01-10-15

Jeugd in de kerk

 

 

Jeugd kerk.jpg

 

 

Meditatie;

Ananias en Saffira

 

Tijdens de laatst gehouden Bijbelkring deelde we enkele gedachten over dit tweetal dat zo’n ongelukkig lot ten deel was gevallen. Een schijnbaar zeer gefortuneerd echtpaar dat in alle onnozelheid een schenking wil doen aan de jonge gemeente. Al kende de gemeente de verwachting dat alle bezit gemeenschappelijk was toch werd dat aan de leden van de gemeenschap niet opgelegd. Personen konden daarin zelf keuzes maken en op eigen tempo en in eigen mate daarin groeien. Ook voor het welgestelde echtpaar was genoeg ruimte om op hun eigen manier invulling te geven aan hun “christen-zijn”. Dat lezen in de reactie van Petrus op hun geforceerde vroomheid. Een mens moet zich niet vromer voordoen dan hij is; vroomheid en wettische volgzaamheid wordt niet opgelegd of afgedwongen. Wij zijn geen show-christenen!

 

De kerk is evenmin een show-kerk; vroomheid is geen performance. Het gaat er niet om dat wij elkaar een norm opleggen maar ruimte geven voor persoonlijke geloofsgroei en ontwikkeling. De maatschappij is eigenwijs en kritisch genoeg om de kerk daarop te toetsen en waar nodig schijnheiligheid te ontmaskeren. Of de kerk deze ontmaskering kan overleven is niet evident, alom lijden kerken en gemeenten aan gezichtsverlies door interne twisten, schijnvroomheid en dubbele moraal. Anannias en Saffira overleven dit pijnlijke proces niet; zij komen ten val aan hun eigen vermeende voornaamheid en godsdienstigheid.

 

Het lot sloeg hard toe, het echtpaar sterft snel op elkaar volgend, worden weggedragen en begraven. Oei…. Het gaat hier niet meer over twee historische personen maar over Gods handelen in situaties waarin we onszelf, onze kerk of onze gemeente beter voordoen dan in werkelijkheid is. Daar is geen reden toe; net als dit echtpaartje heeft de gemeente alle ruimte om te groeien in geloof en heiligheid. God is geduldig en legt Zijn Heiligheid niet op als een last maar als een uitnodiging. Wie de verbeelding heeft in perfectie te gelovig te zijn of de schijn wekt de perfecte gemeente te zijn of deze te verlangen, komt genadeloos ten val aan hoogmoed. Ten diepste verheft deze mens zich dan boven Christus om net als Anannias en Saffira de schijn te wekken van Hem geen gunst te verlangen. De perfecte gelovige bestaat niet, volkomen heiligheid zal niet van hier zijn, volmaakte vroomheid sluit Christus uit. Dus…..

 

“Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan, toch rijst in mij een lied van overwinning; ik bouw op U en ga in Uwe naam.”

 

 

 

 

 

Onze zieken

 

Enkele leden van onze gemeente, jonger en ouder, waren in de afgelopen periode in het ziekenhuis. Inmiddels is iedereen weer thuis! Via de nieuwsbrieven blijft u direct en met naam op de hoogte. Regelmatig ligt op de koffietafel een kaartje ter bemoediging of beterschap welke we voorzien van een groet en onze naam.

 

 

 

Weer naar huis (foto 1)

 

Vanuit Accra hadden we de afgelopen 3 maanden bezoek van de mama van Patience. Het weerzien was heftig na vele jaren elkaar te hebben gemist. De internetvoorzieningen maken contact weliswaar mogelijk maar het blijft beperkt. Het was fijn voor mama en oma zo dicht bij de familie in Belgie te zijn. Toch was er ook het gemis van de familie in Ghana. We hopen dat de terugreis inmiddels achter de rug is en in Accra een goede ontvangst was. We wensen Patience en de kinderen sterkte bij het afscheid en de lege plaats in huis. God verbindt op wonderlijke wijze onze harten en gedachten over grote afstanden; en geldt dat niet voor vele van onze gemeenteleden?

 

 

 

Vluchtelingen (foto 2)

 

Via Facebook werden we opgeroepen mee te doen met een lokale –door jonge mensen opgezette- hulpactie voor de vluchtelingen die worden ondergebracht in onze nabije omgeving. In de keuken van de kerk zijn diverse goederen samengebracht welke zullen zijn opgehaald en verdeeld onder hen die het nodig hebben. We kunnen er niet omheen dat we vanuit ons christen-zijn een verantwoordelijkheid hebben. Velen van ons kennen zelf de status van asielzoeker en vreemdeling. In het bewustzijn dat wij deze aarde in bruikleen hebben en onze verblijfplaats slechts tijdelijk is willen we ruimte geven aan elke mens die daarom vraagt. Zodat wij in de ander de Heiland ontmoeten, dat is Hem plaats geven, Hem voeden en Hem bezoeken. (Mattheus 25)

 

 

 

Bijbelkring

 

Graag uw aandacht voor de start van de Bijbelkring. We lezen in het boek Handelingen en bespreken de diverse thema’s en onderdelen die we tegen komen. Ons groepje is niet erg groot maar de gesprekken zijn telkens open en ruim. Hopelijk gaan zich wat nieuwe mensen aan ons gezelschap toevoegen; welkom.

 

 

 

Bijbelstudie voor de jeugd

 

Op verzoek starten we met een leesgroep van jonge mensen die de bijbel willen ontdekken of zich er verder in willen verdiepen. Dat zal gebeuren op een niet-schoolse manier maar toch wel voldoende informatief en verduidelijkend voor hen die vragen hebben. Samen verdiepen wij de tekst en proberen nieuwe dingen te ontdekken. Deze jeugdgroep vervangt de catechese-avonden. Oproep gaat via Facebook en de nieuwsbrief.

 

  

 

Knutselmiddag

 

In de komende periode zullen we elke maand voor de kids een wonesdagmiddagknutselgroepje organiseren. We combineren knutselen, zingen en een Bijbelverhaal met frietjes en frikandellen. Let op de nieuwsbrief.

 

 

 

Vanuit de Commissie Ambten

 

Zoals in het vorige kerkblad werd aangekondigd is inmiddels een gesprek geweest in Brussel met de Commissie Ambten VPKB. Dit gesprek maakte onderdeel uit van de integratieperiode waarin het zogenaamde mentoraat was opgenomen, twee gesprekken met de Commissie Ambten en de evaluatierapporten van het district, de kerkenraad en de predikant. Op grond van deze diverse onderdelen zal een advies worden uitgebracht aan de Synodale Raad om de integratie periode te valideren of niet. Deze procedure was bekend bij de aanvang van de 2-jarige periode waarbinnen de predikant aan de gemeente is verbonden. Het gesprek jl. was open maar ook kritisch. Terwijl over de gemeente kon worden vastgesteld dat een gezegende en goede samenwerking tot stand gekomen was moesten we concluderen dat binnen de VPKB de nodige teleurstellingen waren opgedaan. We hebben uitvoerig over deze teleurstellingen en zorgen gesproken. De Commissie Ambten heeft inmiddels een positief advies verzonden aan de Synodale Raad om de periode te valideren. De zorgen ten aanzien van de ontwikkeling binnen de landelijke kerk en het district zijn daarmee niet verdwenen. Wijsheid en vertrouwen is nodig. Gelukkig kunnen we binnen de kerkenraad deze dingen in gebed brengen; dat is bemoedigend!

 

 

 

Opgenomen diensten

 

We beschikken in de kerk over de techniek om de erediensten digitaal op te nemen. Daarmee is het mogelijk zo nu en dan het kinderkoortje op Facebook te zetten of indien daar belangstelling voor is de erediensten op DVD af te luisteren. In een later stadium zullen we onderzoeken of de diensten ook aan de BLOG kunnen worden verbonden en daarmee in binnen- en buitenland beluisterd kunnen worden.

 

 

 

Met de lokale jeugd

 

De kerk leent zich niet altijd zo optimaal voor ontmoetingen met de jeugd: we wijken dan maar uit naar de pastorie. Zo zaten we met 15 jongeren na te praten over onze belevenissen in Nederland en maakte we plannen voor een nieuwe reis. Onze jongeren zijn erg sterk in het meebrengen van hun netwerk, dat is zinvol, leuk en vruchtbaar.

 

Een dikke thanx aan onze jeugd!

 

 

 

 

 

10:36 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.