05-12-16

WELKOM DS. ELLY BOUMAN

361-kerst-achtergrond-rood.jpg

Terugblik op de

verbintenisdienst

Met dankbaarheid kijk ik terug op de dienst van 25 september jl. waarin ik als predikant werd verbonden aan de Protestantse kerk van Roeselare. In een volle ‘Geuzentempel’ klonken Woord, lied en gebed tot eer van God. Hij is het die ons leven leidt die Zijn gemeente niet loslaat en ook mijn weg leidde van twee kleine dorpsgemeenten in Zeeland, Nederland naar de stad Roeselare in België.

Ds. Van der Sar uit Brugge, die de gemeente in de vacante periode heeft begeleid, leidde de dienst van verbintenis. Bemoedigd door woorden van zegen, ook van aanwezige collega’s mocht ik hier beginnen. Vanuit Psalm 121 en Filippenzen 4:4-7 zijn we op weg gegaan. Die Psalm als reislied om samen als gemeente en voorganger op te trekken niet wetend wat te wachten staat. 'Bergen... waar komt mijn hulp vandaan?'

Het antwoord komt van de andere zijde, als het ware vanuit de tempel waarnaar de dichter onderweg is: Mijn hulp is van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft.  Die Heer gaat mee, als een schaduw aan onze rechterhand. Hij is het die in ons bestaan gekomen is in Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Redder en Heer. Laat Hij, zegt Paulus, onze vreugde zijn en blijven. Dan hoeven we niet bezorgd te zijn maar mogen we alles met bidden en smeken onder dankzegging bij Hem bekend maken; alles open leggen voor Hem, dan kan Hij in en door ons Zijn wil en plan  uitwerken.  Na de dienst werden goede woorden van welkom gesproken door de voorzitter van de Synodale Raad, ds. S. Fuite, door consulent ds. F. van de Sar, door dr. R. Liagre namens district Oost-West Vlaanderen, de kinderen van de nevendienst stelden zich voor met de betekenis van hun naam,  mw. Frieda van Hal sprak namens de kerkenraad en uiteraard pasten daarna woorden van dank van de zijde van de nieuwe predikant. 
 
Na de dienst was er tijd en gelegenheid voor onderlinge ontmoeting, begroeting en gesprek. Bovendien stonden in de keuken heerlijke gerechten te wachten waar velen van genoten. Het heeft me bijzonder bemoedigd zoveel mensen te ontmoeten, uit alle hoeken van de kerk. Het stemt dankbaar dat er ook met de Rooms Katholieke kerk goede contacten zijn en dat deken De Smedt aanwezig was. De aanwezigheid van velen, ook uit vorige gemeenten, vrienden en familie heeft me goed gedaan. Dank aan allen en bovenal dank aan God, want Hij is –met Psalm 100 gezegd- overstelpend goed!                                                                                                      

                                                                                                                                                 Ds. Elly Bouman

 

Beste gemeenteleden,
 
De grote stap naar Roeselare is gezet. Op 15 september stond de verhuiswagen voor in Nieuw- en Sint Joosland en nog diezelfde dag werd alles uitgeladen aan de Adriaen Willaertstraat in Roeselare in een schoon huis – dank aan alle dames en heren die daarvoor hebben gezorgd!!
 
In deze paar zinnen zit een wereld van allerlei ervaringen. Overtuigd dat God me geroepen heeft naar de plek waar ik nu ben heb ik afscheid genomen van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem. Twee Protestantse gemeenten waar ik 8 jaar lang dienstbaar mocht zijn. Waar een sterke geloofsverbondenheid is gegroeid. Waar ik in de kerkenraad zei: ‘het voelt als losgescheurd worden.’  Intussen hoor ik uit de gemeenten daar goede berichten. Dat stemt me dankbaar en geeft moed om me te geven in de gemeente hier.  Het huis aan de Adriaen Willaertstraat is intussen geworden tot een goede plek, om te wonen, werken en ontspannen en de poes, meeverhuisd uit Nederland, heeft het helemaal naar zijn zin. 
 
Vanaf 25 september ben ik nu verbonden aan ‘de Geuzentempel’ en probeer ik mijn weg te vinden in Roeselare, in West-Vlaanderen en in de diverse geledingen van de kerk. Het was me al bekend: de Geuzentempel is een veelkleurige gemeente. Daar begin ik steeds meer van te ontdekken en dan bedoel ik zeker niet alleen in huidskleur, maar vooral ook in levens- en geloofservaringen. Zoals ik ook al in de Geuzenbrief heb geschreven wil ik de eerste maanden tijd uit trekken om u en jou maar ook de omgeving, andere gemeenten en de verhoudingen binnen de VPKB en de samenleving een beetje te leren kennen. 
 
Bij dat alles hoop ik dat de wekelijkse erediensten voor iedereen, van de jongste tot de oudste, een oase zullen zijn om op te ademen in de kracht en genade van onze Heer. Ik doe dan ook een hartelijke oproep aan allen om er te zijn op zondagmorgen! Samen de lofzang gaande houden, samen delen wat God ons in Zijn Woord toevertrouwt. Als gemeente en individu worden we, als we echt luisteren, gevormd door dat levende Woord en zijn we (zoals Jezus zelf zegt) licht en zout in de samenleving. 
Samen zijn we gemeente van Christus, op allerlei manieren mogen we dat ervaren en elkaar daarin bemoedigen, dat geldt niet alleen de zondagse erediensten maar ook de ontmoetingsmomenten met de kinderen in de kindernevendienst en met tieners en jongeren door de week. Vergeten we daarbij ook niet de seniorenmiddagen, de Bijbelstudie, het gebedsuur en de zomaar spontane ontmoetingen met deze of gene.  Graag deel ik met u een lied1 als gebed voor ons gemeente-zijn:
 


God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
 
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.
 
Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad dragen door de landen, zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
 
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
 
Allen een hartelijke groet, God zij met u/jou! 
 
 
 
                                                             1 Uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2013 Tekst en melodie van Dieter Trautwein – ‘Komm, Herr, segne uns’ Vertaling Ad den Besten

 

13:10 Gepost door Rony in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diensten |  Facebook |

03-02-16

VASTEN

Vasten

Joel 2;12 “Ook nu echter, spreekt de Heere, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.

Vasten als chantage

We moeten er niet veel van hebben; vasten. Zeker als protestanten zijn we afkerig tegen deze vorm van zelfredzaamheid. Tenminste zo is dat te zien! We kennen vanuit het verleden het vasten als een vorm van verdiensten. Door vasten dwingen we een bepaalde behandeling af. In de gevangenissen kennen we de hongerstaking als gedetineerden zich onrechtvaardig of inhumaan behandeld voelen. Het is dan vooral de directie die zich onder druk voelt staan, met als gevolg dat zij in sommige gevallen aan de wensen van de gedetineerden voldoen. Vasten of hongerstaking levert in dat geval wat op. Maar dat is niet de vorm van vasten die Joel hier bedoeld en op meer plaatsen in de bijbel genoemd wordt.

Vasten als bekering

Bekering en vasten wordt door God in een adem genoemd. Het is hetzelfde! Bekering is een vorm van terugkeer tot God in ootmoedigheid, nederigheid en afhankelijkheid. Het is een oprecht berouw hebben over gedane zonden en ongerechtigheden. Wie deze vorm van bekering ervaart zal het verlangen hebben om tot zuiverheid te komen, in reinheid met God, zichzelf en andere mensen. Niet zelden gaat oprechte bekering samen met verlegenheid, schaamte en een traantje over wat is misgegaan. Bekering in die vorm is niet negatief of deprimerend maar verblijdend; immers een mens keert zich weer opnieuw tot God. Denk maar aan de wachtende vader en zijn verloren zoon. Vader was blij en gaf opdracht een feest te maken.

Vasten als feest

Vreemd genoeg vieren de mensen in deze dagen groot feest, alom in de wereld! Muziek, uitgaan, eten en veel drinken. Vrolijk zijn! De daarop volgende periode van de vastenmaand wordt elke vorm van vreugde en genot uitgesteld. Blijkbaar gaat dat niet samen; vasten en feestvreugde! Maar dat is niet volgens de bijbel! Juist omdat God in het vasten de bekering heeft gegeven; de terugkeer! Daarom mogen wij het vasten kennen als een belofte; en in de belofte ligt vreugde. Vasten wordt een feest.

Vasten als lijnen

Wie kent ze niet; de vele dames en enkele heren die wel een paar kilo minder willen of moeten. De commercie brengt een veelheid van afslankproducten, shakes en bars op de markt; het een nog meer belovend dan het ander. De slanke modellen op de verpakking, de brede torso’s en strakke buiken doen ons wegdromen bij het heerlijke vooruitzicht. Vasten en lijnen in combinatie met fitness geeft het perfecte resultaat waar we alles voor over hebben.

Vasten als overgave

Het bijbelse gegeven bij vasten is overgave. Het is opnieuw ontdekken dat God goed is en vol vergeving. Het is verwondering om de grootheid van Zijn genade. Daar verlangt een mens naartoe terug te keren. Geloof leidt ons op die weg. Geen angst of vrees maar vertrouwen op de belofte die Hij doet. Jezelf aan Hem geven en komen zoals je bent, biddend en wachtend op Zijn verlossing.

Kruis en belofte

Vasten en het kruis liggen heel dicht bij elkaar; askruisje!! Wie dicht bij de stervende Christus komt en de stem van God hoort zeggen; Zo groot is Mijn liefde voor jou, dat Ik mijn Enig Geboren Zoon gegeven heb…. Die mens hoort de oude belofte aan Israel en de volken weerklinken. God wendt zich van deze wereld niet af maar komt haar dichterbij en strekt Zijn hand naar haar uit. Zodat elke mens in nood en angst weer kracht ontvangt en wordt opgewekt om nieuwe stappen te zetten. Vasten is een beetje minder doen; je aandacht op God richten en zoveel als mogelijk al het andere wegdoen. Het is als de verloren zoon; niets meer overhouden dan het verlangen naar God en je tot Hem keren. Veel van dat vasten is verdwenen in onze samenleving, helaas ook bij ons protestanten. Let wel; het blijft een bijbels gegeven! Maar niet als dwang, vormelijkheid of verdiensten, liever als toenadering, overgave en bekering. Om de belofte dat na kruis de opstanding volgt, na duisternis het licht zal schijnen en na regen de zonneschijn komt.

Deze lijdensweken brengen ons dicht bij Christus van Wie wij getuigen en belijden dat Hij de overwinnaar is, die leeft en regeert; Zijn belofte wijkt niet, Zijn woord zal altijd vast staan.

 

Onze zieken

In de afgelopen periode zijn enkele van onze gemeenteleden in en uit het ziekenhuis geweest. Bij het schrijven van de kerkbode verblijven twee gemeenteleden op de Paaz-afdeling van het Stedelijk ziekenhuis voor herstel van een depressie. We bidden en hopen dat zij in deze en aanstaande tijd zullen bemerken dat de Here ons telkens nieuwe wegen toont om te gaan. Hij houdt zijn kinderen niet in de duisternis maar Hij wil ze nog trekken in het wonderbaar licht van Christus. We wensen hen een goed herstel toe.

Met grote zorg maar met groot geloof werd Martyn opgenomen in het ziekenhuis. In de afgelopen periode werden diverse onderzoeken gedaan na aanleiding van enkele klachten. Het resultaat van het onderzoek was schokkend; inmiddels is onze ouderling geopereerd en bij voldoende herstel zal begonnen worden aan een combinatie van chemotherapie en bestraling. De dokters zijn gelukkig niet somber gestemd, maar wie zijn zij? De Here weet alle dingen en leidt ze ten goede. Zo weet en gelooft Martyn dat de handen van doktoren instrumenten worden in de handen van God. Omdat prognoses snel kunnen wisselen kan deze kerkbode niet geheel update zijn en verwijzen we u naar de nieuwsbrief voor de laatste ontwikkelingen. We zijn als gemeente biddend rond Martyn en Marijke en wensen hen veel sterkte samen met de kinderen en klein-kinderen. We hopen op een goed herstel!

 

Vertrek dominee

Op D.V. zondag 6 maart om 15.00 uur zal de afscheidsdienst plaatsvinden van dominee van Bruggen. Die dag zal er (begrijpelijk) geen dienst zijn om 10.00 uur. Na de dienst is iedereen uitgenodigd dominee, mevrouw en de kinderen persoonlijke te groeten. Deze receptie is informeel en daarbij zullen naast koffie en een drankje ook onze bekende culturele lekkernijen worden gepresenteerd.

 

Beroepingswerk

De werkgroep heeft in de afgelopen periode veel overleg gehad, samen en met kandidaat predikanten voor onze gemeente. Daaruit werden twee kandidaten die bijzonder geschikt zouden kunnen zijn voor onze gemeente en die bereid waren met de werkgroep in gesprek te gaan over de wegen die mogelijk gegaan konden en mochten worden. Telkens waren we hierin ook biddend actief in het geloof dat de Heer der Kerk zijn kudde leidt en een herder zal geven.

Inmiddels zijn de kandidaten geïntroduceerd en kon de gemeente kennismaken. (Bij het schrijven van de kerkbode zien we daar nog naar uit!) Op zondag 14 februari mag de gemeente zich uitspreken over het voorstel van de werkgroep en zal de stemming plaatsvinden. In gevolg van die stemming en bij positief resultaat zal de kerkenraad de kandidaat-predikant voorstellen aan de Commissie Ambten en de Synodale Raad te Brussel met het verzoek de kandidaat-predikant beroepbaar te stellen. Daaropvolgend zal de kerkenraad –volledig naar de verwachting- het beroep uitbrengen. Daarna zal de komst van de nieuwe dominee niet lang meer op zich laten wachten.

Tot nu toe kon overlegd worden met stadsbestuur de woning aan de Adriaen Willaertstraat  voorlopig aan te houden en de huur door te betalen. Daarvoor zijn we het stadsbestuur zeer erkentelijk. In het meest gunstige geval zal dus de verhuis weinig problemen gaan opleveren.

 

Bijbelstudie

Al enkele keren konden we de Bijbelstudie op woensdagavond combineren met de groep van Wevelgem. We hebben aansluiting gezocht bij elkaar om de kleine kring van belangstellenden een beetje groter te maken. Het resultaat zijn aangename en leerzame avonden waar we eerst nog wat moesten wennen, maar nu reeds meer vertrouwd met elkaar kunnen spreken. Bij de laatste Bijbelkring met ds. zullen we overleggen op welke wijze we de kring voortzetten en wie daarin een taak kan hebben.

 

VZW

Frieda van Hal heeft in de laatste weken diverse mensen aangesproken en werd zelf enkele keren benaderd voor de bijdrage aan de VZW en het lidmaatschap. Zoals u weet vervuld de VZW een belangrijke taak in onze diaconale roeping binnen en buiten ons kerkelijk leven. De VZW is geroepen met de bescheiden middelen die haar zijn toevertrouwd om te zien naar de noord van de naaste medemens. Dat doet de VZW door bijdragen aan landelijke projecten en lokale initiatieven. Bijvoorbeeld de hulp aan Sierra Leone, Ik Help een Kind, De Graancircel en stille hulp in onze eigen gemeente. Daarnaast probeert de VZW in kleine en grotere daden financieel bij te dragen aan onze kerk en de verschillende activiteiten. Uw bijdrage wordt goed besteed en draagt bij aan de opdracht die wij samen van Christuswege hebben ontvangen.

 

Kindernevendienst

In de komende tijd zal Jose enkele vrouwen en (jonge)mannen samen roepen om een rooster op te stellen voor de Kindernevendienst. Het is zeker de bedoeling dat in de –hopelijk niet lange- vakaturetijd het werk voor en onder de kinderen doorgang gaat vinden. Jose zal een rooster opstellen en daarbij het materiaal voegen zodat de voorbereiding voor de vrijwilligers niet te zwaar zal zijn. Ook vanuit Brussel zal de Jeugdwerker Maria Euwema proberen enige toerusting en ondersteuning te geven.

 

Kerkbode en Rony

Al lange tijd heeft onze goede broeder Rony Boonen aangegeven graag te stoppen met de uitgave van de kerkbode. Maar zelfs bij zij schriftelijke opzegging konden we hem overhalen toch nog enkele keren het kerkblad te verzorgen. Deze keer en de volgende keer zullen nog de werktafel van Rony passeren; maar daarna is het gedaan! De kerkenraad heeft daar alle begrip voor en wil ook niet verder in verlegeenheid brengen en de keuze in deze respecteren. Langs deze weg willen we Rony veel danken voor de vele jaren waarin hij zijn kostbare tijd heeft willen geven aan dit stukje kerkenwerk. Rony heeft telkens een deftig en verzorgd kerkblad willen afleveren waarin naast het nieuws van onze gemeente ook evenwichtige informatie gegeven werd over kerk en samenleving. We konden daarin de liefde ontdekken die Rony heeft voor het joodse volk en het land Israel. Hij liet soms een doorkijkje zien naar de actualiteit van onze maatschappij en de wijze lessen die het verleden ons leert over rassendiscriminatie en minderheden vervolging. We kennen Rony ook in zijn toewijding aan de kerk en de zorg over haar toekomst; kortom een wijze en betrokken mens die de weg van G’d met overtuiging en liefde wil gaan. We wensen hem en zijn vrouw G’ds zegen en nabijheid op de mooie plaatsen waar hij komt, waartoe hij reist en de stille rust vindt voor zijn geloof. We danken hem voor de inzet en overgave waarmee hij het werk voor onze gemeente heeft gedaan.

We hebben –zolang we nog geen ds. hebben- Frieda bereid gevonden de verzorging van het kerkblad over te nemen, de copij te verzamelen en met hulp van mensen dichtbij er een mooi boekje van te maken.

Laatste kerkbode vanuit de pastorie

…. tja; het is niet anders. Wie “A” zegt moet ook “B” zeggen. Zo klinkt het in Holland als je merkt dat de laatste stapjes best zwaar en lastig zijn. We hebben lang uitgesteld maar bij het schrijven van de kerkbode zijn de eerste dozen aangekomen op de pastorie. 1 maart staat de verhuizer voor de deur en binnen enkele uren zullen zij het huis leeghalen. Enige selectie van wat mee moet, opgeslagen of weggedaan zullen we wel moeten doen. De jongens zullen hun laatste week op school ingaan en familie en vrienden worden voor de laatste keer bezocht…

“A” hebben we inmiddels gezegd en gedaan…. Maar “B” lukt niet zo gemakkelijk!

De pen van het kerkblad draag ik over aan Harry en Frieda, heel wat zielsroerselen heb ik u toevertrouwd; toch waren het woorden op papier niet meer! Het woord van God is niet geschreven op papier, maar lezen zij in het hart. Gods woord bestaat in eeuwigheid, mensenwoorden verdwijnen in de papierbak, worden versnippert en gaan voorbij. Voorgangers gaan voorbij, maar Christus blijft; gisteren, vandaag en morgen altijd dezelfde, in liefde en genade!

 

09:54 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-12-15

Meditatie Kerst 2015

 

naamloos.png

Meditatie; “Drie Koningen…”

“De koningen van Taris, Sjeba en Seba… Ja alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen.”  Psalm 72

Nergens te vinden in de geboortegeschiedenis van Jezus. We hechten er waarde aan de Schriften serieus te nemen. Als Protestanten vinden we het belangrijk niets dan de Schriften als bron van ons geloof te erkennen. (Nou ja; daarnaast kennen we de Schepping als een schoon boek waarin alle schepselen als letters zijn die ons de onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen. Art. 2 Confession de Foi/Nederlandse GeloofsBelijdenis.) Nu, volgens geen enkel evangelie bestaan er zoiets als koningen die Jezus bezoeken bij zijn geboorte. Veel verder als wijzen of geleerden komen we niet! Het is zelfs te zeggen dat Hem bij zijn geboorte geen enkel staatsgezag of overheid komt eren. De enigste politicus die van zijn geboorte in kennis wordt gesteld is Herodes en dat heeft dramatische gevolgen voor de inwoners van Betlehem. De mythe dat koningen op bezoek kwamen is ontstaan in de Middeleeuwen toen de kerk elke Oude Testamentische profetie heeft willen betrekken op Jezus. Alle verwijzingen naar de Messias, de Knecht van God of de Davidische koning moesten in Christus zijn vervuld. Desnoods moesten bijbelse gegevens dusdanig worden omgebogen en aangepast dat op niets anders dan op Jezus gewezen kon worden. Daarmee werd alle fundament onder de eeuwig durende belofte voor Israel weggenomen. Met de geboorte van Christus zou Israel alle verwachting zijn ontnomen. De kerk nam de plaats in van Israel en alle Joden diende zich te bekeren tot het Katholicisme. Dat dit tot huiveringwekkende inzichten heeft kunnen leiden is duidelijk. Deze vervangingstheologie is de kerk tot schaamte en schande geworden!

Maar wat nu; indien geen koningen geweest zijn tot de kribbe zoals Psalm 72 uitdrukkelijk profeteert zal dit dus nog in vervulling moeten worden gebracht. De wijzen uit het Oosten hadden ons dat wellicht kunnen vertellen; zij waren immers geleerd. Maar door deze wijzen onmiddellijk in te wisselen voor drie koningen hebben we die kans misgelopen. Sterker, we zijn op het verkeerde been gezet. We hebben nog wat te verwachten! De koningen moeten nog komen tot de God van Israel!

Indien we de belofte echter beperken tot het handje vol ceremoniële koningen zie het er somber uit. Maar koningen in het Oude Testament waren stamvaders, geestelijke leiders, legeraanvoerders en de hoofden van regeringen en besturen. En die hebben we genoeg! In Brussel struikelen de wereldleiders, ministers en staatslieden over elkaar. Maar ook in het Midden Oosten, Afrika en Azie vechten de leiders om gezag en invloed. We kunnen vast stellen dat de strijd om macht toeneemt en steeds grilliger en gewelddadiger wordt. Wereldlijke macht en godsdienstige macht!

De geschiedenis heeft zich laten zoet houden met een drietal koningen die als een kinderspel voorbij het stalletje wandelen; maar God heeft grotere dingen bedacht voor de koningen. Het zijn de wereldleiders, de presidenten en de generaals die eenmaal op Gods tijd op de knieeen zullen gaan voor het kindeke Jezus. Op het grote wereldtoneel strijden de landen, volken en koningen allemaal rond die kleine stip en waarlijk kerstfeest zal het zijn als zij zullen neerbuigen voor Christus en vrede ontvangen. Laten wij bidden dat die vrede over in de wereld komen zal.

Zieken

Via de Geuzenbrief bleven we op de hoogte van enkele gemeenteleden voor wie een ziekenhuis opname noodzakelijk bleef. Inmiddels is te melden dat zij daar baat bij gehad hebben en nu herstellen van de operatie. We vernamen ook dat enkele oude gemeenteleden langzaam aan stapjes achteruit moeten doen. Gelukkig is er telkens veel veerkracht om weer overeind te komen. We leven met hen mee en gedenken ook de familie van wie soms veel gevraagd wordt. Ook in het ziekenhuis waren enkele jonge gemeenteleden; bij een goede conditie komt het herstel voorspoedig.

 

Felicitatie

Het seniorenwerk (50+) vierde haar 30 jarig bestaan. Opgezet in de tijd dat de regiowerking door de gemeenten van groot belang geacht werd! In deze tijd gaat individualisering en zelfredzaamheid ook aan de kerken niet voorbij; helaas deelt niet iedereen de belangstelling voor het gezamenlijk seniorenwerk. Gelukkig is iedereen daarin vrij! Want het neemt niet weg dat de middagen telkens zeer aangenaam en informatief zijn. Er is veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting, we houden elkaar een beetje op de hoogte van het wel en wee. Namens de kerkenraad en de gemeente van de Geuzentempel feliciteren we de senioren en de personen die door de vele jaren heen de verantwoording namen voor de organisatie. We bidden hen toe dat dit stuk kerk-werk mag blijven voortbestaan en tot zegen zal zijn voor ieder die er vreugde aan beleeft.

 

Bijbelkring

We zijn blij met de toenadering van enkele gemeenteleden uit Wevelgem. Een verfrissende kijk en inbreng wordt zeer gewaardeerd. Op deze wijze heeft de voorbereiding van een Bijbelkring meer effect en verder bereik. Deze ontwikkeling geeft in de toekomst ruimte om de leiding van de Bijbelkring te verdelen over de beide gemeenten. Wat we erg leuk vinden is dat twee kleine groepjes samen een groter groepje wordt. Of zoals het kinderliedje zegt: Lees je bijbel (bidt elke dag) dat je groeien mag.

 

Verwarming

In deze tijd van de opwarming van de aarde is het bestuur in goed overleg met de Stad Roeselare om zorg te dragen over de opwarming van de kerk. Het bestuur kreeg groen licht om de voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een nieuwe verwarmingsinstallatie. In de loop van het voorjaar zullen de werkzaamheden beginnen. De oude elementen aan de muur zullen worden verwijderd en op de zolder van de kerk zal een verwarmingstoestel geplaatst gaan worden dat de warmte zal verplaatsen naar de kerkruimte. De aanvoer van verwarmde lucht zal gebeuren vanuit het  plafon van de kerk, in overweging genomen dat het historische karakter van het gewelf behouden blijft. In deze verwarmde lucht zal ook de vochtigheidsgraad gereguleerd zijn tot behoud van het orgel. De KND-ruimte en de keuken/consistorie zullen afzonderlijk kunnen worden verwarmd. Het hele project zal gefinancierd worden via de begroting en de meerjarennota. We zijn de stad zeer erkentelijk deze zeer kostbare investering mogelijk te maken. Uiteindelijk zullen kosten bespaard gaan worden nu de kerk optimaal is geisoleerd en straks efficiënt zal worden verwarmd.

 

Keuken

Bij de VZW wordt georiënteerd op de plaatsing van een nieuwe keuken. De huidige keuken is 30 jaar oud en daarom sterk verouderd en niet meer toereikend voor intensief gebruik. Martin zal de voorbereidingen treffen en na overleg met de VZW hopen we te kunnen overgaan tot de plaatsing afhankelijk van de werkzaamheden rond de verwarming.

 

Kerstfeest

Zoals we dat inmiddels met veel vreugde gezamenlijk doen zullen we ook dit jaar ons kersfeest gezamenlijk vieren in de namiddag op de eerste kerstdag. Net als anders is de kerk de dag ervoor open om de voorbereidingen te treffen en de kerk te versieren. Jose en Saudatu gaan met een plan rond en sturen de kookkunsten aan. Om gerechten vooraf in de kerk te brengen of informatie over kookgerief en kooktoestellen ter plaatse kunnen zij ook aangesproken worden.

Onze jeugd en de kinderen van de Kindernevendienst bereiden een kerstspel voor; rollen zijn verdeeld en passende kledij wordt gemaakt. De komende zondagen zullen worden gebruikt om te oefenen en liedjes in te studeren.

Enkele dames gaan aan de kerstdienst ook een muzikale bijdrage leveren. Spaanstalige Afrikaans/latino-achtige klanken gaan het kerstfeest opluisteren. De nodige deskundigheid wordt geleverd door Diva en Sebas.

Ten slotte hopen we ook dit jaar de kerstboom weer van de Stad geleverd te mogen krijgen. We zijn bevoorrecht dat medewerkers van de groendienst de boom leveren en stevig in de kerk opzetten. Bovendien komen ze de boom ook weer ophalen na de kerst om daarna weer miljeuvriendelijk(!) te worden verwerkt.

 

Advent

Laten we niet vergeten dat het kerstkind geboren werd na een periode van negen maanden voorbereiding. Deze voorbereiding heeft de kerkelijke traditie beperkt –van eerst 7 weken- tot nu 4 weken. Vier weken waarin we toeleven naar kerst… Hoe zal ik U ontvangen? Laten we er ons van bewust zijn dat advent alles te maken heeft met inkeer en soberheid om te doorleven en te verdiepen dat de komst van Christus niet tot een kraamfeestje beperkt bleef maar uiteindelijk van kribbe naar kruis ging. De komst van Christus was tot redding en behoud van de wereld verloren in schuld. Vanuit de duisternis zal de Adventskandelaar steeds een beetje meer licht gaan doen schijnen opdat wij groeien in hoop en verwachting.

 

Beroep

Tja, voor elk die het nog niet wist of die wel iets hoorde maar daar niet verder naar vroeg. Vanuit het verre –maar tropische- Curacao werd een beroep op mij uitgebracht door de Verenigde Protestantse Gemeente wijk Fortkerk. Dit beroep hebben we aangenomen; dat betekent dat we zullen vertrekken. Hoe kort het ook zijn zal, samen bouwde we veel op en werden veel initiatieven gezamenlijk opgepakt. Onze gemeente heeft veel potentie en kracht in zich, het moet alleen zo nu en dan worden opgewekt en aangesproken. De getrouwheid aan het evangelie geeft onze gemeente hoop en verwachting. Van alle redenen om wel of niet aan te nemen of te bedanken schrijf ik ten eerste de diepe waardering, liefde en ruimte welke we ervaren in de gemeente. Telkens is er zegen op de arbeid. Ten tweede schrijf ik dat de Geuzentempel op een belangrijke wijze deel uit maakt van de VPKB (Verenigde Protestantse Kerk in Belgie) en dat vereist een zekere flexibiliteit en sensibiliteit. De omstandigheden die meekomen met de verbondenheid aan de VPKB zijn gecompliceerd en soms zelfs verwarrend. De omstandigheden in Curacao passen goed bij ons. Over termijn, data en tijd kunnen we –bij het schrijven van de kerkbode- nog niet zoveel zeggen. De Geuzenbrief zal u daarover informeren zodra meer gegevens bekend zijn.

 IMG_3524.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Kerkenraad

De kerkenraad nam kennis van het voornemen van onze predikant en bereidt zich voor op de vakaturetijd welke zal intreden in de loop van het voorjaar. De eerste stap is het orienteren op mogelijke kandidaten/predikanten welke in aanmerking zouden kunnen en willen komen voor onze gemeente. Zodra inzichtelijk is gemaakt over welke voorgangers het gaat zal de kerkenraad een brede werkgroep bijeen roepen, van daaruit zullen de eerste contacten worden gelegd en gesprekken worden gevoerd. De werkgroep zal vervolgens enkele voorgangers voorstellen aan de kerkenraad om te worden beluisterd in de gemeente. Na de gemeente haar mening heeft kunnen geven zal de gekozen kandidaat worden voorgesteld bij de Synodale Raad. De Commissie Ambten zal belast zijn met de toetsing van de kandidaat en indien door haar positief geadviseerd zal de kandidaat door voor de VPKB beroepbaar worden gesteld en kan onze gemeente daadwerkelijk beroepen. In de werkgroep zitten ouderlingen, leden van het bestuur en de VZW en enkele jonge gemeenteleden. De huidige predikant adviseert in het gehele proces en na diens vertrek zal de consulent deze adviserende rol overnemen. Heeft u vragen of opmerkingen kunt u gerust en vrijmoedig contact opnemen met de kerkenraad, we zullen ons best doen alles zo inzichtelijk en evenwichtig mogelijk te doen.

 

 

 

09:16 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |