22-12-15

Meditatie Kerst 2015

 

naamloos.png

Meditatie; “Drie Koningen…”

“De koningen van Taris, Sjeba en Seba… Ja alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen.”  Psalm 72

Nergens te vinden in de geboortegeschiedenis van Jezus. We hechten er waarde aan de Schriften serieus te nemen. Als Protestanten vinden we het belangrijk niets dan de Schriften als bron van ons geloof te erkennen. (Nou ja; daarnaast kennen we de Schepping als een schoon boek waarin alle schepselen als letters zijn die ons de onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen. Art. 2 Confession de Foi/Nederlandse GeloofsBelijdenis.) Nu, volgens geen enkel evangelie bestaan er zoiets als koningen die Jezus bezoeken bij zijn geboorte. Veel verder als wijzen of geleerden komen we niet! Het is zelfs te zeggen dat Hem bij zijn geboorte geen enkel staatsgezag of overheid komt eren. De enigste politicus die van zijn geboorte in kennis wordt gesteld is Herodes en dat heeft dramatische gevolgen voor de inwoners van Betlehem. De mythe dat koningen op bezoek kwamen is ontstaan in de Middeleeuwen toen de kerk elke Oude Testamentische profetie heeft willen betrekken op Jezus. Alle verwijzingen naar de Messias, de Knecht van God of de Davidische koning moesten in Christus zijn vervuld. Desnoods moesten bijbelse gegevens dusdanig worden omgebogen en aangepast dat op niets anders dan op Jezus gewezen kon worden. Daarmee werd alle fundament onder de eeuwig durende belofte voor Israel weggenomen. Met de geboorte van Christus zou Israel alle verwachting zijn ontnomen. De kerk nam de plaats in van Israel en alle Joden diende zich te bekeren tot het Katholicisme. Dat dit tot huiveringwekkende inzichten heeft kunnen leiden is duidelijk. Deze vervangingstheologie is de kerk tot schaamte en schande geworden!

Maar wat nu; indien geen koningen geweest zijn tot de kribbe zoals Psalm 72 uitdrukkelijk profeteert zal dit dus nog in vervulling moeten worden gebracht. De wijzen uit het Oosten hadden ons dat wellicht kunnen vertellen; zij waren immers geleerd. Maar door deze wijzen onmiddellijk in te wisselen voor drie koningen hebben we die kans misgelopen. Sterker, we zijn op het verkeerde been gezet. We hebben nog wat te verwachten! De koningen moeten nog komen tot de God van Israel!

Indien we de belofte echter beperken tot het handje vol ceremoniële koningen zie het er somber uit. Maar koningen in het Oude Testament waren stamvaders, geestelijke leiders, legeraanvoerders en de hoofden van regeringen en besturen. En die hebben we genoeg! In Brussel struikelen de wereldleiders, ministers en staatslieden over elkaar. Maar ook in het Midden Oosten, Afrika en Azie vechten de leiders om gezag en invloed. We kunnen vast stellen dat de strijd om macht toeneemt en steeds grilliger en gewelddadiger wordt. Wereldlijke macht en godsdienstige macht!

De geschiedenis heeft zich laten zoet houden met een drietal koningen die als een kinderspel voorbij het stalletje wandelen; maar God heeft grotere dingen bedacht voor de koningen. Het zijn de wereldleiders, de presidenten en de generaals die eenmaal op Gods tijd op de knieeen zullen gaan voor het kindeke Jezus. Op het grote wereldtoneel strijden de landen, volken en koningen allemaal rond die kleine stip en waarlijk kerstfeest zal het zijn als zij zullen neerbuigen voor Christus en vrede ontvangen. Laten wij bidden dat die vrede over in de wereld komen zal.

Zieken

Via de Geuzenbrief bleven we op de hoogte van enkele gemeenteleden voor wie een ziekenhuis opname noodzakelijk bleef. Inmiddels is te melden dat zij daar baat bij gehad hebben en nu herstellen van de operatie. We vernamen ook dat enkele oude gemeenteleden langzaam aan stapjes achteruit moeten doen. Gelukkig is er telkens veel veerkracht om weer overeind te komen. We leven met hen mee en gedenken ook de familie van wie soms veel gevraagd wordt. Ook in het ziekenhuis waren enkele jonge gemeenteleden; bij een goede conditie komt het herstel voorspoedig.

 

Felicitatie

Het seniorenwerk (50+) vierde haar 30 jarig bestaan. Opgezet in de tijd dat de regiowerking door de gemeenten van groot belang geacht werd! In deze tijd gaat individualisering en zelfredzaamheid ook aan de kerken niet voorbij; helaas deelt niet iedereen de belangstelling voor het gezamenlijk seniorenwerk. Gelukkig is iedereen daarin vrij! Want het neemt niet weg dat de middagen telkens zeer aangenaam en informatief zijn. Er is veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting, we houden elkaar een beetje op de hoogte van het wel en wee. Namens de kerkenraad en de gemeente van de Geuzentempel feliciteren we de senioren en de personen die door de vele jaren heen de verantwoording namen voor de organisatie. We bidden hen toe dat dit stuk kerk-werk mag blijven voortbestaan en tot zegen zal zijn voor ieder die er vreugde aan beleeft.

 

Bijbelkring

We zijn blij met de toenadering van enkele gemeenteleden uit Wevelgem. Een verfrissende kijk en inbreng wordt zeer gewaardeerd. Op deze wijze heeft de voorbereiding van een Bijbelkring meer effect en verder bereik. Deze ontwikkeling geeft in de toekomst ruimte om de leiding van de Bijbelkring te verdelen over de beide gemeenten. Wat we erg leuk vinden is dat twee kleine groepjes samen een groter groepje wordt. Of zoals het kinderliedje zegt: Lees je bijbel (bidt elke dag) dat je groeien mag.

 

Verwarming

In deze tijd van de opwarming van de aarde is het bestuur in goed overleg met de Stad Roeselare om zorg te dragen over de opwarming van de kerk. Het bestuur kreeg groen licht om de voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een nieuwe verwarmingsinstallatie. In de loop van het voorjaar zullen de werkzaamheden beginnen. De oude elementen aan de muur zullen worden verwijderd en op de zolder van de kerk zal een verwarmingstoestel geplaatst gaan worden dat de warmte zal verplaatsen naar de kerkruimte. De aanvoer van verwarmde lucht zal gebeuren vanuit het  plafon van de kerk, in overweging genomen dat het historische karakter van het gewelf behouden blijft. In deze verwarmde lucht zal ook de vochtigheidsgraad gereguleerd zijn tot behoud van het orgel. De KND-ruimte en de keuken/consistorie zullen afzonderlijk kunnen worden verwarmd. Het hele project zal gefinancierd worden via de begroting en de meerjarennota. We zijn de stad zeer erkentelijk deze zeer kostbare investering mogelijk te maken. Uiteindelijk zullen kosten bespaard gaan worden nu de kerk optimaal is geisoleerd en straks efficiënt zal worden verwarmd.

 

Keuken

Bij de VZW wordt georiënteerd op de plaatsing van een nieuwe keuken. De huidige keuken is 30 jaar oud en daarom sterk verouderd en niet meer toereikend voor intensief gebruik. Martin zal de voorbereidingen treffen en na overleg met de VZW hopen we te kunnen overgaan tot de plaatsing afhankelijk van de werkzaamheden rond de verwarming.

 

Kerstfeest

Zoals we dat inmiddels met veel vreugde gezamenlijk doen zullen we ook dit jaar ons kersfeest gezamenlijk vieren in de namiddag op de eerste kerstdag. Net als anders is de kerk de dag ervoor open om de voorbereidingen te treffen en de kerk te versieren. Jose en Saudatu gaan met een plan rond en sturen de kookkunsten aan. Om gerechten vooraf in de kerk te brengen of informatie over kookgerief en kooktoestellen ter plaatse kunnen zij ook aangesproken worden.

Onze jeugd en de kinderen van de Kindernevendienst bereiden een kerstspel voor; rollen zijn verdeeld en passende kledij wordt gemaakt. De komende zondagen zullen worden gebruikt om te oefenen en liedjes in te studeren.

Enkele dames gaan aan de kerstdienst ook een muzikale bijdrage leveren. Spaanstalige Afrikaans/latino-achtige klanken gaan het kerstfeest opluisteren. De nodige deskundigheid wordt geleverd door Diva en Sebas.

Ten slotte hopen we ook dit jaar de kerstboom weer van de Stad geleverd te mogen krijgen. We zijn bevoorrecht dat medewerkers van de groendienst de boom leveren en stevig in de kerk opzetten. Bovendien komen ze de boom ook weer ophalen na de kerst om daarna weer miljeuvriendelijk(!) te worden verwerkt.

 

Advent

Laten we niet vergeten dat het kerstkind geboren werd na een periode van negen maanden voorbereiding. Deze voorbereiding heeft de kerkelijke traditie beperkt –van eerst 7 weken- tot nu 4 weken. Vier weken waarin we toeleven naar kerst… Hoe zal ik U ontvangen? Laten we er ons van bewust zijn dat advent alles te maken heeft met inkeer en soberheid om te doorleven en te verdiepen dat de komst van Christus niet tot een kraamfeestje beperkt bleef maar uiteindelijk van kribbe naar kruis ging. De komst van Christus was tot redding en behoud van de wereld verloren in schuld. Vanuit de duisternis zal de Adventskandelaar steeds een beetje meer licht gaan doen schijnen opdat wij groeien in hoop en verwachting.

 

Beroep

Tja, voor elk die het nog niet wist of die wel iets hoorde maar daar niet verder naar vroeg. Vanuit het verre –maar tropische- Curacao werd een beroep op mij uitgebracht door de Verenigde Protestantse Gemeente wijk Fortkerk. Dit beroep hebben we aangenomen; dat betekent dat we zullen vertrekken. Hoe kort het ook zijn zal, samen bouwde we veel op en werden veel initiatieven gezamenlijk opgepakt. Onze gemeente heeft veel potentie en kracht in zich, het moet alleen zo nu en dan worden opgewekt en aangesproken. De getrouwheid aan het evangelie geeft onze gemeente hoop en verwachting. Van alle redenen om wel of niet aan te nemen of te bedanken schrijf ik ten eerste de diepe waardering, liefde en ruimte welke we ervaren in de gemeente. Telkens is er zegen op de arbeid. Ten tweede schrijf ik dat de Geuzentempel op een belangrijke wijze deel uit maakt van de VPKB (Verenigde Protestantse Kerk in Belgie) en dat vereist een zekere flexibiliteit en sensibiliteit. De omstandigheden die meekomen met de verbondenheid aan de VPKB zijn gecompliceerd en soms zelfs verwarrend. De omstandigheden in Curacao passen goed bij ons. Over termijn, data en tijd kunnen we –bij het schrijven van de kerkbode- nog niet zoveel zeggen. De Geuzenbrief zal u daarover informeren zodra meer gegevens bekend zijn.

 IMG_3524.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Kerkenraad

De kerkenraad nam kennis van het voornemen van onze predikant en bereidt zich voor op de vakaturetijd welke zal intreden in de loop van het voorjaar. De eerste stap is het orienteren op mogelijke kandidaten/predikanten welke in aanmerking zouden kunnen en willen komen voor onze gemeente. Zodra inzichtelijk is gemaakt over welke voorgangers het gaat zal de kerkenraad een brede werkgroep bijeen roepen, van daaruit zullen de eerste contacten worden gelegd en gesprekken worden gevoerd. De werkgroep zal vervolgens enkele voorgangers voorstellen aan de kerkenraad om te worden beluisterd in de gemeente. Na de gemeente haar mening heeft kunnen geven zal de gekozen kandidaat worden voorgesteld bij de Synodale Raad. De Commissie Ambten zal belast zijn met de toetsing van de kandidaat en indien door haar positief geadviseerd zal de kandidaat door voor de VPKB beroepbaar worden gesteld en kan onze gemeente daadwerkelijk beroepen. In de werkgroep zitten ouderlingen, leden van het bestuur en de VZW en enkele jonge gemeenteleden. De huidige predikant adviseert in het gehele proces en na diens vertrek zal de consulent deze adviserende rol overnemen. Heeft u vragen of opmerkingen kunt u gerust en vrijmoedig contact opnemen met de kerkenraad, we zullen ons best doen alles zo inzichtelijk en evenwichtig mogelijk te doen.

 

 

 

09:16 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.