31-07-14

ZON EN SCHILD

 

IMG_5249.JPG

 

 

MEDITATIEPsalm 84 vers 12

 

Een zon en Schild….

 

In Amersfoort in Nederland is een psychiatrisch ziekenhuis gelegen met de naam “Zon en Schild”. Idyllisch verscholen in de bossen van de Veluwe. Een groot complex van diverse gebouwen en afdelingen waar vele psychiatrische patiënten worden verpleegd of er dagelijks hun dagbesteding doorbrengen. Van oudsher heeft de instelling een binding met de kerken in de omgeving. Protestantse kerken we te verstaan. De verwijzing naar psalm 84 als naam voor een dergelijke instelling is veelzeggend. Voor mensen die de weg kwijt zijn, mensen die getraumatiseerd zijn. Personen die om welke reden ook het leven niet meer zelfstandig kunnen dragen. Voor mensen is God een zon en een schild. De zon als bron van licht en warmte te midden van een ijzige duisternis; het schild als een veilige haven waar je schuilen kunt bij geweld en ontij.

Als Nederlander zult u van mij verwachten een enkel woord te wijden aan de vele slachtoffers van de vliegtuigramp, waaronder het grootste deel Nederlanders, enkele Belgen en andere nationaliteiten. De samenleving van Nederland werd in het hart geraakt; het onschuldige gezin, de hardwerkende werkman welke gespaard heeft voor zijn vakantie, de student en de jonge ondernemer. Iedereen kan zich identificeren met een van de vele slachtoffers, in meeleven en in rouw. Nederland was in rouw en de kerken aarzelen niet daarbij een Woord te spreken. Zo ook in Amersfoort.

 Diverse kerkleiders en predikanten spraken vanuit de Schriften, pretentieloos, zonder omhaal van woorden, mild en troostend. Er was gebed, er klonk een gezang, er was stilte en bezinning. God werd een Zon en een Schild. In persoonlijk leed, bij angst en onzekerheid wil God er voor ons zijn; voor hen die in geloof zijn! Maar ook hen die hun leven leiden zonder geloof; ook voor hen reikt God Zijn troost en liefde aan. Zijn Zoon kwam voor allen, die in nood zijn gezeten.

Even werd in Nederland juist dit evangelie zichtbaar. De kerk als wellekome gastvrouw om onderdak te geven aan zoekers, weners, bozen, verbijsterden, verdwaalden en gebroken mensen. Hen wil Hij tot Zon en Schild zijn. En zij waren daar die naar Hem vroegen en naar Hem zochten, even maar. Of wellicht voor langer, vonden enkelen hun huis en thuis weer terug, voelde sommigen de oude vertrouwde verbondenheid en liefde.

Bij ramp en ontij blijft dat de kerk wel degelijk leeft en vitaal in het midden van de samenleving kan staan. In Nederland, Belgie en waar ook ter wereld. Sprekend van troost en vrede; voor hen in persoonlijke nood en samen in maatschappelijke nood. Ik hoop dat wij in Roeselare ook in het klein deze kerk mogen zijn, wij samen met Hem.

 

 

 

Meeleven

Wij leven mee met onze organist Sebastiao en zijn gezin. Inmiddels al enkele weken treffen wij hem niet aan achter het orgel: ofschoon het beter eek te gaan waren toch enkele complicaties opgetreden. De klachten konden eenvoudig weer verholpen worden, doch moest daartoe opnieuw een operatie plaatsvinden. Bij het schrijven van het kerkblad herstelt Sebastiao daarvan en hoopt hij snel weer naar huis te kunnen gaan. We bidden hem toe dat daarmee ook snel een nieuwe start gemaakt kan worden.

 

 

Kids en Jongeren

Enkele keren zijn we met onze jongeren op pad geweest. Het Sterrebos in Rumbeke is een mooie plek om met elkaar ontspanning te zoeken en onder leiding van Maaike deden we samen leuke bosspelen. Daarnaast kwam ook het Evangelie tot uitdrukking en lieten we een mooie gelegenheid om te evangeliseren niet zomaar voorbij gaan. Na enkele versnaperingen ter plaatse werden de jongeren ook getrakteerd op pannenkoeken en frietjes. Laat maar eens onderstreept worden hoe belangrijk het is dat onze jongeren met elkaar vertrouwd zijn, als jonge christenen hebben zij elkaar nodig.

 

 

Belijdenis en Doop

Zoals het bij de volwassendoop in onze Protestantse Traditie gebruikelijk is gaat de Geloofsbelijdenis vooraf aan de doop. Bij de kinderdoop laten we het geloof van de ouders als basis dienen voor de doop. Ouders beloven trouw en toegewijd Gods belofte voor hun kind serieus te nemen. Op volwassen leeftijd beseffen we dat het geloof van andere niet meer de basis kan zijn en dient zich de eigen verantwoordelijk aan. De doop is een zichtbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade hebben. In Christus is ons het eeuwig leven geschonken; teken daarvan is de doop. Zoals het kind de naam van zijn:haar ouders draagt bij de aanvang van het leven, zo mag het kind krachtens het verbond de naam van Christus dragen bij de aanvang van het leven. Gods liefde strekt zich uit over ons ganse leven! In de traditie van de evangelisch gerichte gemeenten en kerken treffen we uitsluitend de volwassendoop aan. Het element van de persoonlijke overgave en de daadwerkelijke keuze voor de Heer is dan prominent aanwezig. In de gereformeerde traditie sluiten we de volwassendoop niet uit, maar blijven we tegelijk nadruk leggen op het verbond met onze kinderen. Ik denk dat de kerken met verschillende achtergronden van elkaar kunnen leren en het goede uit elkaars traditie mogen overnemen.

 

 

Doopdienst

In de afgelopen periode hebben we voorbereidingen getroffen voor de doop van Patience Alliah, mama van Yenaika en Lennert. Gekomen vanuit Ghana en met een zeer bewogen en zware tijd in Belgie achter de rug heeft Patience het sterke verlangen gehouden om persoonlijk het geloof in de Heiland te belijden. Na de doop begint een nieuw leven dat vraagt om een goed verstaan vaan het evangelie. We hebben ontdekt dat de Bijbel een vaste basis is om God te dienen en van Zijn liefde te spreken. Met groot verlangen heeft Patience uitgezien naar een daadwerkelijke deelname welke tot uitdrukking komt aan de tafel van het Avondmaal. We wensen Patience een gezegende tijd en een groeiend geloof tot verheerlijking van Christus.


Vakantie

In de maand augustus zijn we vier weken in Nederland. Ons gezin is toe aan enige rust en afstand om straks weer fris en uitgerust nieuwe stappen te gaan zetten. In noodgevallen zal de scriba contact opnemen met ons; u kunt daarom in deze gevallen het beste ouderling Harry aanspreken.

 

 

Oproep

We hebben in de kerkruimte opnieuw ruimte gemaakt om te voorzien in een bescheiden tentoonstelling van kunst, fotografie of gedichten en teksten. Bent u in het bezit van passende objecten, schilderijen of afbeeldingen kunt u dat gerust melden bij de predikant of de ouderlingen.

 

 

Opwaardering van het verleden.

Wie Psalm 78 nauwkeurig leest zal bemerken dat de dichter grote waarde hecht aan de erfenis van het verleden. Zo nu en dan proberen we enkele zichtbare verwijzingen te geven naar het verleden van onze kerk en onze gemeente. Het is goed te verstaan dat onze kerk voor vele generaties een geestelijk thuis is geweest voor christenen. Daardoor zijn we ook gevormd! Toch moet een erfenis ons niet tot last worden of een plagerij voor onze jongeren. Vandaar we in de gemeente een juiste balans zoeken om voor jongeren en ouderen een herkenbaar thuis te zijn. Binnenkort zullen enkele foto’s worden gehangen in de keuken/consistoriekamer van enkele gemeenteleden van het eerste uur. Het wil aantonen hoe God Zijn belofte van generatie op generatie gaat. Ook een lijst van predikanten welke aan de gemeente waren verbonden zal daarbij een plaats krijgen. Want God heeft Zijn levende Woord aan de gemeente van vroeger gegeven en diezelfde gemeente komt om datzelfde Woord nog altijd samen; sinds 1875 (ongeveer). Aan ons de taak om het goed dat wij verkregen door te geven en over te dragen. Op zolder troffen we ook de oude borden aan waarop vroeger de liederen werden aangegeven. Deze borden zijn inmiddels gerestaureerd en zullen weer klaar gemaakt worden voor gebruik. Vanuit het stadbestuur hebben we bezoek gekregen van de dienst archivering en inventarisering van kerkelijke roerende goederen. Deze dienst zal een lijst opstellen van goederen en inventaris van onze kerk en zo nodig ondersteuning verlenen bij het onderhoud daarvan. Bovendien zal worden onderzocht of ons kerkgebouw historische waarde heeft, om het eventueel als zodanig ook te beschermen. Deze ontwikkeling staat in een groter geheel van de stad Roeselare om kerken en religieuze gebouwen te bewaren voor het nageslacht en het nut daarvan nader te stimuleren.

 

 

 

Huwelijk

Op D.V. zaterdag 20 september hopen Harry en Christel te trouwen. Voorafgaande aan de dienst zullen zij het jawoord geven in het stadhuis van Kuurne; aansluitend zal het huwelijk kerkelijk worden bevestigd en ingezegend om 11.30 uur in onze kerk. Het leven van onze gewaardeerde broeder en zuster van de gemeente was bij tijden zwaar en gecompliceerd. Zij beiden zijn door diepe dalen gegaan. Toch getuigen zij van Gods trouw en liefde waarmee zij tot elkaar zijn gebracht. Het huwelijk is een dankbare bekroning van de weg die God met hen is gegaan. Met de zegen te ontvangen belijden zij beiden dat hun samen-zijn geborgen is in Gods hand. We zijn erg blij dat de gezondheid van Christel geen belemmering meer hoeft te zijn en zij samen nu fit genoeg zijn om van deze heugelijke dag te gaan genieten. Wilt u hen een kaartje sturen dan vindt u het adres van Harry voorin het kerkblad! Het aanstaande echtpaar zal zich zeker erg verblijden in ons aller aanwezigheid bij hun huwelijk. We wensen hen een gezegende voorbereiding en een vreugdevolle dag.

 

 

 

 

 

 

 

Thuis”

 

Waar is mijn t’huis

 

Ik vind het niet, mijn huis

 

Ik dwaal maar rond, op zoek

 

Waar is het toch? Waar is heet goed?

 

Ik dwaal maar rond, van straat tot straat

 

Misschien weet ik dan, waar het om gaat.

 

Wie wil mij tonen

 

Waar ik kan wonen.

 

Kon ik maar een gids vinden, die zegt hoe ik moet lopen

 

God, wil Gij mijn gids zijn, moet ik de deur van mijn hart openen

 

Zodat ik de weg vindt naar Uw huis

 

Och, nu weet ik het, ik herken mijn huis;

 

Ik ben thuis!

 

 

 

Roger

 

 

 

 

 

 

 

“Gij die”

 

Gij die zegt mijn naam is; Ik ben

 

Gij die wilt dat ik U ken.

 

Gij die wil zeggen dat u er zijt

 

Gij die bestaat uit het werkwoord zijn.

 

Gij die er zijt, richt ons verlangen

 

Gij die er zijt voor onze belangen

 

Gij die onze problemen tegemoet komt

 

Gij die vol dierbare liefde zijt, tot Uwe terugkomst

 

Gij die zegt dat het beter is te geven dan te nemen

 

Gij die zegt dat wij niet uit dwang moeten geven

 

Gij die zegt dat het uit liefde moet geschieden

 

Gij die ons de vrijheid geeft om te kiezen

 

Gij die de liefde in de harten van de mens legt

 

Gij die meet Uw woord des wet, niets dan goedheid zegt

 

Gij die ons doet loskomen van onze zelfzucht

 

Gij die het vuur des kwaads heeft uitgeblust

 

Gij die ons van de zelfzucht heeft losgekocht

 

Gij door Uw geboren Woord (*) ons heeft losgekocht

 

 

(*Jezus Christus)

 

Roger

 

 

 

16:09 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-06-14

PINKSTEREN

 

IMG_3665.JPG

 

 

Meditatie

 

Handelingen 2;1

“Allen eensgezind bijeen.”

Is het niet wonderlijk? Juist die leerlingen die tot het laatst over zoveel dingen oneens waren. Elk met hun eigen gedachten en opinie, mening en indruk… nu eensgezind bijeen. Dat kan dus en dat moet dus, vooral als we lezen dat het de voorwaarde lijkt te vormen voor Pinksteren. Zijn wij verder weg dan ooit? Is het hypocriet en schijnheilig? De kerk moet oppassen om niet een verkeerde indruk te geven aan de wereld; de wereld begrijpt de verdeeldheid niet, de versplintering en de verscheurdheid! Terecht krijgen we het op ons dak: “Jullie zijn het nooit eens met elkaar.” Het zit ons in het bloed, we werden ertoe opgewekt: zelf nadenken en kritisch zijn! Maar zijn we nu verleerd om over onze verdeeldheid te stappen? Om de eenheid te zoeken en bijeen te komen. Op die manier dat we samen de gelegenheid maken voor de Heilige Geest om tot daadwerkelijke uitwerking te komen. Of staan we de Geest in de weg. Iemand vertelde eens over een man die al vele mensen tot geloof had gebracht, maar hoeveel had hij er al in de weg gestaan? Gods Geest werkt zo Hij wil en waar Hij wil; maar de Schrift zegt dat het in elk geval daar zal zijn waar de gemeente eensgezind bijeen is. Wat mogen we dankbaar zijn dat we niet aan meer voorwaarden moeten voldoen dan deze ene. Want die leerlingen waren ook maar mensen met verschillende opvattingen en gedachten, zij hadden een onvolkomen geloof, zij hadden elk hun zonden en gebreken. Gelukkig vraagt God daar niet naar, Hij zoekt alleen naar eensgezindheid! Het vermogen om samen ontvankelijk te worden voor de liefdesgave van God; die Hij uitstort door Zijn Geest. Want de Geest leidt tot verdraagzaamheid; verzoening, vergeving, vernieuwing en liefde. Laten wij eens verlangend zijn om samen door die Geest in eenheid tot Christus te worden gebracht. Dan zullen we net zo gelukkig worden als die leerlingen op pinkstermorgen.

 

In Memoriam Janny Bakker

 

DSCF5376.JPG

Op dinsdag 6 mei is overleden onze zuster en geliefde gemeentelid, bestuurs- en kerkenraadslid Janny Bakker op de leeftijd van 69 jaar. Onverwacht snel en grillig verliep haar korte ziekbed. Voor velen leek het erop dat Janny snel weer de oude zou zijn. Ofschoon zo zeer verzwakt en vermoeid werden voorzichtige plannen gemaakt om weer naar huis te kunnen gaan. Niets bleek minder waar toen in het ziekenhuis plotseling de situatie verslechterde. Zowel lichamelijk als geestelijk konden doktoren haar toestand niet in de hand houden. De laatste dagen was Janny niet meer aanspreekbaar en moesten de kinderen afscheid van haar nemen. We verliezen in Janny een getrouwe zuster van de gemeente, een vrouw die haar leven tot dienst heeft gesteld aan haar gezin en haar kerkje. Zowel maatschappelijk was Janny actief om anderen tot hulp te zijn, als ook in de kerk was zij sterk in haar onvoorwaardelijke steun. Toch toen de tijd daar was om door andere mensen te worden gesteund en geholpen kon Janny zich niet altijd eenvoudig overgeven. Haar leven had haar tot een zelfredzame vrouw gemaakt, die weg was soms hard en weerbarstig. Teleurstellingen en verdriet lieten wonden na. Geloof was voor Janny vooral verzoenend en verzachtend, Christus was voor Janny de plaats om te schuilen. Zij liet zich in haar geloof kennen in de vele gebeden, boekjes en gedichten die zij had verzameld, ook haar liederen zoals zij ze speelde achter het orgel. Eenvoudig, oprecht en recht door zee! Maar ook luisterend, biddend en geduldig! De uitvaart stond in het teken van psalm 23 waarin we iets van Janny konden ontdekken. Haar beide kinderen Edwin en Petra laat zij na in verdriet en met groot gemis. Toch ook dankbaar en hecht aan een verbonden. Samen met hun geliefde partners en kinderen vormen zij samen het gezin en de familie waar Janny trots op was en waaraan zij zoveel liefde heeft willen geven. Vele vrienden, broeders en zusters blijven achter in de gemeente, doch niet zonder hoop en in vast vertrouwen dat dood en graf niet heersen, maar Hij die overwon.

 

Onze zieken

Dankbaar en blij is Christel Delombaerde nu ze weer thuis is; nog wel elke dag ter revalidatie in het Heilig Hart, Westlaan in Roeselare. Daar wordt dagelijks gewerkt aan herstel en versterking van het lichaam. Er was veel geduld en geloof nodig om tot hier te zijn gekomen, daarnaast veel liefde om het samen vol te houden. De Heere heeft het alles geschonken op het gebed. We hopen en bidden dat de weg naar de kerk weer snel begaanbaar zal zijn. We wensen beterschap en samen met Harry een blij en mooi vooruitzicht naar de nabije toekomst.

 

Jarig

Zelden zijn we als gemeente in de gelegenheid de leeftijd van de zeer sterken te vieren. Dat mochten we toch doen samen met mevrouw Jutta Simons. De leeftijd van 90 jaar mocht worden bereikt. Een lang leven om op terug te zien en telkens te ontdekken dat God het wonderlijk leidt. Een bewogen tijd in har kinderjaren, huwelijkstijd en gezinsleven. Is Jutta vanuit Duistland overgekomen naar Pittem, de kennismaking met het na-oorlogse Belgie met de sterk aanwezige Roomse Kerk. Toch wist Jutta zich aan te passen en haar gezinsleven op te bouwen. Ook verteld ze van haar taak in het gezin, haar hulp voor de schoonouders en de kinderen en klein en achterkleinkinderen die ondanks de enorme hoeveelheid geteld zijn en bij name genoemd. In goede gezondheid hoopt Jutta “nog wel wat jaartjes mee te kunnen” zoals ze het zelf verwoordde. Bovenal onder Gods zegen, daarmee is Jutta vertrouwd! Natuurlijk wensen we de gehele familie en in het bijzonder de 90-jarige goede gezondheid en een blij levensjaar toe, om het te mogen ontvangen uit Gods hand. Naast de kaart van de kinderen van de kerk en alle volwassenen kreeg Jutta veel bloemen kado, groene vingers! Proficiat!

 

Kinderkoor

Zoals nu reeds enkele weken loopt hebben we binnen de gemeente een kinderkoortje opgericht; de Geusjes! Onder leiding van Maaike en Sebas! De kinderen leren liedjes van de Heere Jezus die ze in de kerk zingen bij bijzondere momenten: elke woensdagmiddag om 15.00 uur in de kerk: welkom!

 

Levendige bijdrage aan de dienst

Zowel ons kinderkoortje als Maaike willen zo nu en dan graag een muzikale bijdrage leveren aan de dienst. Dat hebben we zeer op prijs gesteld. We proberen de liederen af te stemmen op de preek of de tijd van het jaar. Maaike zal dan zelf begeleiden met de gitaar. We hopen dat u het waardeert.

 

Nieuwe Johannes de Heer bundels

Weldra zal geen misverstand meer zijn als we de nieuwe bundels van Johannes de Heer ter beschikking hebben. We hebben dan ook de beschikking over enkele nieuwe liederen. We wensen onze gewaardeerde organisten veel vreugde bij de begeleiding!

 

Jongerendag naar Ieper

IMG_9534.JPG

We waren samen met enkele jongeren en kinderen van onze gemeente te gast in de VPKB te Ieper. Dominee Libbrecht ontving ons samen met zijn vrouw in de kerk waar we uitleg kregen over de werking van de gemeente, daarna maakte we een wandeling door de stad en werden we getrakteerd op een ijsje. We wij op mooie plaatsen geweest en bij indrukwekkende monumenten! Veel dank aan ds. Libbrecht en de gemeente!

 

Volwassendoop

Op 11 mei werd in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend aan Stephan Wieland na belijdenis te hebben gedaan van het geloof. Stephan had zijn beide ouders over uit de buurt van Dresden (voormalige DDR). Tijdens de voorbereiding hebben we gesproken over hoe het was geweest onder heet communistische regime en welk effect de veranderingen hebben gehad op de samenleving en de kerken. Hoe de kerk na jaren lange onderdrukking toch weer tot bloei gekomen zijn. Stephan heeft zijn weg gevonden in geloof en samen proberen zij die weg te vervolgen, elke dag verder lerend. Want in geloof ben je nooit klaar. We zijn dankbaar dat hij te kennen heeft gegeven ook te willen gedoopt worden en daarmee een levend onderdeel van de gemeente wilde zijn. We hopen en bidden hen het goede toe!

 

 

Te gast bij de Burgemeester

We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de toezegging van de burgemeester van Roeselare  ons te willen ontvangen bij het Bijbelproject. Daartoe hadden we ook het contact met de Evangeliekerk en de Pinksterkerk ter plaatse gezocht. Met een mooie delegatie waaronder enkele gasten uit Nederland zijn we ontvangen op het stadhuis. Daar hebben we enkele toespraken gehouden en heeft de burgervader de bijbels ontvangen. We kamen tot en gezamenlijke bewustwording dat zowel stad als kerk beiden de taak hebben de samenleving te dienen in alle opzichten. We zijn bijzonder dankbaar dat we als kleine christelijke gemeenschap voluit serieus genomen zijn en het stadsbestuur haar waardering voor de kerk heeft uitgesproken.

 

Geschokt

B0000144.jpg

Onze Kerk (VPKB, Belgie) heeft namens alle gemeenten haar afschuw en verbijstering uitgesproken vanwege de aanslag op de Joodse Gemeenschap in Brussel. Het beklemtoont het voortdurende belang van de kerken om te blijven oproepen tot verdraagzaamheid, respect en gebed voor alle minderheden in het algemeen en de joodse gemeenschap in het bijzonder. Het is de taak vaan de kerk om de wereld in gedachten te roepen hoe God Zijn belofte over het Joodse volk heeft uitgesproken. Laten zij bidden voor de vrede van Jerusalem en het Joodse volk. Die vrede verdraagt geen enkele vorm van geweld, haat of terreur; van wie dan ook en waar dan ook.

 

 

 

 

 

 

15:36 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-04-14

MEDITATIE

 

M E D I T A T I E

 

P A S E N

Ich sag es jedem, dass er lebt

 

Novalis (1772-1801)

 

“Ich sag es jedem, dass er lebt und auferstanden ist.

 

Dass er in uns’rer Mitte schwebt und ewig bei uns ist.”

 

(Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan.

 

Dat Hij nu in ons midden leeft en eeuwig bij ons is.)

 

 

 

Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg bereikte bij zijn sterven slechts een zeer jonge leeftijd. Geplaagd door noodlot en ziekte stierf hij doch liet een scala aan literaire teksten, gedichten en liederen na. De nacht is volgens Novalis de sleutel tot het werkelijk verstaan van de werkelijkheid. Pas in het duister worden ogen geopend en wordt de ziel doordrongen van licht. Daarmee is hij een schrijver met verwantschap aan de Romantiek en het Symbolisme. In 1802 verschijnt van hem een bundel geestelijke liederen waaronder dit lied; Ik zeg het allen dat Hij leeft.

 

 

 

Het lied verteld van Pasen; de opstanding van Christus, welke eerst door de nacht en de duisternis van de dood tot stand kon komen. De opstanding van Christus (Wiens naam hij feitelijk niet noemt!) wist de dood niet weg maar biedt een perspectief over de dood heen. Lijden en dood blijft aan deze gebroken schepping verbonden, ook na Pasen. Toch, hemel, Vaderhuis en wederzien geven kracht om nu het kruis te dragen en straks de overwinning te verkrijgen. Met deze boodschap wil de schrijver vooral bemoedigen en getuigen van de Opgestane Heiland, Hij leeft en is onder ons; voor eeuwig bij ons… Daar laat de schrijver Christus spreken die gezegd heeft; Ik zal u niet als wezen achterlaten… De schrijver kwam op jonge leeftijd te staan voor zijn dood; maandenlang was zijn ziekbed geweest. Zijn sterfbed was een preekstoel, zijn graf werd een sprekend getuigenis van de wederopstanding. 

 

In Nederland bestaat de traditie om op Paasmorgen aan de poorten van de begraafplaatsen te zingen; Ik zeg het allen dat Hij leeft.  In Belgie is dat wellicht anders? In elk geval klinkt op Paasmorgen een overwinningslied van hoop; want Christus is opgestaan. Jezus leeft!

___________________________________________________________________________

 

 

 

Overleden

Gina.jpg

 

 

Op zondagavond 2 maart is  onze geliefde en gewaardeerde zuster GINA ACOSTA overleden na een slopend en ontluisterend ziekbed heeft zij de moedige strijd gewonnen gegeven. Zij liet haar man Jurgen en hun beide kinderen Merel en Lukas na. Samen met haar zuster Rosalie en neefje Caleb stonden zij aan haar sterfbed. De gemeente heeft intens meegeleefd en gebeden; telkens met hoop op genezing doch later met het verlangen naar berusting en vrede. We verliezen in Gina een gelovige jonge vrouw met haast tomeloze energie voor de gemeente en haar werk. Bovenal was zij moeder, familie mens en vriendin. Wij missen haar geloof en overtuiging, welke zij wist te verwoorden, overal en tot eer van haar Heiland. Thans mag zij in Zijn nabijheid zijn, waar geen tranen en pijn meer is. Haar uitvaart was een moment waar velen zich mochten spiegelen aan haar geloof en relatie met Christus. We zijn dankbaar dat het evangelie klonk. Inmiddels breekt de kille ontnuchtering door bij Jurgen. Niettemin zien we in Hem een sterke mens die het spoor van zijn vrouw wil gaan. Daartoe willen we hem en zijn kinderen omringen met onze gebeden.

____________________________________________________________________________

 

 

 

Zieken

 

In het ziekenhuis te Antwerpen werd Christel Delombaerde geopereerd; door complicaties is het herstelproces aanzienlijk vertraagd. De teleurstelling wordt echter gedragen in de overtuiging dat zij niet alleen is en de sterke hand van God nimmer heeft misgevat. Christel laat zich graag omringen door Harry, familie en vrienden. Maar haar grootste belang is omringd te zijn door gebed. Thans is Christel voor revalidatie in het Heilig Hartziekenhuis (Westlaan). Er is dankbaarheid voor de nabijheid en ondersteuning.

 

In het Revalidatiecentrum te Nieuwpoort is Janny Bakker opgenomen, Eerst na een lange periode in het Stedelijks Ziekenhuis te zijn verpleegd. Enorme verzwakking van het lichaam en de geest heeft ertoe bijgedragen dat het thuis niet meer mogelijk was voor zichzelf te zorgen. Diverse onderzoeken wezen uit dat een stevige verbetering van de conditie, en een flinke discipline voorwaarde zijn om weer huiswaarts te gaan. Daaraan heeft Janny hard gewerkt en niet zonder resultaat! Om de laatste goede stappen te zetten verblijft Janny nu aan zee maar verwacht binnen afzienbare tijd weer op de Mandellaan uit te kijken en in haar geliefde kerkje te zijn. We bidden Janny sterkte, geduld en moed toe!

 

 

 

Belijdenisdienst

 

Op D.V. 13 april hopen Ian en Fiona Haeghebaert openbare geloofsbelijdenis te doen. Zij doen dat omring door familie en vrienden en in het midden van de gemeente als geloofsgemeenschap met Christus. Een feestelijke dienst omdat we hiermee mogen ervaren dat God nog onder jongeren wil werken en jong volwassenen bewust maakt van hun relatie met Christus. Doorgaans waren we in de voorbereidende gesprekken samen met Jesu Da Costa. Met ons vieren hadden we het goed en werd veel geleerd van elkaar en uit de bijbel. Voor Ian en Fiona was het tijd om belijdenis te doen, Jesu wilde graag nog even wachten. Belijdenis doen is echter geen afsluitende stap waarmee je klaar bent; het is de eerste stap van een weg waarmee je nooit klaar bent. Elke dag wil God weer iets aan ons geloof toevoegen. De dienst zal een feestelijk en zelfs orientaals karakter hebben. Of zoals wij in Holland zeggen; een Indodienst. Een klein Indonesisch gelegenheidskoortje zal medewerking verlenen en na de dienst zullen we worden getrakteerd op Ambonese hapjes…

 

 

 

Goede Vrijdag

 

Al enkele jaren was de avonddienst op Goede Vrijdag in onbruik geraakt. Dit jaar willen we toch weer de gemeente oproepen om op de avond van het sterven van Christus de kerk te zoeken. Toen Christus werd weggevoerd, geslagen en uiteindelijk gekruisigd waren allen van Hem gevlucht. Zijn sterven was in de uiterste eenzaamheid. Laten wij het gedenken van Zijn dood samen doen! Aan de dienst zal medewerking worden verleend door het getalenteerde koor st. Henricus uit Roeselare. Zij zullen voor ons enkele passieliederen zingen uit de protestantse traditie. De dienst heeft een sober karakter waarin het licht van Pasen helder zal schijnen. De dienst begint om 19.30 uur!

 

 

 

Paasmorgen

 

Het grootste voorrecht van een christen is om met Pasen het evangelie te horen van de opgestane Heiland. De dood is in haar macht gebroken, het graf is overwonnen. Met Pasen gaat de gemeente nog meer als op andere zondagen de wereld weer in met de opdracht om het aan allen bekend te maken. De grootste feestdag in de christelijke traditie. Na de dienst hebben we een feestelijke ontmoeting!

 

 

 

Doopdienst

 

Op D.V. zondag 11 mei wordt de gemeente opgeroepen getuige te zijn van de bediening van de Heilige Doop aan Stephan Wieland. Voorafgaande aan de dienst zal hij belijdenis doen van het geloof. Deze volwassendoop zal worden verricht na een aantal ontmoetingen waarbij we nader kennis hebben gemaakt met Stephan en Evelyn. Beide zijn afkomstig uit de voormalige DDR en hebben hun plaats gevonden in onze kerk. Tijdens een van onze ontmoetingen kwamen we te spreken over gaven en talenten. Wat we goed kunnen of kennen mogen we inzetten voor de gemeente. God geeft ons zo instrumenten om de kerk op te bouwen. We hopen en bidden dat ook door hen deze gaven mogen worden ingezet en welkom zijn in onze gemeente.

 

 

 

Ledenvergadering

 

Na de dienst op D.V. zondag 18 mei wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden; een aantal zaken staan op de agenda, waaronder de financiele overzichten van de VZW en de Bestuursraad. Verder zal ook het jaaroverzicht van de kerkenraad worden gesproken. Binnen de kerkenraad en de bestuursraad zullen enkele leden worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming. Daarnaast kunnen door gemeenteleden bepaalde punten onder de aandacht worden gebracht en besproken worden.

 

 

 

Nieuwe Bijbels

 

Via stichting Loukas in Nederland heeft onze gemeente de beschikking gekregen over een flink aantal bijbels en evangelisatielectuur. Inmiddels hebben de meeste gemeenteleden hun weg daartoe al gevonden. Al het materiaal is gratis ter beschikking gesteld. De nieuwe bijbels vindt u in de kast in de kerk. De weggeefbijbels liggen op de tafel in de hal. In de loop van April zullen 600 bijbels speciaal voor de stad Roeselare worden afgeleverd. Op de omslag van de bijbel staat een kleurenafbeelding van de Belfort en het stadhuis. Het nieuwe materiaal dient de uitbereiding van Gods Koninkrijk en stelt ons in staat een weinig daaraan bij te dragen.

 

 

003 (3).JPG

 

 

 

 

Nieuw ingekomen (met attest)

 

-Met doopattest vanuit de Rooms-katholieke Kerk te Stasegem is overgekomen naar de VPKB Roeselare De Geuzentempel; mw. Christelle Delombaerde per februari 2014.

 

Het is herhaaldelijk dat we nieuwe mensen mogen verwelkomen in onze kerk. Sommigen zijn eerst nog aarzelend en zoeken wat naar de juiste plek, anderen voelen zich direct op hen gemak. Na enige tijd worden nieuwe mensen gevraagd of zij deel willen nemen aan de gemeenteactiviteiten, prijsstellen op het kerkblad en eventueel genoemd willen worden als nieuw ingekomen. Het is belangrijk dat nieuwe mensen zich op hun gemak voelen en een warm welkom ervaren. Soms wachten wij een beetje af, dat hoeft niet! De kerkenraad zoekt naar een manier om het binnenkomen te vergemakkelijken en wil hier graag met de gemeente over doorspreken tijdens de gemeentevergadering.

 

 

 

Open Kerk

 

Het initiatief is genomen om onze kerk wat vaker open te stellen. Eerst was de keuze op zondagmiddag, daarnaast is nu ook op dinsdagmorgen de kerk open.

 

Mensen willen nog wel eens nieuwsgierig binnenkijken. Soms hebben we dan de gelegenheid wat te vertellen van de kerk als gebouw en als geloofsgemeenschap. Gelukkig hebben we nu ook wat om aan de mensen mee te geven. Soms kan het gebeuren dat we bezoek krijgen van 1,2,3, of zelfs 8 mensen. Allen gaan zij aangenaam verrast en opgewekt weer hun weg verder.

 

Wil je meedoen? Vraag het de dominee!

 

 

 

Op pad met de Jeugd.

 

Op D.V. zaterdag 19 april gaan we met de jeugd van onze gemeente naar Ieper; daar worden we ontvangen door onze gastheer ds. Erik Libbrecht. We worden rondgeleid in de kerk en de stad en bezoeken ook de Anglicaanse kerk. Ondertussen drinken we wat en eten we ook samen met enkele jongeren van Ieper. We vertrekken om 10.00 uur vanuit de Geuzentempel en arriveren daar weer om 17.00 uur. Geen kosten, welk een vrolijk humeur!

 

 

 

 

 

Muziekoverleg

 

Sinds enige tijd proberen we met wat muzikale mensen aan tafel te zitten om te onderzoeken op welke wijze we muziek kunnen integreren in onze gemeente. We denken dan aan een koortje (familie of kinderkoor) en de inzet van verschillende instrumenten. Gelukkig hebben we nu een extra meedenker(ster), samen hopen we iets moois op te zetten.

 

 

 

Kindernevendienst

 

Jose is geweldig dankbaar dat enkele mensen in de gemeente daadwerkelijk mee gaan werken met de leiding aan de kindernevendienst. De kinderen zullen nu een afwisselende juf hebben. Het is goed en belangrijk dat meer mensen in de gemeente samen de verantwoordelijkheid willen dragen voor het werk onder de jongsten van de gemeente. Naast leiding geven is uw gebed voor de kindernevendienst ook belangrijk!

 

 

 

Vrouwengroep

 

Eerst nog aarzelend, maar nu al met meer vaste vorm komt de vrouwengroep samen. Behalve gesprek over geloofsthema’s praten de vrouwen ook over alledaagse dingen, culturele dingen en traditionele dingen. Daarnaast eten ze ook nog lekkere dingen. Eerstvolgende samenkomst; Vrijdag 16 mei in de kerk.

 

Info; Jose van Bruggen.

 

 

 

Bible study group/confirmation class

 

Het is dan eindelijke gelukt; samen met Mosiri heeft de dominee een klein groepje gemeenteleden samengebracht. In het Engels bespreken we thema’s van geloof en kerk; zoals doop, avondmaal en belijdenis. Enkele van de deelnemers bereiden zich voor op de doop en de geloofsbelijdenis.

 

You are welcome to visit us en share your thoughts en visions about faith. We truly seek for the guidance of the Holy Ghost to lead us. To take part of this meeting is oke, but we only use English. We meet again at Friday 25 april 19.00 uur in the Church!

 

 

 

Geuzenbrief

 

Met een tweemaandelijkse uitgave van het kerkblad is het lezen van de Geuzenbrief een aanrader. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte!

 

 

 

17:14 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |