01-10-15

Jeugd in de kerk

 

 

Jeugd kerk.jpg

 

 

Meditatie;

Ananias en Saffira

 

Tijdens de laatst gehouden Bijbelkring deelde we enkele gedachten over dit tweetal dat zo’n ongelukkig lot ten deel was gevallen. Een schijnbaar zeer gefortuneerd echtpaar dat in alle onnozelheid een schenking wil doen aan de jonge gemeente. Al kende de gemeente de verwachting dat alle bezit gemeenschappelijk was toch werd dat aan de leden van de gemeenschap niet opgelegd. Personen konden daarin zelf keuzes maken en op eigen tempo en in eigen mate daarin groeien. Ook voor het welgestelde echtpaar was genoeg ruimte om op hun eigen manier invulling te geven aan hun “christen-zijn”. Dat lezen in de reactie van Petrus op hun geforceerde vroomheid. Een mens moet zich niet vromer voordoen dan hij is; vroomheid en wettische volgzaamheid wordt niet opgelegd of afgedwongen. Wij zijn geen show-christenen!

 

De kerk is evenmin een show-kerk; vroomheid is geen performance. Het gaat er niet om dat wij elkaar een norm opleggen maar ruimte geven voor persoonlijke geloofsgroei en ontwikkeling. De maatschappij is eigenwijs en kritisch genoeg om de kerk daarop te toetsen en waar nodig schijnheiligheid te ontmaskeren. Of de kerk deze ontmaskering kan overleven is niet evident, alom lijden kerken en gemeenten aan gezichtsverlies door interne twisten, schijnvroomheid en dubbele moraal. Anannias en Saffira overleven dit pijnlijke proces niet; zij komen ten val aan hun eigen vermeende voornaamheid en godsdienstigheid.

 

Het lot sloeg hard toe, het echtpaar sterft snel op elkaar volgend, worden weggedragen en begraven. Oei…. Het gaat hier niet meer over twee historische personen maar over Gods handelen in situaties waarin we onszelf, onze kerk of onze gemeente beter voordoen dan in werkelijkheid is. Daar is geen reden toe; net als dit echtpaartje heeft de gemeente alle ruimte om te groeien in geloof en heiligheid. God is geduldig en legt Zijn Heiligheid niet op als een last maar als een uitnodiging. Wie de verbeelding heeft in perfectie te gelovig te zijn of de schijn wekt de perfecte gemeente te zijn of deze te verlangen, komt genadeloos ten val aan hoogmoed. Ten diepste verheft deze mens zich dan boven Christus om net als Anannias en Saffira de schijn te wekken van Hem geen gunst te verlangen. De perfecte gelovige bestaat niet, volkomen heiligheid zal niet van hier zijn, volmaakte vroomheid sluit Christus uit. Dus…..

 

“Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan, toch rijst in mij een lied van overwinning; ik bouw op U en ga in Uwe naam.”

 

 

 

 

 

Onze zieken

 

Enkele leden van onze gemeente, jonger en ouder, waren in de afgelopen periode in het ziekenhuis. Inmiddels is iedereen weer thuis! Via de nieuwsbrieven blijft u direct en met naam op de hoogte. Regelmatig ligt op de koffietafel een kaartje ter bemoediging of beterschap welke we voorzien van een groet en onze naam.

 

 

 

Weer naar huis (foto 1)

 

Vanuit Accra hadden we de afgelopen 3 maanden bezoek van de mama van Patience. Het weerzien was heftig na vele jaren elkaar te hebben gemist. De internetvoorzieningen maken contact weliswaar mogelijk maar het blijft beperkt. Het was fijn voor mama en oma zo dicht bij de familie in Belgie te zijn. Toch was er ook het gemis van de familie in Ghana. We hopen dat de terugreis inmiddels achter de rug is en in Accra een goede ontvangst was. We wensen Patience en de kinderen sterkte bij het afscheid en de lege plaats in huis. God verbindt op wonderlijke wijze onze harten en gedachten over grote afstanden; en geldt dat niet voor vele van onze gemeenteleden?

 

 

 

Vluchtelingen (foto 2)

 

Via Facebook werden we opgeroepen mee te doen met een lokale –door jonge mensen opgezette- hulpactie voor de vluchtelingen die worden ondergebracht in onze nabije omgeving. In de keuken van de kerk zijn diverse goederen samengebracht welke zullen zijn opgehaald en verdeeld onder hen die het nodig hebben. We kunnen er niet omheen dat we vanuit ons christen-zijn een verantwoordelijkheid hebben. Velen van ons kennen zelf de status van asielzoeker en vreemdeling. In het bewustzijn dat wij deze aarde in bruikleen hebben en onze verblijfplaats slechts tijdelijk is willen we ruimte geven aan elke mens die daarom vraagt. Zodat wij in de ander de Heiland ontmoeten, dat is Hem plaats geven, Hem voeden en Hem bezoeken. (Mattheus 25)

 

 

 

Bijbelkring

 

Graag uw aandacht voor de start van de Bijbelkring. We lezen in het boek Handelingen en bespreken de diverse thema’s en onderdelen die we tegen komen. Ons groepje is niet erg groot maar de gesprekken zijn telkens open en ruim. Hopelijk gaan zich wat nieuwe mensen aan ons gezelschap toevoegen; welkom.

 

 

 

Bijbelstudie voor de jeugd

 

Op verzoek starten we met een leesgroep van jonge mensen die de bijbel willen ontdekken of zich er verder in willen verdiepen. Dat zal gebeuren op een niet-schoolse manier maar toch wel voldoende informatief en verduidelijkend voor hen die vragen hebben. Samen verdiepen wij de tekst en proberen nieuwe dingen te ontdekken. Deze jeugdgroep vervangt de catechese-avonden. Oproep gaat via Facebook en de nieuwsbrief.

 

  

 

Knutselmiddag

 

In de komende periode zullen we elke maand voor de kids een wonesdagmiddagknutselgroepje organiseren. We combineren knutselen, zingen en een Bijbelverhaal met frietjes en frikandellen. Let op de nieuwsbrief.

 

 

 

Vanuit de Commissie Ambten

 

Zoals in het vorige kerkblad werd aangekondigd is inmiddels een gesprek geweest in Brussel met de Commissie Ambten VPKB. Dit gesprek maakte onderdeel uit van de integratieperiode waarin het zogenaamde mentoraat was opgenomen, twee gesprekken met de Commissie Ambten en de evaluatierapporten van het district, de kerkenraad en de predikant. Op grond van deze diverse onderdelen zal een advies worden uitgebracht aan de Synodale Raad om de integratie periode te valideren of niet. Deze procedure was bekend bij de aanvang van de 2-jarige periode waarbinnen de predikant aan de gemeente is verbonden. Het gesprek jl. was open maar ook kritisch. Terwijl over de gemeente kon worden vastgesteld dat een gezegende en goede samenwerking tot stand gekomen was moesten we concluderen dat binnen de VPKB de nodige teleurstellingen waren opgedaan. We hebben uitvoerig over deze teleurstellingen en zorgen gesproken. De Commissie Ambten heeft inmiddels een positief advies verzonden aan de Synodale Raad om de periode te valideren. De zorgen ten aanzien van de ontwikkeling binnen de landelijke kerk en het district zijn daarmee niet verdwenen. Wijsheid en vertrouwen is nodig. Gelukkig kunnen we binnen de kerkenraad deze dingen in gebed brengen; dat is bemoedigend!

 

 

 

Opgenomen diensten

 

We beschikken in de kerk over de techniek om de erediensten digitaal op te nemen. Daarmee is het mogelijk zo nu en dan het kinderkoortje op Facebook te zetten of indien daar belangstelling voor is de erediensten op DVD af te luisteren. In een later stadium zullen we onderzoeken of de diensten ook aan de BLOG kunnen worden verbonden en daarmee in binnen- en buitenland beluisterd kunnen worden.

 

 

 

Met de lokale jeugd

 

De kerk leent zich niet altijd zo optimaal voor ontmoetingen met de jeugd: we wijken dan maar uit naar de pastorie. Zo zaten we met 15 jongeren na te praten over onze belevenissen in Nederland en maakte we plannen voor een nieuwe reis. Onze jongeren zijn erg sterk in het meebrengen van hun netwerk, dat is zinvol, leuk en vruchtbaar.

 

Een dikke thanx aan onze jeugd!

 

 

 

 

 

10:36 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-08-15

Geniet van de vakantie...

 

 

 

 

 

 

IMG_5073.JPG

Overdenking

 

 

 

 

In den beginne…. De oude woorden van de eerste vers in de bijbel. Handelend over de schepping en het scheppen, ofwel creeeren en creatie. Beide laatste woorden komen we vooral tegen in de zomerperiode waarin mensen er op uit trekken om te recreeeren en voor recreatie. Vakantieparken en vakantie huisjes, of gewoon thuis vakantie vieren. Het woord vakantie komt niet in de bijbel voor. Pas later in de romeinse geschiedenis wordt het woord gebruikt voor de periode dat de rechtbanken geen recht spraken. Deze lege periode in de agenda kwam ook voor bij de studenten aan de academie en zij noemde dit in de latijnse taal  “vacantia” (lege periode).

Er blijkt dus een fundamenteel verschil te zijn tussen recreatie en vakantie. Terwijl het eerste juist te maken heeft met het maken, scheppen en invulling geven blijkt vakantie een begrip te zijn voor leegte. Beide betekenissen zijn ten diepste niet van toepassing op ons zomerverlof. Onze vakantie is verre van leeg, vaak tot het laatste moment vol gepland en afgesproken. Een lege agenda betekent geen enkele afspraak, niets geregeld, geen telefoon, geen internet en geen sociale media. Recreatie wil zeggen herscheppen, opnieuw vormgeven naar Gods beeld n sprake.

 

Het eerste hoofdstuk van Genesis gebruikt enkele keren woorden die verwijzen naar creëren en recreatie. Telkens verbonden aan een scheppingsdaad van God bij het maken van de zon en de maan en de dieren en de mensen. De werkelijke betekenis van recreatie komen we pas werkelijk te verstaan bij Christus. Als bij Hem het begin is gemaakt van de herschepping. God maakt alle dingen nieuw, Hij geeft opnieuw invulling aan het menselijk bestaan; Door Zijn Geest vult Hij de leegte waarin de mens zichzelf verloren had.

 

Creëren, creatie en recreatie is ten slotte ook iets dat beschreven staat aan het begin van een nieuwe periode. Zowel het Oude als het Nieuwe testament beginnen met het scheppen. Elke week begint met recreatie. De vakantieperiode mag ook een nieuw begin zijn, een frisse start; met recht een recreatie. Leeg worden om door Gods scheppende handelen te worden gevuld.

 

Om zover te komen hebben we niet perce vakantie nodig; we denken aan de mensen die geen vakantie hebben, of voor zie het zomerverlof niet anders is dan elke andere tijd in het jaar. Recreatie is niet gebonden aan een bepaalde tijd of een seizoen. Maar een aangename zomervakantie kan daar zeker bij helpen.

 

Allen een heerlijke vakantie gewenst, gezondheid en zegen en bovenal veel recreatie.

 

 

 

Onze zieken

 

In het ziekenhuis verbleef voor enige tijd onze broeder Roger; inmiddels is hij voldoende hersteld en weer onder ons in de kerk. Per nieuwsbrief konden we hem een beetje volgen. We wensen hem toe nog lange tijd mobiel te kunnen blijven en zelfstandig, daarnaast wensen we hem en zijn vrouw wijsheid en geduld toe. In het ziekenhuis verblijft bij het schrijven van het kerkblad nog altijd Eddy. Op de paaz-afdeling maakt hij een goede ontwikkeling door. Er is naast lichamelijke kracht ook een sterke geloofskracht om alle gedachten en emoties op een goede manier te verwerken. De Here kent ons aller hart en hoofd en weet van verre al onze gedachten. De Here is vertrouwd met ons en waakt over Zijn kinderen. In en uit het ziekenhuis was ook onze organist Daniel voor een kleine ingreep aan het oog; dat heeft een flinke verbetering opgeleverd; de techniek staat voor niets, maar blijft afhankelijk van de Grote Geneesheer. Harry kwam na een lichte aanval erg ongelukkig ten val. Gevolg was een flinke verkleuring rond het oog en enkele hechtingen. Verder onderzoek of behandeling was gelukkig niet nodig. De dienst aan de kerk en de Here werd maar voor kort onderbroken, hetgeen door de kerkenraad uitstekend werd opgevangen.

 

 

 

Open Kerk

 

Ofschoon bijna iedereen wel weet dat we regelmatig de kerk openstellen bij evenementen in de stad en minstens elke dinsdagmorgen komt het wel eens voor dat gemeenteleden denken dat het niet voor hun is. Iedereen is welkom en het is zeer gewaardeerd als u in de buurt bent ook eens binnen te lopen voor een koffietje. Er is altijd wel aanloop van winkelende voorbijgangers. We zijn erg dankbaar dat we enkele vaste bezoekers hebben die voor een babbeltje, een koffietje of een moment van stilte en bezinning binnen wandelen. Met de Batjes mochten we maar liefst 80 mensen verwelkomen; de meeste van hen voor een kort ogenblik, aan enkelen mochten we ook iets van het evangelie kwijt; dat was het beste batje.

 

 

 

Jeugd en Kindervakantie

 

In de vakantieperiode proberen we ook de kinderen en de jeugd te bereiken. De knutselmiddag is voor de kleintjes, een weekje op de boerderij in Nederland is voor de groten. We hebben geprobeerd iedereen op te zoeken en te vragen.

 

 

 

Stand van zaken bestuur

 

Twee belangrijke zaken zijn voor het bestuur actueel. De advocaat is bezig met de laatste voorbereidingen en het compleet maken van het dossier inzake de grond achter de kerk. We hopen in het najaar daadwerkelijk tot actie te kunnen overgaan. Een tweede klus voor het bestuur zijn de plannen voor de vervanging van het verwarmingssysteem. Omdat de kosten buitengewoon hoger zijn dan aanvankelijk gedacht werd een onafhankelijk advies ingewonnen bij een bureau. Enkele opties worden nu tegen elkaar afgewogen en het bestuur zal in nauw overleg met Stad in het najaar een beslissing nemen over de investering die moet worden gedaan. Naast deze twee flinke klussen wordt door onze penningmeester de dagelijkse klus toegewijd behartigd; we wensen Jurgen sterkte bij het dagelijkse financiele en administratieve werk.

 

 

 

Kroonlampjes in de kerk

 

We kregen de beschikking over 7 wandkroonlampen welke wellicht het interieur van ons kerkgebouw kunnen verfraaien. Voordat we daarover een beslissing nemen luisteren we graag naar de mening van onze kerkgangers. Inmiddels hebben we enkele meningen gehoord. Aarzel niet daarover te spreken met iemand van de kerkenraad. Voorlopig liggen de lampen nog te wachten.

 

 

 

Vakantieperiode

 

Naast vele anderen in de gemeente is ook uw predikant op verlof. In de maand augustus zullen wij voornamelijk in Nederland verblijven. De scriba houdt nauwkeurig bij op welke ogenblikken de predikant bereikbaar is of in onvoorziene gevallen moet worden doorgewezen naar een predikant in ons district. Neem dus contact op met Harry of iemand anders van de kerkenraad.

 

 

 

Wees getrouw

 

De schrijver aan de Hebreeen zag 2000 jaar geleden al de noodzaak om de gemeenteleden op te wekken vooral trouw te zijn aan de onderlinge samenkomsten. Dat wil zeggen dat onze kerk het de moeite waard vindt in de zomerperiode op zondag de diensten te blijven verzorgen; de lofzang moet gaande blijven, ook in Roeselare. Elke zondag zal een voorganger het Woord openleggen en voorgaan in de gebeden. Elke zondag wil de Heer aanbeden en verheerlijkt worden. Daarvan zijn we nooit vrij. Laat het geen last zijn maar een vreugde om ook in de zomerperiode elkaar te ontmoeten in de kerk en onder Gods Woord te zijn. We zijn dankbaar dat velen van onze gemeente dat ook zo ervaren.

 

 

 

Actualiteit

 

Het 2 maandelijkse kerkblad zal in enkele opzichten niet erg actueel zijn. Toch verwijs ik naar de actualiteit rondom de vluchtelingen en het asielbeleid in Europa. Door de ontwikkelingen in Griekenland waren we een beetje vergeten dat zich een humanitaire ramp voltrekt onder onze ogen. Door geweld opgejaagd en gedreven door volstrekte hopeloosheid blijven mensen vluchten naar onze delen van Europa. Velen van onze gemeente hebben in het verleden huis en haard moeten verlaten en verblijven in een land waarin zij niet zijn geboren. Laat onze gemeente gekend zijn in het serieuze meeleven en de solidariteit. Laten christenen gekend zijn om hun kritische stem; zijn wij niet immers allen vreemdelingen en bijwoners.1 Petrus 2;11

 

 

10:03 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-04-15

LENTEFEEST

 

Overdenking

 

 

IMG_4313.JPG

 

 

Lentefeest….

 

 

 

In Handeling 2 wordt ons de geschiedenis van Pinksteren verteld; dat is te zeggen de gewoonten van het Pinksterfeest in de dagen van Christus. Als de schrijver vermeldt dat de dagen van dit feest vervuld (toegekomen) waren heeft dat betrekking op een Pinksterfeest dat wij als zodanig niet kennen. Volgens Leviticus 23 is sprake van een Oogstfeest waarbij de eerstelingen als offer tot God werden gebracht. Dat is de eerste opbrengst van het land waarmee gezegd is dat het feest juist in de tweede helft van de lente plaatsvindt. Na veel draaien en fantaseren zou de oorsprong van Pinksteren dus een Lentefeest zijn. Natuurlijk was en is Pinksteren in de Joodse traditie veel meer dan een Lentefeest. Als 50ste dag (pentacosta) na Pasen is het een afsluiting van het Peaschfeest en een bekroning van de bevrijding uit Egypthe. Het feest is vooral de start van een nieuwe en uitdagende periode waarin Israel uiting geeft aan haar dankbaarheid, hoop en verwachting. Het is het feest geworden van vernieuwing, bloei en leven. Maar helaas zien we in onze tijd dat Pesach (Pasen) en Pinksteren gedevalueerd zijn tot wereldse Lentefeesten. Historici zullen zeggen dat de feesten zijn teruggekeerd naar waar ze uiteindelijk voor waren bedoeld; het vieren van de getijden en wisseling van seizoenen; Kerst, Pasen en Pinksteren. Tja, en wat zullen wij zeggen van de vrolijke voorjaarsontbijten, lentemode in de etalage en de vele lentefeesten onder de kids. Dat heeft niets meer te maken met de joods-christelijke wortels.

 

Toch zien we in Handelingen 2 dat een eeuwenoud feest opnieuw invulling krijgt; letterlijk vervulling krijgt. De heilige Geest vult de getijdenfeesten, Hij geeft invulling en vervulling. We kunnen niet simpel maar aftellen en de seizoenen op elkaar laten volgen zonder werkelijk inspiratie. Handelingen 2 maakt helder dat God Zelf de dagen vervuld en tot bestemming brengt. Het is niet de simpele wisseling van de getijden maar het ingrijpen van God in de geschiedenis; Zijn aanwezigheid in Woord en Geest (Psalm 25). Opwekking is niets anders dan dat de Drie-enige God door de Heilige Geest oude feesten, gedachten en gewoonten nieuw leven inblaast.

 

Lentefeesten zijn niet nieuw maar zo oud als de mensheid; God maakt het nieuw, eenmaal zoals in Handelingen 2. Maar ook vandaag en onder ons. Het maakt ons er van bewust dat wij niet overgeleverd zijn aan de dorre en eindeloze wisselingen van de tijd. Wij mogen worden vernieuwd in ons denken en doen, dat is bevrijdt worden van oude gewoonten en patronen en met Christus opstaan in een nieuw leven. Daarmee is Pinksteren de kroon op Pasen. Dat wij niet terugkeren naar de ballingschap van de eindeloze cyclus van het lentefeest maar Pinksteren zullen vieren als de aanvang van het nieuwe leven; of zoals de oude vaderen het zeiden; De heilige Geest, die Heer is en levend maakt (Geloofsbelijdenis van Nicea).

 

 

 

Onze zieken

 

Bij herhaling moest onze organist Sebastiao naar het ziekenhuis voor controle en enkele nodige ingrepen. Vooralsnog blijven de klachten aanhouden en blijven de artsen zoeken naar een oplossing. Ondertussen leidt het tot steeds meer beperkingen en dat is vervelend. We wensen Sebas en zijn gezin sterkte en een voorspoedig herstel. Sterk aan huis gebonden is Paul Debeuf, een zwakke conditie beperkt zeer. Uitzicht op verbetering is niet direct binnen bereik. Toch blijven de artsen alert om eventuele nieuwe behandelingen mogelijk te maken. Tot nu toe was helaas nog onvoldoende verbetering te constateren. Paul en zijn vrouw hebben veel liefde voor de kerk en zijn –op afstand- zeer betrokken. Laten we hen niet vergeten. Jean-Marie Demeyere had zich zijn pensioen duidelijk anders voorgesteld. Klachten blijven aanhouden en duidelijke diagnose blijft uit. Dat geeft veel onzekerheid en stress. De idee om halftijd de winkel weer te heropenen en daarmee weer actiever en productiever de dagen door te komen is nog niet zo eenvoudig te realiseren. Beiden hopen dat doktoren toch met enige zinnige behandeling kunnen komen en daarmee verbetering te bewerken. Deze hoop wordt sterk gefundeerd in het geloof dat het de Heer niet uit de hand loopt en Zijn liefde en redding de grootste waarheid is. We bidden hen sterkte toe. Onze ouderling Harry was in de afgelopen weken aangewezen op kruk en stok. Gelukkig kennen we psalm 23 waarin meer dan ooit gewezen wordt op de Heer die ons een sterkte en toevlucht wil zijn. We wensen Harry en Christel gezondheid toe. Voor enige tijd was Jaqueline Bauwens opgenomen in het ziekenhuis te Kortrijk. Daar werd verlichting gegeven van hevige benauwdheid en zwakheid. Na voldoende herstel mocht Jaqueline weer naar huis met de opdracht vooral kalm en rustig te blijven. Dat valt niet mee, het accepteren dat het lichaam verzwakt is een strijd. In die strijd mag de Heiland een krachtige hulp zijn. We wensen vertrouwen en geduld toe.

 

 

 

Jeugd en jongeren eredienst

 

Op D.V. zondag 19 april hopen we een jeugddienst te organiseren. Deze eredienst werd/wordt voorbereid door en met de jeugd. Verschillende taken worden door hen opgenomen en daarnaast werd studie gemaakt van de verschillende onderdelen van de erediensten en de betekenis daarvan. Op deze wijze hopen we jongeren de gelegenheid te geven een actieve bijdrage te leveren aan de gemeente. Daarnaast maken we de jeugd ervan bewust hoe oud en jong verleden en heden hand in hand gaat. We hopen op uw aller betrokkenheid en waardering.

 

 

 

Jongerenreis 1

 

Bij het schrijven van de copij proberen we dit jaar opnieuw een jongerenreis naar Nederland te organiseren.  Hoewel de belangstelling onder de jeugd groot is geven we nog geen garanties. Het plannen van een reis is afhankelijk van veel elementen waaronder de accommodatie en het vervoer. Natuurlijk staan weer veel enthousiasten christenen klaar om ons op te vangen en een hele groep jonge mensen zien uit naar onze komst. We hopen daarom dit jaar er weer in te kunnen slagen. Tot nu toe hebben, we het weekend van Hemelvaartsdag gereserveerd (donderdag 14 mei). Via de Geuzenbrief houden we u op de hoogte.

 

 

 

Jongerenreisje 2

 

Op D.V. zaterdag 23 mei zijn onze jongeren uitgenodigd in Wevelgem VPKB. We blijven dicht bij huis! Daar zal de middag invulling gegeven worden met enkele (sportieve) activiteiten en natuurlijk eten we gezamenlijk…. Spaghetti ofzo. De reislustige jeugd van Roeselare is inmiddels vermaard nu wij spontaan door andere gemeenten worden gevraagd… Het wordt tijd dat we iets terug gaan doen.

 

 

 

Leerlingen te gast

 

Samen met de godsdienstonderwijzer en andere belangstellenden gaan de leerlingen van VTI bij ons te gast zijn op vrijdag 24 april. Dit bezoek past in het beleid van de Rooms-katholieke scholengemeenschappen om leerlingen kennis te laten maken met de diverse christelijke en niet-christelijke geloofsgemeenschappen. Graag willen we met deze ontvangst eraan bijdragen dat vooroordelen en negatieve associaties worden weggenomen en een frisse en nieuwe visie mag gaan ontstaan. We menen als levendige en actieve protestantse kerk hierin een rol te mogen hebben. Verspreidt over de gehele dag zullen in groepen de leerlingen een uurtje in de kerk zijn voor uitleg over het gebouw, de kerk als instituut en als geloofsgemeenschap. Prangende vragen over de beelden, de paus en getrouwde dominees zullen zeker gesteld worden. Ik ben blij en dankbaar dat de collega mij gevraagd heeft.

 

 

 

Pinksterconcert

 

Op zondag 24 mei is het Pinksteren en dan zal om 16.00 uur in onze kerk een orgelconcert gegeven worden onder leiding van dhr. Eric Hallein. Nog altijd wordt onze kerk gevraagd en gezocht vanwege ons bijzondere orgel; we zijn dan ook vereerd dat de moeite wordt ondernomen een concert te geven.  Het concert vindt plaats in de namiddag en nadien is een kleine receptie met enkele versnaperingen. Hartelijk aanbevolen!

 

 

 

Multi-Culturele Middag Elim

 

Graag uw aandacht voor de Multi-Culti dag op zondag 31 mei. Dan zal door Vluchtelingenhulp Elim een Multi-Culturele middag worden georganiseerd op het Kerelsplein in Roeselare. Verschillende culturen en etnische achtergronden zullen hun bijzonderheden presenteren en er is ruimte voor veel cross-cultural ontmoeting. Ook zullen enkele activiteiten en workshops worden georganiseerd. Als kerk met een grote diversiteit aan gemeenteleden kan het ook voor ons een mooie invulling zijn voor een zondagmiddag.

 

 

 

Ledenvergadering

 

D.V. Zondag 7 juni wordt de jaarlijkse ledenvergadering van onze kerk gehouden. Alle gemeenteleden en belangstellenden zijn uitgenodigd voor deze vergadering waarin beleid en financiën besproken zullen worden. Daarnaast zal een impressie gegeven worden van het wel en wee binnen de VPKB landelijk en in het district. Namens de VZW, het bestuur en de kerkenraad hopen we op uw aanwezigheid en betrokkenheid. Via de Geuzenbrief gaan we nader in op de invulling van de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:54 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |