22-12-15

Meditatie Kerst 2015

 

naamloos.png

Meditatie; “Drie Koningen…”

“De koningen van Taris, Sjeba en Seba… Ja alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen.”  Psalm 72

Nergens te vinden in de geboortegeschiedenis van Jezus. We hechten er waarde aan de Schriften serieus te nemen. Als Protestanten vinden we het belangrijk niets dan de Schriften als bron van ons geloof te erkennen. (Nou ja; daarnaast kennen we de Schepping als een schoon boek waarin alle schepselen als letters zijn die ons de onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen. Art. 2 Confession de Foi/Nederlandse GeloofsBelijdenis.) Nu, volgens geen enkel evangelie bestaan er zoiets als koningen die Jezus bezoeken bij zijn geboorte. Veel verder als wijzen of geleerden komen we niet! Het is zelfs te zeggen dat Hem bij zijn geboorte geen enkel staatsgezag of overheid komt eren. De enigste politicus die van zijn geboorte in kennis wordt gesteld is Herodes en dat heeft dramatische gevolgen voor de inwoners van Betlehem. De mythe dat koningen op bezoek kwamen is ontstaan in de Middeleeuwen toen de kerk elke Oude Testamentische profetie heeft willen betrekken op Jezus. Alle verwijzingen naar de Messias, de Knecht van God of de Davidische koning moesten in Christus zijn vervuld. Desnoods moesten bijbelse gegevens dusdanig worden omgebogen en aangepast dat op niets anders dan op Jezus gewezen kon worden. Daarmee werd alle fundament onder de eeuwig durende belofte voor Israel weggenomen. Met de geboorte van Christus zou Israel alle verwachting zijn ontnomen. De kerk nam de plaats in van Israel en alle Joden diende zich te bekeren tot het Katholicisme. Dat dit tot huiveringwekkende inzichten heeft kunnen leiden is duidelijk. Deze vervangingstheologie is de kerk tot schaamte en schande geworden!

Maar wat nu; indien geen koningen geweest zijn tot de kribbe zoals Psalm 72 uitdrukkelijk profeteert zal dit dus nog in vervulling moeten worden gebracht. De wijzen uit het Oosten hadden ons dat wellicht kunnen vertellen; zij waren immers geleerd. Maar door deze wijzen onmiddellijk in te wisselen voor drie koningen hebben we die kans misgelopen. Sterker, we zijn op het verkeerde been gezet. We hebben nog wat te verwachten! De koningen moeten nog komen tot de God van Israel!

Indien we de belofte echter beperken tot het handje vol ceremoniële koningen zie het er somber uit. Maar koningen in het Oude Testament waren stamvaders, geestelijke leiders, legeraanvoerders en de hoofden van regeringen en besturen. En die hebben we genoeg! In Brussel struikelen de wereldleiders, ministers en staatslieden over elkaar. Maar ook in het Midden Oosten, Afrika en Azie vechten de leiders om gezag en invloed. We kunnen vast stellen dat de strijd om macht toeneemt en steeds grilliger en gewelddadiger wordt. Wereldlijke macht en godsdienstige macht!

De geschiedenis heeft zich laten zoet houden met een drietal koningen die als een kinderspel voorbij het stalletje wandelen; maar God heeft grotere dingen bedacht voor de koningen. Het zijn de wereldleiders, de presidenten en de generaals die eenmaal op Gods tijd op de knieeen zullen gaan voor het kindeke Jezus. Op het grote wereldtoneel strijden de landen, volken en koningen allemaal rond die kleine stip en waarlijk kerstfeest zal het zijn als zij zullen neerbuigen voor Christus en vrede ontvangen. Laten wij bidden dat die vrede over in de wereld komen zal.

Zieken

Via de Geuzenbrief bleven we op de hoogte van enkele gemeenteleden voor wie een ziekenhuis opname noodzakelijk bleef. Inmiddels is te melden dat zij daar baat bij gehad hebben en nu herstellen van de operatie. We vernamen ook dat enkele oude gemeenteleden langzaam aan stapjes achteruit moeten doen. Gelukkig is er telkens veel veerkracht om weer overeind te komen. We leven met hen mee en gedenken ook de familie van wie soms veel gevraagd wordt. Ook in het ziekenhuis waren enkele jonge gemeenteleden; bij een goede conditie komt het herstel voorspoedig.

 

Felicitatie

Het seniorenwerk (50+) vierde haar 30 jarig bestaan. Opgezet in de tijd dat de regiowerking door de gemeenten van groot belang geacht werd! In deze tijd gaat individualisering en zelfredzaamheid ook aan de kerken niet voorbij; helaas deelt niet iedereen de belangstelling voor het gezamenlijk seniorenwerk. Gelukkig is iedereen daarin vrij! Want het neemt niet weg dat de middagen telkens zeer aangenaam en informatief zijn. Er is veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting, we houden elkaar een beetje op de hoogte van het wel en wee. Namens de kerkenraad en de gemeente van de Geuzentempel feliciteren we de senioren en de personen die door de vele jaren heen de verantwoording namen voor de organisatie. We bidden hen toe dat dit stuk kerk-werk mag blijven voortbestaan en tot zegen zal zijn voor ieder die er vreugde aan beleeft.

 

Bijbelkring

We zijn blij met de toenadering van enkele gemeenteleden uit Wevelgem. Een verfrissende kijk en inbreng wordt zeer gewaardeerd. Op deze wijze heeft de voorbereiding van een Bijbelkring meer effect en verder bereik. Deze ontwikkeling geeft in de toekomst ruimte om de leiding van de Bijbelkring te verdelen over de beide gemeenten. Wat we erg leuk vinden is dat twee kleine groepjes samen een groter groepje wordt. Of zoals het kinderliedje zegt: Lees je bijbel (bidt elke dag) dat je groeien mag.

 

Verwarming

In deze tijd van de opwarming van de aarde is het bestuur in goed overleg met de Stad Roeselare om zorg te dragen over de opwarming van de kerk. Het bestuur kreeg groen licht om de voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een nieuwe verwarmingsinstallatie. In de loop van het voorjaar zullen de werkzaamheden beginnen. De oude elementen aan de muur zullen worden verwijderd en op de zolder van de kerk zal een verwarmingstoestel geplaatst gaan worden dat de warmte zal verplaatsen naar de kerkruimte. De aanvoer van verwarmde lucht zal gebeuren vanuit het  plafon van de kerk, in overweging genomen dat het historische karakter van het gewelf behouden blijft. In deze verwarmde lucht zal ook de vochtigheidsgraad gereguleerd zijn tot behoud van het orgel. De KND-ruimte en de keuken/consistorie zullen afzonderlijk kunnen worden verwarmd. Het hele project zal gefinancierd worden via de begroting en de meerjarennota. We zijn de stad zeer erkentelijk deze zeer kostbare investering mogelijk te maken. Uiteindelijk zullen kosten bespaard gaan worden nu de kerk optimaal is geisoleerd en straks efficiënt zal worden verwarmd.

 

Keuken

Bij de VZW wordt georiënteerd op de plaatsing van een nieuwe keuken. De huidige keuken is 30 jaar oud en daarom sterk verouderd en niet meer toereikend voor intensief gebruik. Martin zal de voorbereidingen treffen en na overleg met de VZW hopen we te kunnen overgaan tot de plaatsing afhankelijk van de werkzaamheden rond de verwarming.

 

Kerstfeest

Zoals we dat inmiddels met veel vreugde gezamenlijk doen zullen we ook dit jaar ons kersfeest gezamenlijk vieren in de namiddag op de eerste kerstdag. Net als anders is de kerk de dag ervoor open om de voorbereidingen te treffen en de kerk te versieren. Jose en Saudatu gaan met een plan rond en sturen de kookkunsten aan. Om gerechten vooraf in de kerk te brengen of informatie over kookgerief en kooktoestellen ter plaatse kunnen zij ook aangesproken worden.

Onze jeugd en de kinderen van de Kindernevendienst bereiden een kerstspel voor; rollen zijn verdeeld en passende kledij wordt gemaakt. De komende zondagen zullen worden gebruikt om te oefenen en liedjes in te studeren.

Enkele dames gaan aan de kerstdienst ook een muzikale bijdrage leveren. Spaanstalige Afrikaans/latino-achtige klanken gaan het kerstfeest opluisteren. De nodige deskundigheid wordt geleverd door Diva en Sebas.

Ten slotte hopen we ook dit jaar de kerstboom weer van de Stad geleverd te mogen krijgen. We zijn bevoorrecht dat medewerkers van de groendienst de boom leveren en stevig in de kerk opzetten. Bovendien komen ze de boom ook weer ophalen na de kerst om daarna weer miljeuvriendelijk(!) te worden verwerkt.

 

Advent

Laten we niet vergeten dat het kerstkind geboren werd na een periode van negen maanden voorbereiding. Deze voorbereiding heeft de kerkelijke traditie beperkt –van eerst 7 weken- tot nu 4 weken. Vier weken waarin we toeleven naar kerst… Hoe zal ik U ontvangen? Laten we er ons van bewust zijn dat advent alles te maken heeft met inkeer en soberheid om te doorleven en te verdiepen dat de komst van Christus niet tot een kraamfeestje beperkt bleef maar uiteindelijk van kribbe naar kruis ging. De komst van Christus was tot redding en behoud van de wereld verloren in schuld. Vanuit de duisternis zal de Adventskandelaar steeds een beetje meer licht gaan doen schijnen opdat wij groeien in hoop en verwachting.

 

Beroep

Tja, voor elk die het nog niet wist of die wel iets hoorde maar daar niet verder naar vroeg. Vanuit het verre –maar tropische- Curacao werd een beroep op mij uitgebracht door de Verenigde Protestantse Gemeente wijk Fortkerk. Dit beroep hebben we aangenomen; dat betekent dat we zullen vertrekken. Hoe kort het ook zijn zal, samen bouwde we veel op en werden veel initiatieven gezamenlijk opgepakt. Onze gemeente heeft veel potentie en kracht in zich, het moet alleen zo nu en dan worden opgewekt en aangesproken. De getrouwheid aan het evangelie geeft onze gemeente hoop en verwachting. Van alle redenen om wel of niet aan te nemen of te bedanken schrijf ik ten eerste de diepe waardering, liefde en ruimte welke we ervaren in de gemeente. Telkens is er zegen op de arbeid. Ten tweede schrijf ik dat de Geuzentempel op een belangrijke wijze deel uit maakt van de VPKB (Verenigde Protestantse Kerk in Belgie) en dat vereist een zekere flexibiliteit en sensibiliteit. De omstandigheden die meekomen met de verbondenheid aan de VPKB zijn gecompliceerd en soms zelfs verwarrend. De omstandigheden in Curacao passen goed bij ons. Over termijn, data en tijd kunnen we –bij het schrijven van de kerkbode- nog niet zoveel zeggen. De Geuzenbrief zal u daarover informeren zodra meer gegevens bekend zijn.

 IMG_3524.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Kerkenraad

De kerkenraad nam kennis van het voornemen van onze predikant en bereidt zich voor op de vakaturetijd welke zal intreden in de loop van het voorjaar. De eerste stap is het orienteren op mogelijke kandidaten/predikanten welke in aanmerking zouden kunnen en willen komen voor onze gemeente. Zodra inzichtelijk is gemaakt over welke voorgangers het gaat zal de kerkenraad een brede werkgroep bijeen roepen, van daaruit zullen de eerste contacten worden gelegd en gesprekken worden gevoerd. De werkgroep zal vervolgens enkele voorgangers voorstellen aan de kerkenraad om te worden beluisterd in de gemeente. Na de gemeente haar mening heeft kunnen geven zal de gekozen kandidaat worden voorgesteld bij de Synodale Raad. De Commissie Ambten zal belast zijn met de toetsing van de kandidaat en indien door haar positief geadviseerd zal de kandidaat door voor de VPKB beroepbaar worden gesteld en kan onze gemeente daadwerkelijk beroepen. In de werkgroep zitten ouderlingen, leden van het bestuur en de VZW en enkele jonge gemeenteleden. De huidige predikant adviseert in het gehele proces en na diens vertrek zal de consulent deze adviserende rol overnemen. Heeft u vragen of opmerkingen kunt u gerust en vrijmoedig contact opnemen met de kerkenraad, we zullen ons best doen alles zo inzichtelijk en evenwichtig mogelijk te doen.

 

 

 

09:16 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-10-15

Jeugd in de kerk

 

 

Jeugd kerk.jpg

 

 

Meditatie;

Ananias en Saffira

 

Tijdens de laatst gehouden Bijbelkring deelde we enkele gedachten over dit tweetal dat zo’n ongelukkig lot ten deel was gevallen. Een schijnbaar zeer gefortuneerd echtpaar dat in alle onnozelheid een schenking wil doen aan de jonge gemeente. Al kende de gemeente de verwachting dat alle bezit gemeenschappelijk was toch werd dat aan de leden van de gemeenschap niet opgelegd. Personen konden daarin zelf keuzes maken en op eigen tempo en in eigen mate daarin groeien. Ook voor het welgestelde echtpaar was genoeg ruimte om op hun eigen manier invulling te geven aan hun “christen-zijn”. Dat lezen in de reactie van Petrus op hun geforceerde vroomheid. Een mens moet zich niet vromer voordoen dan hij is; vroomheid en wettische volgzaamheid wordt niet opgelegd of afgedwongen. Wij zijn geen show-christenen!

 

De kerk is evenmin een show-kerk; vroomheid is geen performance. Het gaat er niet om dat wij elkaar een norm opleggen maar ruimte geven voor persoonlijke geloofsgroei en ontwikkeling. De maatschappij is eigenwijs en kritisch genoeg om de kerk daarop te toetsen en waar nodig schijnheiligheid te ontmaskeren. Of de kerk deze ontmaskering kan overleven is niet evident, alom lijden kerken en gemeenten aan gezichtsverlies door interne twisten, schijnvroomheid en dubbele moraal. Anannias en Saffira overleven dit pijnlijke proces niet; zij komen ten val aan hun eigen vermeende voornaamheid en godsdienstigheid.

 

Het lot sloeg hard toe, het echtpaar sterft snel op elkaar volgend, worden weggedragen en begraven. Oei…. Het gaat hier niet meer over twee historische personen maar over Gods handelen in situaties waarin we onszelf, onze kerk of onze gemeente beter voordoen dan in werkelijkheid is. Daar is geen reden toe; net als dit echtpaartje heeft de gemeente alle ruimte om te groeien in geloof en heiligheid. God is geduldig en legt Zijn Heiligheid niet op als een last maar als een uitnodiging. Wie de verbeelding heeft in perfectie te gelovig te zijn of de schijn wekt de perfecte gemeente te zijn of deze te verlangen, komt genadeloos ten val aan hoogmoed. Ten diepste verheft deze mens zich dan boven Christus om net als Anannias en Saffira de schijn te wekken van Hem geen gunst te verlangen. De perfecte gelovige bestaat niet, volkomen heiligheid zal niet van hier zijn, volmaakte vroomheid sluit Christus uit. Dus…..

 

“Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan, toch rijst in mij een lied van overwinning; ik bouw op U en ga in Uwe naam.”

 

 

 

 

 

Onze zieken

 

Enkele leden van onze gemeente, jonger en ouder, waren in de afgelopen periode in het ziekenhuis. Inmiddels is iedereen weer thuis! Via de nieuwsbrieven blijft u direct en met naam op de hoogte. Regelmatig ligt op de koffietafel een kaartje ter bemoediging of beterschap welke we voorzien van een groet en onze naam.

 

 

 

Weer naar huis (foto 1)

 

Vanuit Accra hadden we de afgelopen 3 maanden bezoek van de mama van Patience. Het weerzien was heftig na vele jaren elkaar te hebben gemist. De internetvoorzieningen maken contact weliswaar mogelijk maar het blijft beperkt. Het was fijn voor mama en oma zo dicht bij de familie in Belgie te zijn. Toch was er ook het gemis van de familie in Ghana. We hopen dat de terugreis inmiddels achter de rug is en in Accra een goede ontvangst was. We wensen Patience en de kinderen sterkte bij het afscheid en de lege plaats in huis. God verbindt op wonderlijke wijze onze harten en gedachten over grote afstanden; en geldt dat niet voor vele van onze gemeenteleden?

 

 

 

Vluchtelingen (foto 2)

 

Via Facebook werden we opgeroepen mee te doen met een lokale –door jonge mensen opgezette- hulpactie voor de vluchtelingen die worden ondergebracht in onze nabije omgeving. In de keuken van de kerk zijn diverse goederen samengebracht welke zullen zijn opgehaald en verdeeld onder hen die het nodig hebben. We kunnen er niet omheen dat we vanuit ons christen-zijn een verantwoordelijkheid hebben. Velen van ons kennen zelf de status van asielzoeker en vreemdeling. In het bewustzijn dat wij deze aarde in bruikleen hebben en onze verblijfplaats slechts tijdelijk is willen we ruimte geven aan elke mens die daarom vraagt. Zodat wij in de ander de Heiland ontmoeten, dat is Hem plaats geven, Hem voeden en Hem bezoeken. (Mattheus 25)

 

 

 

Bijbelkring

 

Graag uw aandacht voor de start van de Bijbelkring. We lezen in het boek Handelingen en bespreken de diverse thema’s en onderdelen die we tegen komen. Ons groepje is niet erg groot maar de gesprekken zijn telkens open en ruim. Hopelijk gaan zich wat nieuwe mensen aan ons gezelschap toevoegen; welkom.

 

 

 

Bijbelstudie voor de jeugd

 

Op verzoek starten we met een leesgroep van jonge mensen die de bijbel willen ontdekken of zich er verder in willen verdiepen. Dat zal gebeuren op een niet-schoolse manier maar toch wel voldoende informatief en verduidelijkend voor hen die vragen hebben. Samen verdiepen wij de tekst en proberen nieuwe dingen te ontdekken. Deze jeugdgroep vervangt de catechese-avonden. Oproep gaat via Facebook en de nieuwsbrief.

 

  

 

Knutselmiddag

 

In de komende periode zullen we elke maand voor de kids een wonesdagmiddagknutselgroepje organiseren. We combineren knutselen, zingen en een Bijbelverhaal met frietjes en frikandellen. Let op de nieuwsbrief.

 

 

 

Vanuit de Commissie Ambten

 

Zoals in het vorige kerkblad werd aangekondigd is inmiddels een gesprek geweest in Brussel met de Commissie Ambten VPKB. Dit gesprek maakte onderdeel uit van de integratieperiode waarin het zogenaamde mentoraat was opgenomen, twee gesprekken met de Commissie Ambten en de evaluatierapporten van het district, de kerkenraad en de predikant. Op grond van deze diverse onderdelen zal een advies worden uitgebracht aan de Synodale Raad om de integratie periode te valideren of niet. Deze procedure was bekend bij de aanvang van de 2-jarige periode waarbinnen de predikant aan de gemeente is verbonden. Het gesprek jl. was open maar ook kritisch. Terwijl over de gemeente kon worden vastgesteld dat een gezegende en goede samenwerking tot stand gekomen was moesten we concluderen dat binnen de VPKB de nodige teleurstellingen waren opgedaan. We hebben uitvoerig over deze teleurstellingen en zorgen gesproken. De Commissie Ambten heeft inmiddels een positief advies verzonden aan de Synodale Raad om de periode te valideren. De zorgen ten aanzien van de ontwikkeling binnen de landelijke kerk en het district zijn daarmee niet verdwenen. Wijsheid en vertrouwen is nodig. Gelukkig kunnen we binnen de kerkenraad deze dingen in gebed brengen; dat is bemoedigend!

 

 

 

Opgenomen diensten

 

We beschikken in de kerk over de techniek om de erediensten digitaal op te nemen. Daarmee is het mogelijk zo nu en dan het kinderkoortje op Facebook te zetten of indien daar belangstelling voor is de erediensten op DVD af te luisteren. In een later stadium zullen we onderzoeken of de diensten ook aan de BLOG kunnen worden verbonden en daarmee in binnen- en buitenland beluisterd kunnen worden.

 

 

 

Met de lokale jeugd

 

De kerk leent zich niet altijd zo optimaal voor ontmoetingen met de jeugd: we wijken dan maar uit naar de pastorie. Zo zaten we met 15 jongeren na te praten over onze belevenissen in Nederland en maakte we plannen voor een nieuwe reis. Onze jongeren zijn erg sterk in het meebrengen van hun netwerk, dat is zinvol, leuk en vruchtbaar.

 

Een dikke thanx aan onze jeugd!

 

 

 

 

 

10:36 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-08-15

Geniet van de vakantie...

 

 

 

 

 

 

IMG_5073.JPG

Overdenking

 

 

 

 

In den beginne…. De oude woorden van de eerste vers in de bijbel. Handelend over de schepping en het scheppen, ofwel creeeren en creatie. Beide laatste woorden komen we vooral tegen in de zomerperiode waarin mensen er op uit trekken om te recreeeren en voor recreatie. Vakantieparken en vakantie huisjes, of gewoon thuis vakantie vieren. Het woord vakantie komt niet in de bijbel voor. Pas later in de romeinse geschiedenis wordt het woord gebruikt voor de periode dat de rechtbanken geen recht spraken. Deze lege periode in de agenda kwam ook voor bij de studenten aan de academie en zij noemde dit in de latijnse taal  “vacantia” (lege periode).

Er blijkt dus een fundamenteel verschil te zijn tussen recreatie en vakantie. Terwijl het eerste juist te maken heeft met het maken, scheppen en invulling geven blijkt vakantie een begrip te zijn voor leegte. Beide betekenissen zijn ten diepste niet van toepassing op ons zomerverlof. Onze vakantie is verre van leeg, vaak tot het laatste moment vol gepland en afgesproken. Een lege agenda betekent geen enkele afspraak, niets geregeld, geen telefoon, geen internet en geen sociale media. Recreatie wil zeggen herscheppen, opnieuw vormgeven naar Gods beeld n sprake.

 

Het eerste hoofdstuk van Genesis gebruikt enkele keren woorden die verwijzen naar creëren en recreatie. Telkens verbonden aan een scheppingsdaad van God bij het maken van de zon en de maan en de dieren en de mensen. De werkelijke betekenis van recreatie komen we pas werkelijk te verstaan bij Christus. Als bij Hem het begin is gemaakt van de herschepping. God maakt alle dingen nieuw, Hij geeft opnieuw invulling aan het menselijk bestaan; Door Zijn Geest vult Hij de leegte waarin de mens zichzelf verloren had.

 

Creëren, creatie en recreatie is ten slotte ook iets dat beschreven staat aan het begin van een nieuwe periode. Zowel het Oude als het Nieuwe testament beginnen met het scheppen. Elke week begint met recreatie. De vakantieperiode mag ook een nieuw begin zijn, een frisse start; met recht een recreatie. Leeg worden om door Gods scheppende handelen te worden gevuld.

 

Om zover te komen hebben we niet perce vakantie nodig; we denken aan de mensen die geen vakantie hebben, of voor zie het zomerverlof niet anders is dan elke andere tijd in het jaar. Recreatie is niet gebonden aan een bepaalde tijd of een seizoen. Maar een aangename zomervakantie kan daar zeker bij helpen.

 

Allen een heerlijke vakantie gewenst, gezondheid en zegen en bovenal veel recreatie.

 

 

 

Onze zieken

 

In het ziekenhuis verbleef voor enige tijd onze broeder Roger; inmiddels is hij voldoende hersteld en weer onder ons in de kerk. Per nieuwsbrief konden we hem een beetje volgen. We wensen hem toe nog lange tijd mobiel te kunnen blijven en zelfstandig, daarnaast wensen we hem en zijn vrouw wijsheid en geduld toe. In het ziekenhuis verblijft bij het schrijven van het kerkblad nog altijd Eddy. Op de paaz-afdeling maakt hij een goede ontwikkeling door. Er is naast lichamelijke kracht ook een sterke geloofskracht om alle gedachten en emoties op een goede manier te verwerken. De Here kent ons aller hart en hoofd en weet van verre al onze gedachten. De Here is vertrouwd met ons en waakt over Zijn kinderen. In en uit het ziekenhuis was ook onze organist Daniel voor een kleine ingreep aan het oog; dat heeft een flinke verbetering opgeleverd; de techniek staat voor niets, maar blijft afhankelijk van de Grote Geneesheer. Harry kwam na een lichte aanval erg ongelukkig ten val. Gevolg was een flinke verkleuring rond het oog en enkele hechtingen. Verder onderzoek of behandeling was gelukkig niet nodig. De dienst aan de kerk en de Here werd maar voor kort onderbroken, hetgeen door de kerkenraad uitstekend werd opgevangen.

 

 

 

Open Kerk

 

Ofschoon bijna iedereen wel weet dat we regelmatig de kerk openstellen bij evenementen in de stad en minstens elke dinsdagmorgen komt het wel eens voor dat gemeenteleden denken dat het niet voor hun is. Iedereen is welkom en het is zeer gewaardeerd als u in de buurt bent ook eens binnen te lopen voor een koffietje. Er is altijd wel aanloop van winkelende voorbijgangers. We zijn erg dankbaar dat we enkele vaste bezoekers hebben die voor een babbeltje, een koffietje of een moment van stilte en bezinning binnen wandelen. Met de Batjes mochten we maar liefst 80 mensen verwelkomen; de meeste van hen voor een kort ogenblik, aan enkelen mochten we ook iets van het evangelie kwijt; dat was het beste batje.

 

 

 

Jeugd en Kindervakantie

 

In de vakantieperiode proberen we ook de kinderen en de jeugd te bereiken. De knutselmiddag is voor de kleintjes, een weekje op de boerderij in Nederland is voor de groten. We hebben geprobeerd iedereen op te zoeken en te vragen.

 

 

 

Stand van zaken bestuur

 

Twee belangrijke zaken zijn voor het bestuur actueel. De advocaat is bezig met de laatste voorbereidingen en het compleet maken van het dossier inzake de grond achter de kerk. We hopen in het najaar daadwerkelijk tot actie te kunnen overgaan. Een tweede klus voor het bestuur zijn de plannen voor de vervanging van het verwarmingssysteem. Omdat de kosten buitengewoon hoger zijn dan aanvankelijk gedacht werd een onafhankelijk advies ingewonnen bij een bureau. Enkele opties worden nu tegen elkaar afgewogen en het bestuur zal in nauw overleg met Stad in het najaar een beslissing nemen over de investering die moet worden gedaan. Naast deze twee flinke klussen wordt door onze penningmeester de dagelijkse klus toegewijd behartigd; we wensen Jurgen sterkte bij het dagelijkse financiele en administratieve werk.

 

 

 

Kroonlampjes in de kerk

 

We kregen de beschikking over 7 wandkroonlampen welke wellicht het interieur van ons kerkgebouw kunnen verfraaien. Voordat we daarover een beslissing nemen luisteren we graag naar de mening van onze kerkgangers. Inmiddels hebben we enkele meningen gehoord. Aarzel niet daarover te spreken met iemand van de kerkenraad. Voorlopig liggen de lampen nog te wachten.

 

 

 

Vakantieperiode

 

Naast vele anderen in de gemeente is ook uw predikant op verlof. In de maand augustus zullen wij voornamelijk in Nederland verblijven. De scriba houdt nauwkeurig bij op welke ogenblikken de predikant bereikbaar is of in onvoorziene gevallen moet worden doorgewezen naar een predikant in ons district. Neem dus contact op met Harry of iemand anders van de kerkenraad.

 

 

 

Wees getrouw

 

De schrijver aan de Hebreeen zag 2000 jaar geleden al de noodzaak om de gemeenteleden op te wekken vooral trouw te zijn aan de onderlinge samenkomsten. Dat wil zeggen dat onze kerk het de moeite waard vindt in de zomerperiode op zondag de diensten te blijven verzorgen; de lofzang moet gaande blijven, ook in Roeselare. Elke zondag zal een voorganger het Woord openleggen en voorgaan in de gebeden. Elke zondag wil de Heer aanbeden en verheerlijkt worden. Daarvan zijn we nooit vrij. Laat het geen last zijn maar een vreugde om ook in de zomerperiode elkaar te ontmoeten in de kerk en onder Gods Woord te zijn. We zijn dankbaar dat velen van onze gemeente dat ook zo ervaren.

 

 

 

Actualiteit

 

Het 2 maandelijkse kerkblad zal in enkele opzichten niet erg actueel zijn. Toch verwijs ik naar de actualiteit rondom de vluchtelingen en het asielbeleid in Europa. Door de ontwikkelingen in Griekenland waren we een beetje vergeten dat zich een humanitaire ramp voltrekt onder onze ogen. Door geweld opgejaagd en gedreven door volstrekte hopeloosheid blijven mensen vluchten naar onze delen van Europa. Velen van onze gemeente hebben in het verleden huis en haard moeten verlaten en verblijven in een land waarin zij niet zijn geboren. Laat onze gemeente gekend zijn in het serieuze meeleven en de solidariteit. Laten christenen gekend zijn om hun kritische stem; zijn wij niet immers allen vreemdelingen en bijwoners.1 Petrus 2;11

 

 

10:03 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |