07-02-15

ESTHER

 

 

imagesGPJWIPBT.jpg

 

 

Meditatie

 

 

 

Lezen; Esther 10 vers 3

 

 

De Jood Mordechai immers kwam op de tweede plaats, na koning Ahasveros. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte van zijn broeders was hem goedgezind, want hij zocht het beste voor zijn volk en sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht.

 

 

In een bedreigende situatie vol geweld en terreur was er een persoon die sprak in het belang van de onderdrukte minderheid: zo was het in de tijd van koningin Esther. Hij zocht wat het beste was voor zijn volk en sprak tot welzijn van de jongere generatie. Tot op de huidige dag vieren de joden het Purimfeest dat deze geschiedenis herdenkt.

 

Het opkomen voor de minderheid is een nobele taak maar roept weerstand op. De minderheid immers dient zich te conformeren naar de meerderheid; zo gaat dat in een democratie. Ondanks de weerstand behoudt Mordechai het nobele karakter van zijn roeping. Hij laat zich niet misleiden door grove taal, spot of geweld. De zuiverheid waarmee hij ijvert voor zijn zaak maakt hem groot in aanzien en invloedrijk in de politiek.

 

Het is duidelijk dat elke minderheidsgroepering in onze samenleving van godsdienstige aard, politieke of sociale aard het zwaar heeft. De tolerantie ten aanzien van de minderheid is ver te zoeken en de drang om uit te bannen is groot. Elke vorm van zichtbare uitingsvormen waarmee de minderheid zich wil presenteren wordt niet geaccepteerd.

 

Waar zijn de Mordechais van onze tijd? Wie durft nog te spreken in het belang van de kleinen onder ons. Wie neemt het op voor hen die in religie, geaardheid, politieke voorkeur, huidskleur of-wat-dan-ook een minderheidspositie inneemt? Is er nog nobelheid, fatsoen en oprechtheid in de ijver voor hen die afwijken van de meerderheid?

 

Geweld, terreur en politieke machtsmisbruik is van alle tijden. Ook vandaag! Publieke spot, openlijk geweld en stille vernedering maken de minderheden in onze samenleving angstig en onzeker. Het belang van het boek Esther wijst ons niet op deze vormen van geweld of diplomatiek schaakspel; het wijst ons op de oprechtheid waarmee een samenleving minderheidsgroeperingen beschermen moet. Dat een maatschappij behoefte heeft aan mensen die het vertrouwen winnen en daarmee onbegrip en angst wegnemen. Mensen die met liefde spreken in het belang van de kleinen.

 

Tussen Perzie (475 vC?) aan de ene kant en Parijs (2015) aan de andere kant ligt Golgotha. Jezus van Nazareth leert ons te zoeken naar wat het beste is en te spreken tot welzijn van onze naaste. Zonder enige vorm van geweld, spot of minachting doet Hij zijn werk. Meer dan Mordechai is Hij; spreker voor de kleinen, de verdrukten, de minsten. In een wereld waarin angst regeert en groeperingen elkaar verdacht maken. In een samenleving waarin een pen scherper kan zijn dan het mes. Hier en nu, in het midden van alle geweld en onrecht is Hij: de Zoon van God, Christus. Niet alleen leren wij van Hem de weg van verdraagzaamheid, liefde en vergeving. Hij is het ook!

 

Mordechai sprak en handelde in het belang van Israel zonder daarbij het belang van de anderen in de samenleving te schaden. Meer dan dat waren kruis en opstanding in het belang van Israel en de volken. Laten wij spreken en handelen in het belang van Gods koninkrijk van vrede en gerechtigheid zonder daarbij anderen te schaden en onze naaste te kort te doen.

 

 

 

Onze zieken

 

 

 

Telkens moet in het kerkblad een lange periode worden overzien waardoor de gegevens niet erg actueel zijn; in de periode die achter ons ligt waren enkele van onze gemeenteleden voor korter of langer opgenomen in het ziekenhuis. We denken ook aan mw. Jutta Simon die ongelukkig ten val kwam maar tot op heden nog altijd het voorrecht geniet thuis te mogen en kunnen zijn. De hulp van de familie en de professionals maken dat mogelijk, daarvoor is veel dankbaarheid. We wensen Jutta veel sterkte. Nog altijd blijft Paul Debeuf aan huis gebonden, uitstapjes zijn niet altijd mogelijk en zeker niet voor langere tijd. De dokter is nog niet geheel tevreden en de conditie blijft matig. Toch zit Paul graag aan de keukentafel voor een babbeltje en de nieuwtjes van de kerk. We wensen Gods sterkte en hoop voor de nabije toekomst. Harry Houbrechts zal in de komende periode voor een operatie aan de knie in het ziekenhuis zijn en volgens verwachting daarna in revalidatie. We hopen en bidden dat het voorspoedig zal zijn en herstel snel zal komen. In Kuurne denken we ook aan Jacqueline Bauwens in een zwakke gezondheid. Veel medicijnen kunnen niet verhinderen dat regelmatig gevallen wordt. Toch is er veel geloofskracht om weer op te staan, met hulp van anderen en het meest de hulp van de Here God. We wensen Pol en Jacqueline sterkte.

 

 

 

Kunst in de Kerk

 

We maken u graag attent op de nieuwe folders in de kerk; daarin leest u enige informatie over de achtergrond en de identiteit van onze gemeente, bovendien wordt daarin een uitleg gegeven van de kunst in de kerk van de hand van Annemie. Deze folders worden vooral uitgereikt op de open dagen waarbij we zeer gelukkig zijn met een steeds toenemend aantal bezoekers.

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie Burgemeester en Schepenen

 

De eer viel mij ten deel om namens de geestelijke overheden een woordje te richten tot Burgemeester en Schepenen. Verwijzend naar de actualiteit van Parijs en Verviers deed ik een appel op de geestelijke overheid elke vorm van geweld in naam van God of godsdienst af te wijzen. Kerken hebben de roeping de blijde boodschap te verkondigen en moskeen dienen huizen te zijn van vrede. Waar de godsdienst deze taak niet waar maakt verliest zij de relevantie voor de samenleving. Godsdienst heeft wel degelijk een meerwaarde en dient een maatschappelijk belang; samen vormt zij een omvangrijk netwerk en een vangnet voor hen in nood. Onze burgemeester sprak in reactie enkele hartverwarmende woorden tot de geestelijke overheid welke getuigde van de bereidheid om op politiek niveau Kerk en Moskee volkomen serieus te nemen en ondanks de nodige besparingen te ijveren voor haar plaats in de stad Roeselare. Nadien hebben we onderling nog een moment geborreld en was een aangename ontmoeting.

 

 

 

Oecumene

 

Na ruim een jaar in Roeselare merk ik dat voor de predikant van de protestantse kerk en zijzelf een taak is weggelegd in de lokale oecumene. Deze vormen van ontmoeting en samenwerking worden zorgvuldig voorbereidt. Telkens proberen wij elkaar recht te doen in de diversiteit en verschillende opvattingen rondom Schrift en Belijden. Thans vinden gesprekken plaats met Deken Desmet, het bestuur van de Bremstruik en andere organisaties en initiatieven. Daarbij zoeken we naar raakvlakken en uitdagingen om in een gezamenlijk ideaal met elkaar in gesprek te gaan. Zowel Deken Desmet als ondergetekende merken dat onder kerkleden vooral veel onbekendheid en onjuiste voorlichting de reden is van weerstand en desinteresse. Dat vinden we erg jammer. Gelukkig merken we vooral onder de Rooms-Katholieken het verlangen om meer van ons protestanten te leren. Langzaam maar zeker dringt daar de beschamende verlegenheid over het verleden door; de tijd van minachting, spot en discriminatie is voorbij. Steeds meer ziet de lokale Rooms-Katholieke kerk de noodzaak van de bestudering van de Schriften en de verdieping van een persoonlijk geloof. Vragen daaromtrent aan ons maken ons weer bewust van de kernpunten van de reformatie; Sola Scriptura, Sola Gratia...

 

 

 

Gebedskring

 

Te vaak bleef belangstelling voor de gebedskring uit en waren niet meer dan 1 of 2 deelnemers. Inderdaad werd nog wel eens geschoven met tijd en datum maar dat neemt niet weg dat de meerwaarde van een gebedskring wordt betwijfeld. Het is een christen gegeven op welk tijdstip dan ook en waar dan ook, alleen of samen, hard-op of in het hart in gebed te gaan. Indien blijkt dat het voor gemeenteleden niet haalbaar is daartoe op vrijdagavond samen te komen dan wil dat nog niets zeggen over de werking van het persoonlijk gebed. Toch kan het christenen bemoedigen en versterken om dat samen (al dan niet actief) te doen. Daartoe wil de kerkenraad graag de gelegenheid geven. Middels de wekelijkse nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van tijd en datum. We zouden het fijn vinden als zich enkele deelnemers melden maar wij wanhopen niet als blijkt dat het beter is te stoppen.

 

 

 

Goede Vrijdag

 

Op D.V. Goede Vrijdag 3 april zal net als vorig jaar een eredienst worden gehouden om het sterven van de Heiland te gedenken. Ook dit jaar proberen we de bijdrage van een koor te realiseren zodat de dienst wordt opgeluisterd met passende muziek en koorzang. Deze dienst zal vooral een sober en eenvoudig karakter hebben, we staan immers stil bij het uur van duisternis dat kwam over de aarde op het ogenblik dat Christus Zijn doodstrijd heeft gestreden. Toch laten we de duisternis van die avond doorbreken met een lichtstraal van Pasen. Wij kunnen het sterven van Christus niet gedenken zonder daarbij ook de Opstanding te laten klinken. Goede Vrijdag zal daarom een stil verlangen koesteren naar Pasen.

 

 

 

Pasen

 

In de morgen van eerste paasdag ontmoeten wij elkaar rondom de blijde boodschap. Direct bij de aanvang van de dienst zingen wij onze lofliederen en verheugen ons in de Opstanding van Christus. In deze dienst zullen onze eigen jongeren en kinderen voor ons zingen en tevens de dames met hun eigen repertoire. Nadien drinken we koffie en thee en enkele dames zullen worden gevraagd een paastraktatie te verzorgen. Paashaas, paasei, paasbrood, paasrijst... Jose en Memu zullen de paasmaaltijd aansturen.

 

 

 

Bestuursraad

 

Een beetje aan de waarneming onttrokken zijn de werkzaamheden van de het bestuur. Veelvuldig wordt overlegd op stad over de begroting en de plannen voor het onderhoud van de kerk. De stad legt ons een flinke besparing op die merkbaar zal terugkomen in de begroting. Uitgaven  zullen moeten worden teruggedrongen en heroverwogen. Zuinigheid en vlijt... We hopen toch in de toekomst enkele noodzakelijke investeringen te kunnen doen, wellicht in afgeslankte vorm. Tevens is de bestuursraad volop bezig met de advocaat over de bestemming van de tuin achter de kerk. Enig graafwerk in het verleden van ons kerkgebouw en de gemeente was noodzakelijk. Daarbij moest naast juridische deskundigheid ook gezocht worden naar iemand met de beheersing van de franse taal omdat veel documenten uit het verleden zijn opgesteld in het Frans. Het dossier is nog altijd niet geheel compleet. We zijn dankbaar met de steun van de stad Roeselare!

 

 

 

 

 

10:42 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |