben een machtige Heiland, een God van wonderen. Hij regeert over leven en dood, in Zijn handen ligt ons broze leven! Laten wij in liefde en geduld omzien naar elkaar en onze gebeden bij God brengen en vragen wat wij niet durven vragen… kent Hij onze gedachten en elk woord. Ons gebed is aanhoudend!

 

 

 

Vertrokken

 

In de eerste week van dit nieuwe jaar is ons gemeentelid Lotis vertrokken naar De Filippijnen. Daarmee is een einde gekomen aan een moeilijke en onzekere tijd. Niet alleen van overheidswege werd de druk opgevoerd, ook in de prive situatie werd de nood groter. Wij hopen dat Lotis in haar thuisland een nieuw bestaan mag opbouwen en in haar geloof dicht bij de Here zal blijven leven. We vinden het fijn en dapper van Danny om de draad weer op te pakken en de gemeente weer op te zoeken. We wensen hem sterkte en kracht; laten we om hem heen staan!

 

 

 

Nieuw binnengekomen

 

We zien regelmatig diverse nieuwe gezichten; daar zijn we dankbaar voor. Mensen weten onze kerk te vinden en voelen zich thuis. Wat geweldig goed dat gemeenteleden niet aarzelen om nieuwe gezichten aan te spreken en mee te nemen. Het is reuze belangrijk dat we gemeenschap vormen, ook in het vriendelijk omzien naar elkaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de ledenadministratie en we proberen alle mensen die betrokken zijn op onze kerk in kaart te brengen.

 

 

 

gesprek deken en ds (2).JPG

 

 

 

 

Kerkenraad

 

We zijn dankbaar dat ons team versterkt werd met Martin Flo als ouderling in de kerkenraad. We vinden het een aanwinst in spiritualiteit en daadkracht om samen de dienst aan de gemeente te mogen dragen. Martin zal naast het kerkenraadswerk actief blijven in de verkondiging en daarom niet altijd op zondagmorgen in onze kerk zijn.

 

     Erg gelukkig en gezegend zijn we met de toezegging van Moseray Kargbo om het kerkenraadswerk te komen ondersteunen. We mochten in hem een zeer betrokken gemeentelid ontmoeten en een gelovig mens met veel ervaring. Bovendien hopen we met de toezegging van deze broeder meer inzicht te krijgen in de diversiteit van onze gemeente; we zullen elkaar tot verrijking zijn. De Here zal er mee geprezen zijn.

 

     Bezorgd, maar hoopvol zijn we met Janny. Enige tijd geleden werd al wel duidelijk dat Janny een zwakke conditie heeft. verbetering is niet vanzelf komen aanwaaien; sterker, het werd gaande zorgelijker. Toch heeft Janny de vaste hoop dat het snel weer beter zal gaan; dat vraagt geduld en kracht. We wensen toe dat de Here haar weer snel tot het kerkenraadswerk zal aansterken.

 

Bestuursraad

 

Enkele zaken worden op dit moment door de bestuursraad ondernomen; deze actie is lastig en zwaar vanwege gebrek aan menskracht. De weinige leden van de raad hebben een grote verantwoordelijkheid te dragen. In elk geval zijn we verheugd dat de stad de begroting heeft goedgekeurd. Helaas moest de protestantse kerk samen met de RK parochies flink bezuinigen. Ook in onze begroting moest gesnoeid worden. Toch zijn we nog steeds erg dankbaar en bevoorrecht dat we onze kleine gemeente nog financieel draaiend kunnen houden en we onze roeping in de samenleving nog altijd kunnen realiseren. We zijn ons bewust dat alleen met snoeien meer groei zal zijn. Enkele kleine onderhoudswerken aan de kerk werden verricht en ook het orgel heeft groot onderhoud ondergaan. Een lastig agenda punt blijft de grond achter de kerk waarover het gebruik en het eigendom ter discussie staat. We hopen ondersteund door het stadsbestuur uit een impasse te kunnen komen.

 

 

Jongerenavond

 

Het plan is opgepakt door Michiel om op zondagavond met een aantal jongeren samen te komen. Inmiddels zijn al enkele ontmoeting geweest met muziek, gesprek en ontspanning. Iedereen is welkom!

 

 

 

Open Kerk

 

Om het kerkgebouw meer bekendheid te geven en onszelf als gemeente te presenteren zal onderzocht worden om op enkele zondagen de kerk open te stellen. We denken dan aan de middag (14.00-17.00 uur) om mensen te ontvangen die eens willen binnenlopen. Wellicht kunnen deze openstellingen worden gecombineerd met een tentoonstelling! Tegelijk hopen we mensen in aanraking te brengen met het evangelie. De eerste keer zal zijn op D.V. zondag 16 februari!

 

 

 

Vrouwenclub

 

Nog een beetje aarzelend worden de eerste stappen gezet om te komen tot een vrouwenclub; we hopen weer samen te komen op vrijdagavond 21 februari om 19.45 uur. Het is de bedoeling dat de vrouwenclub gaat bijdragen een de band in de gemeente. We willen elkaar ondersteunen, delen in de vreugde en luisteren naar elkaars verhalen. Samen willen we laten zien dat Gods koninkrijk van alle talen en alle culturen is.

 

 

 

brugge1 (2).JPG

 

 

 

 

Agenda D.V.

 

Vrijdag 7 februari 20.00 uur;                  Gebedskring

 

Maandag 10 februari 19.00 uur;             Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 12 februari 20.00 uur;           Bijbelkring

 

Zondag 16 februari 14.00 uur;                Open Kerk

 

Zondag 16 februari 19.00 uur;                Jongerenavond (kerk)

 

Vrijdag 21 februari 19.45 uur;                Vrouwenclub (kerk)

 

Maandag 24 februari 19.00 uur;             Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 26 februari 15.00 uur;           Kinderclub

 

Zondag 2 maart 19.00 uur;                     Jongerenavond (kerk)

 

Vrijdag 7 maart 20.00 uur;                      Gebedskring

 

Maandag 10 maart 19.00 uur;                 Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 12 maart 20.00 uur;               Bijbelkring

 

Zondag 16 maart 19.00 uur;                   Jongerenavond (kerk)

 

Maandag 24 maart 19.00 uur;                 Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 26 maart 15.00 uur;               Kinderclub

 

 

 

Zondag 30 maart 19.00 uur;                   Jongerenavond (kerk)

 

 

 

14:05 Gepost door Rony in Actualiteit, Algemeen, Liefde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |