03-02-16

VASTEN

Vasten

Joel 2;12 “Ook nu echter, spreekt de Heere, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.

Vasten als chantage

We moeten er niet veel van hebben; vasten. Zeker als protestanten zijn we afkerig tegen deze vorm van zelfredzaamheid. Tenminste zo is dat te zien! We kennen vanuit het verleden het vasten als een vorm van verdiensten. Door vasten dwingen we een bepaalde behandeling af. In de gevangenissen kennen we de hongerstaking als gedetineerden zich onrechtvaardig of inhumaan behandeld voelen. Het is dan vooral de directie die zich onder druk voelt staan, met als gevolg dat zij in sommige gevallen aan de wensen van de gedetineerden voldoen. Vasten of hongerstaking levert in dat geval wat op. Maar dat is niet de vorm van vasten die Joel hier bedoeld en op meer plaatsen in de bijbel genoemd wordt.

Vasten als bekering

Bekering en vasten wordt door God in een adem genoemd. Het is hetzelfde! Bekering is een vorm van terugkeer tot God in ootmoedigheid, nederigheid en afhankelijkheid. Het is een oprecht berouw hebben over gedane zonden en ongerechtigheden. Wie deze vorm van bekering ervaart zal het verlangen hebben om tot zuiverheid te komen, in reinheid met God, zichzelf en andere mensen. Niet zelden gaat oprechte bekering samen met verlegenheid, schaamte en een traantje over wat is misgegaan. Bekering in die vorm is niet negatief of deprimerend maar verblijdend; immers een mens keert zich weer opnieuw tot God. Denk maar aan de wachtende vader en zijn verloren zoon. Vader was blij en gaf opdracht een feest te maken.

Vasten als feest

Vreemd genoeg vieren de mensen in deze dagen groot feest, alom in de wereld! Muziek, uitgaan, eten en veel drinken. Vrolijk zijn! De daarop volgende periode van de vastenmaand wordt elke vorm van vreugde en genot uitgesteld. Blijkbaar gaat dat niet samen; vasten en feestvreugde! Maar dat is niet volgens de bijbel! Juist omdat God in het vasten de bekering heeft gegeven; de terugkeer! Daarom mogen wij het vasten kennen als een belofte; en in de belofte ligt vreugde. Vasten wordt een feest.

Vasten als lijnen

Wie kent ze niet; de vele dames en enkele heren die wel een paar kilo minder willen of moeten. De commercie brengt een veelheid van afslankproducten, shakes en bars op de markt; het een nog meer belovend dan het ander. De slanke modellen op de verpakking, de brede torso’s en strakke buiken doen ons wegdromen bij het heerlijke vooruitzicht. Vasten en lijnen in combinatie met fitness geeft het perfecte resultaat waar we alles voor over hebben.

Vasten als overgave

Het bijbelse gegeven bij vasten is overgave. Het is opnieuw ontdekken dat God goed is en vol vergeving. Het is verwondering om de grootheid van Zijn genade. Daar verlangt een mens naartoe terug te keren. Geloof leidt ons op die weg. Geen angst of vrees maar vertrouwen op de belofte die Hij doet. Jezelf aan Hem geven en komen zoals je bent, biddend en wachtend op Zijn verlossing.

Kruis en belofte

Vasten en het kruis liggen heel dicht bij elkaar; askruisje!! Wie dicht bij de stervende Christus komt en de stem van God hoort zeggen; Zo groot is Mijn liefde voor jou, dat Ik mijn Enig Geboren Zoon gegeven heb…. Die mens hoort de oude belofte aan Israel en de volken weerklinken. God wendt zich van deze wereld niet af maar komt haar dichterbij en strekt Zijn hand naar haar uit. Zodat elke mens in nood en angst weer kracht ontvangt en wordt opgewekt om nieuwe stappen te zetten. Vasten is een beetje minder doen; je aandacht op God richten en zoveel als mogelijk al het andere wegdoen. Het is als de verloren zoon; niets meer overhouden dan het verlangen naar God en je tot Hem keren. Veel van dat vasten is verdwenen in onze samenleving, helaas ook bij ons protestanten. Let wel; het blijft een bijbels gegeven! Maar niet als dwang, vormelijkheid of verdiensten, liever als toenadering, overgave en bekering. Om de belofte dat na kruis de opstanding volgt, na duisternis het licht zal schijnen en na regen de zonneschijn komt.

Deze lijdensweken brengen ons dicht bij Christus van Wie wij getuigen en belijden dat Hij de overwinnaar is, die leeft en regeert; Zijn belofte wijkt niet, Zijn woord zal altijd vast staan.

 

Onze zieken

In de afgelopen periode zijn enkele van onze gemeenteleden in en uit het ziekenhuis geweest. Bij het schrijven van de kerkbode verblijven twee gemeenteleden op de Paaz-afdeling van het Stedelijk ziekenhuis voor herstel van een depressie. We bidden en hopen dat zij in deze en aanstaande tijd zullen bemerken dat de Here ons telkens nieuwe wegen toont om te gaan. Hij houdt zijn kinderen niet in de duisternis maar Hij wil ze nog trekken in het wonderbaar licht van Christus. We wensen hen een goed herstel toe.

Met grote zorg maar met groot geloof werd Martyn opgenomen in het ziekenhuis. In de afgelopen periode werden diverse onderzoeken gedaan na aanleiding van enkele klachten. Het resultaat van het onderzoek was schokkend; inmiddels is onze ouderling geopereerd en bij voldoende herstel zal begonnen worden aan een combinatie van chemotherapie en bestraling. De dokters zijn gelukkig niet somber gestemd, maar wie zijn zij? De Here weet alle dingen en leidt ze ten goede. Zo weet en gelooft Martyn dat de handen van doktoren instrumenten worden in de handen van God. Omdat prognoses snel kunnen wisselen kan deze kerkbode niet geheel update zijn en verwijzen we u naar de nieuwsbrief voor de laatste ontwikkelingen. We zijn als gemeente biddend rond Martyn en Marijke en wensen hen veel sterkte samen met de kinderen en klein-kinderen. We hopen op een goed herstel!

 

Vertrek dominee

Op D.V. zondag 6 maart om 15.00 uur zal de afscheidsdienst plaatsvinden van dominee van Bruggen. Die dag zal er (begrijpelijk) geen dienst zijn om 10.00 uur. Na de dienst is iedereen uitgenodigd dominee, mevrouw en de kinderen persoonlijke te groeten. Deze receptie is informeel en daarbij zullen naast koffie en een drankje ook onze bekende culturele lekkernijen worden gepresenteerd.

 

Beroepingswerk

De werkgroep heeft in de afgelopen periode veel overleg gehad, samen en met kandidaat predikanten voor onze gemeente. Daaruit werden twee kandidaten die bijzonder geschikt zouden kunnen zijn voor onze gemeente en die bereid waren met de werkgroep in gesprek te gaan over de wegen die mogelijk gegaan konden en mochten worden. Telkens waren we hierin ook biddend actief in het geloof dat de Heer der Kerk zijn kudde leidt en een herder zal geven.

Inmiddels zijn de kandidaten geïntroduceerd en kon de gemeente kennismaken. (Bij het schrijven van de kerkbode zien we daar nog naar uit!) Op zondag 14 februari mag de gemeente zich uitspreken over het voorstel van de werkgroep en zal de stemming plaatsvinden. In gevolg van die stemming en bij positief resultaat zal de kerkenraad de kandidaat-predikant voorstellen aan de Commissie Ambten en de Synodale Raad te Brussel met het verzoek de kandidaat-predikant beroepbaar te stellen. Daaropvolgend zal de kerkenraad –volledig naar de verwachting- het beroep uitbrengen. Daarna zal de komst van de nieuwe dominee niet lang meer op zich laten wachten.

Tot nu toe kon overlegd worden met stadsbestuur de woning aan de Adriaen Willaertstraat  voorlopig aan te houden en de huur door te betalen. Daarvoor zijn we het stadsbestuur zeer erkentelijk. In het meest gunstige geval zal dus de verhuis weinig problemen gaan opleveren.

 

Bijbelstudie

Al enkele keren konden we de Bijbelstudie op woensdagavond combineren met de groep van Wevelgem. We hebben aansluiting gezocht bij elkaar om de kleine kring van belangstellenden een beetje groter te maken. Het resultaat zijn aangename en leerzame avonden waar we eerst nog wat moesten wennen, maar nu reeds meer vertrouwd met elkaar kunnen spreken. Bij de laatste Bijbelkring met ds. zullen we overleggen op welke wijze we de kring voortzetten en wie daarin een taak kan hebben.

 

VZW

Frieda van Hal heeft in de laatste weken diverse mensen aangesproken en werd zelf enkele keren benaderd voor de bijdrage aan de VZW en het lidmaatschap. Zoals u weet vervuld de VZW een belangrijke taak in onze diaconale roeping binnen en buiten ons kerkelijk leven. De VZW is geroepen met de bescheiden middelen die haar zijn toevertrouwd om te zien naar de noord van de naaste medemens. Dat doet de VZW door bijdragen aan landelijke projecten en lokale initiatieven. Bijvoorbeeld de hulp aan Sierra Leone, Ik Help een Kind, De Graancircel en stille hulp in onze eigen gemeente. Daarnaast probeert de VZW in kleine en grotere daden financieel bij te dragen aan onze kerk en de verschillende activiteiten. Uw bijdrage wordt goed besteed en draagt bij aan de opdracht die wij samen van Christuswege hebben ontvangen.

 

Kindernevendienst

In de komende tijd zal Jose enkele vrouwen en (jonge)mannen samen roepen om een rooster op te stellen voor de Kindernevendienst. Het is zeker de bedoeling dat in de –hopelijk niet lange- vakaturetijd het werk voor en onder de kinderen doorgang gaat vinden. Jose zal een rooster opstellen en daarbij het materiaal voegen zodat de voorbereiding voor de vrijwilligers niet te zwaar zal zijn. Ook vanuit Brussel zal de Jeugdwerker Maria Euwema proberen enige toerusting en ondersteuning te geven.

 

Kerkbode en Rony

Al lange tijd heeft onze goede broeder Rony Boonen aangegeven graag te stoppen met de uitgave van de kerkbode. Maar zelfs bij zij schriftelijke opzegging konden we hem overhalen toch nog enkele keren het kerkblad te verzorgen. Deze keer en de volgende keer zullen nog de werktafel van Rony passeren; maar daarna is het gedaan! De kerkenraad heeft daar alle begrip voor en wil ook niet verder in verlegeenheid brengen en de keuze in deze respecteren. Langs deze weg willen we Rony veel danken voor de vele jaren waarin hij zijn kostbare tijd heeft willen geven aan dit stukje kerkenwerk. Rony heeft telkens een deftig en verzorgd kerkblad willen afleveren waarin naast het nieuws van onze gemeente ook evenwichtige informatie gegeven werd over kerk en samenleving. We konden daarin de liefde ontdekken die Rony heeft voor het joodse volk en het land Israel. Hij liet soms een doorkijkje zien naar de actualiteit van onze maatschappij en de wijze lessen die het verleden ons leert over rassendiscriminatie en minderheden vervolging. We kennen Rony ook in zijn toewijding aan de kerk en de zorg over haar toekomst; kortom een wijze en betrokken mens die de weg van G’d met overtuiging en liefde wil gaan. We wensen hem en zijn vrouw G’ds zegen en nabijheid op de mooie plaatsen waar hij komt, waartoe hij reist en de stille rust vindt voor zijn geloof. We danken hem voor de inzet en overgave waarmee hij het werk voor onze gemeente heeft gedaan.

We hebben –zolang we nog geen ds. hebben- Frieda bereid gevonden de verzorging van het kerkblad over te nemen, de copij te verzamelen en met hulp van mensen dichtbij er een mooi boekje van te maken.

Laatste kerkbode vanuit de pastorie

…. tja; het is niet anders. Wie “A” zegt moet ook “B” zeggen. Zo klinkt het in Holland als je merkt dat de laatste stapjes best zwaar en lastig zijn. We hebben lang uitgesteld maar bij het schrijven van de kerkbode zijn de eerste dozen aangekomen op de pastorie. 1 maart staat de verhuizer voor de deur en binnen enkele uren zullen zij het huis leeghalen. Enige selectie van wat mee moet, opgeslagen of weggedaan zullen we wel moeten doen. De jongens zullen hun laatste week op school ingaan en familie en vrienden worden voor de laatste keer bezocht…

“A” hebben we inmiddels gezegd en gedaan…. Maar “B” lukt niet zo gemakkelijk!

De pen van het kerkblad draag ik over aan Harry en Frieda, heel wat zielsroerselen heb ik u toevertrouwd; toch waren het woorden op papier niet meer! Het woord van God is niet geschreven op papier, maar lezen zij in het hart. Gods woord bestaat in eeuwigheid, mensenwoorden verdwijnen in de papierbak, worden versnippert en gaan voorbij. Voorgangers gaan voorbij, maar Christus blijft; gisteren, vandaag en morgen altijd dezelfde, in liefde en genade!

 

09:54 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |