17-12-14

KERSTGROET

 Namens de Kerkenraad, het Bestuur en de VZW wensen we de Protestantse Kerk en alle leden en gasten een gezegende kerst en gelukkig Nieuwjaar. We bidden toe dat we in 2015 op vruchtbare wijze op elkaar betrokken zullen zijn en met zegen onze dienst in de samenleving zullen verrichten.

IMG_3524.JPG

Overdenking

 

Leviticus 23 vers 1; 
Spreek tegen de Israëlieten en zeg tegen hen; De feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten.

 

Met deze (en andere) woorden is het volk Israël opgeroepen om feestdagen te houden. Dat wil zeggen de momenten en gebeurtenissen die God heeft uitgekozen te gedenken en te vieren. Mozes heeft er een dagtaak aan gehad om er op toe te zien dat de Israëlieten daadwerkelijk deze feestdagen praktiseerden. Bovendien staan de eerste boeken van Mozes vol met regels en voorschriften hoe en wanneer deze feesten gehouden moeten worden.

 

Teveel feestplezier brengt schade aan de economie. De reformatoren hebben voor de protestantse kerk het aantal feestdagen drastisch terug gebracht. Al die feestdagen brachten alleen maar luiheid voort. Tijdens kermissen en markten daalde de zeden van de mensen. Het ware beter dat het volk met werk en spaarzaamheid werd bezig gehouden; dat kwam de economie ten goede en ook het kerkelijk leven kwam daarmee tot bloei. Vooral in de noordelijke Nederlanden is de Gouden Eeuw een periode van veel werken en weinig vertier: er moest gewerkt worden tot eer van God en tot verrijking van de handel.

 

In West Europa lijkt vandaag welvaart en feesten wel samen te gaan. De maand december staat vol met vrije dagen en feestdagen en in geen andere maand wordt zoveel uitgegeven aan kadootjes, eten en luxe kleding. Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaarsdag zijn momenten om geld uit te geven; feesten kost geld. Geen enkel bezwaar! Helaas is ons land ergens in deze ontwikkeling vergeten om ook nog betekenis te geven aan de feesten, anders dan waarom ze nu bekend staan.

 

Mozes spreekt in opdracht van God over feestdagen als heilige samenkomsten. De reformatoren hadden het belang om weer opnieuw heiligheid aan de feesten te verbinden en de mensen samen te doen komen. Daar hoeft de feestvreugde niet minder om te zijn! Kerst en Nieuwjaar mogen momenten zijn van vrolijkheid en feestvreugde; maar als wij zijn vergeten waartoe deze feesten werkelijk zijn wat vieren wij dan eigenlijk?

 

De geboorte van Christus is alle feest waard. Maar als de wereld is vergeten dat de geboorte van Christus een daad is van Liefde en Zijn komst een komst van Vrede is… De christelijke kerken hebben de urgente taak om de onwetende feestvierders de rijkdom van het feest te vertellen. En Christenen hebben de taak om op de dag welke door God is uitgeroepen als een feestdag ook trouw te zijn in de samenkomsten van de gemeente. (dus ook zondag)

 

Veel vrije dagen en feestdagen verheugen ons; maar zal het ook God tot een verheuging zijn? Dat wij in Heiligheid onze dagen vieren; dat is dankbaar en tot eer van God, met vreugde om de grote Liefde die Hij ons geeft. Hij kijkt niet met verbazing naar de stad Roeselare als zij zich in feeststemming brengt. Veeleer met geduld en waakzaamheid of er ergens onder de feestgangers ook nog iemand is die de boodschap verstaat. Daarin hebben wij een taak.

 

Onze zieken

 

Bij het schrijven van dit artikel verblijft Harry in het ziekenhuis in Kortrijk. Met hopen en bidden verwachten wij dat hij snel weer thuis zal zijn bij het verschijnen van het kerkblad. Nadat Harry voor een kort ogenblik onwel was geworden is hij ongelukkig gevallen en heeft daarbij een nekwervel beschadigd. Omdat eerst nog onduidelijk was wat gebeurde, ontstond enige paniek en gelukkig was de ambulance snel ter plaatse. In het ziekenhuis kon een geruststellende boodschap worden gebracht. Hiermee werd opnieuw de last verzwaard op de schouders van die zojuist getrouwde echtpaar. In de afgelopen periode hebben zij veel moeten verwerken! Toch is er standvastig geloof om te blijven vertrouwen op de Heere en Hem om zijn nabijheid te blijven bidden. We hopen dat Harry (naar zijn eigen wens en verlangen) weer snel zijn taken kan oppakken in de gemeente. Evenwel is de gemeente geleerd hoe zwak zij is als enkelen veel dragen en velen slechts weinig. We bidden Harry een voorspoedig herstel toe.

 

 

 

Adventsproject Kindernevendienst

 

Deze weken bereiden de kinderen van de kindernevendienst zich voor op de kerst. We maken opnieuw gebruik van de methode Vertel het Maar. Dit jaar zien we een hart verschijnen op het bord voor in de kerk. Het hart van Gods liefde voor de wereld waarmee Hij Zijn Zoon aan ons gegeven heeft. De kinderen leren hoe we de werkelijke liefde kunnen ontdekken en zichtbaar kunnen maken in de wereld. We zijn blij en dankbaar dat enkele gemeenteleden het project willen ondersteunen.

 

 

IMG_3498.JPG

 

 

Kunst in de Kerk

 

Eindelijk heb ik beet; dat wil zeggen dat een van onze gemeenteleden het heeft zien zitten om enkele schilderijen te vervaardigen ter verfraaiing van ons kerkgebouw. Het zal een drieluik worden dat verwijst naar de roepende Christus die mensen nodigt uit het duister naar het licht. En een drieluik waarin wordt verwezen naar Gods trouw aan deze wereld. De kunstwerken zijn afgestemd op de omgeving (kerkgebouw) en het doel waarvoor zij hangen (inspiratie en meditatie). We hopen op een mooi resultaat.

 

 

 

Dameskoor

 

Enkele dames in de gemeente hebben het initiatief genomen om een klein zangkoortje op te richten. We moeten nog afwachten of het voor langere termijn is of voor slechts enkele keren. De dames zijn enthousiast en de muziek is mooi. Medewerking verlenen Maaike en Sabastiao. Wilt u meer weten vraagt u dan Memu.

 

 

 

Kerstfeest

 

D.V. 25 december vieren we kerstfeest net als anders is na de dienst een multiculturele kerstmaaltijd. De dienst begint om 16.00 uur en aansluitend brengen we de kerkzaal in gereedheid voor de maaltijd. Op Woensdag zal gelegenheid zijn om indien nodig gerechten of drank naar de kerk te brengen. Om te voorzien in voldoende afwisseling en verscheidenheid in de gerechten kunt u vragen aan Jose of Memu. Zij houden het overzicht. Iedereen is welkom om iets lekkers te maken en mee te nemen naar de kerk. Het kleine en het grote wordt gelijk gewaardeerd! Onverwacht of aangekondigd; alles kan en mag!

 

 

 

Kerstgave

 

Ook dit jaar wordt uw kerstgave gevraagd; dit is een onderneming van de VZW! De VZW heeft een diaconale taak in de gemeente en draagt de zorg voor de verdeling van geld onder hen die het nodig hebben. De VZW draagt bij aan landelijke acties van de kerk en lokale acties van onze eigen gemeente. De VZW heeft de verantwoordelijkheid om op christelijke wijze (dat is getuigend van liefde en onvoorwaardelijke barmhartigheid) bij te dragen aan het welzijn van allen in nood, armoede of eenzaamheid. De VZW zorgt niet alleen voor koekjes en snoepjes, maar haar taak getuigt van geloof en overgave. We hopen dat u dit werk met uw gave zult ondersteunen.

 

 

 

Examenperiode

 

Veel van de jongeren en met name in onze gemeente zijn deze periode volop actief met de voorbereiding op de examens. We wensen ze rust en wijsheid en hopen met ze op een goed resultaat.

 

 

 

 

Synodevergadering

 

Onlangs werd door de VPKB haar synodevergadering gehouden. Uw predikant was daar voor een moment te gast en werd geïntroduceerd in de vergadering. Bovendien was daar ouderling Harry als afgevaardigde vanuit onze gemeente en het district Oost en West Vlaanderen. Het was een opbouwende en belangrijke vergadering waarbij de diversiteit van ideeen en meningen op goede wijze op elkaar werden afgestemd. Onderstaand treft u de boodschap van de synode waarin wordt teruggekeken met dankbaarheid.

 

 

 

Boodschap van de Synodevergadering 2014

 

De Synodevergadering van de VPKB kwam samen in Vaalbeek op 15 en 16 november 2014.

 

Op zaterdag werd nagedacht en gedebatteerd over de toekomst van de VPKB aan de hand van het document van de werkgroep “Eigentijds Kerk-zijn”. De Synodevergadering was zeer enthousiast over het geleverde werk en velen ervoeren het als een nieuwe wind, nodig om de Kerk nieuw leven in te blazen. Er werd een belangrijke beslissing genomen, die onze districten en gemeenten op de weg moeten zetten om zich aan te passen aan de huidige tijdsgeest. Er wordt gedacht aan het creëren van bijzondere ambten die moeten helpen om de Kerk te vitaliseren en te versterken om beter te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de huidige samenleving. Een grotere bekendheid in de media en de sociale netwerken is daarbij noodzakelijk. Het gaat dan ook om een oproep aan ons allen om mee te helpen aan dit vernieuwingsproces.Dezelfde bezorgdheid klonk ook door in de toespraken van de vertegenwoordigers van de zusterkerken in Nederland (Protestantse Kerk Nederland) en het Rijnland (Duitsland – Evangelische Kirche im Rheinland). Wij mochten op de Synodevergadering eveneens vertegenwoordigers ontvangen van de EPR (Église Presbytérienne au Ruanda) en de URCSA (Uniting Reformed Church in Southern Africa). Ook werd gewezen op het gevaar, dat het aantal uren godsdienstles op school zou worden teruggeschroefd. Deze zorg speelt momenteel vooral in Franstalige België. De Synodale Raad van zijn kant wees er met nadruk op, dat het zeer moeilijk is, de nodige menskracht te vinden voor de opvulling van vacatures binnen de verschillende commissies. Het probleem is zeer acuut en dreigt de goede werking van deze commissies in het gedrang te brengen.

 

Voor het eerst sinds het bestaan van de communautaire vergaderingen (welke aan het eind van de eerste avond plaatsvinden) was er een gezamenlijk liturgisch moment voor alle deelnemers. Op zondag werden de rekeningen 2013 en de begroting 2015 voorgelegd en goedgekeurd. De nieuwe penningmeester deelde ook mee, dat de volledige boekhouding van de VPKB wordt gereorganiseerd. Ook de werkverslagen van de diverse districten werden voorgesteld. Op zondagnamiddag werden de werkzaamheden verdergezet en werden de verslagen van de Coördinaties en de nieuwe statuten van de ARPEE besproken en aanvaard.

 

Wij zijn blij en dankbaar dat de vergadering is verlopen in een broederlijke en constructieve sfeer. Het heeft ertoe bijgedragen, op een vruchtbare wijze te werken, in dienst van gans de Kerk. Wij onthouden in het bijzonder de sleutelwoorden die door het district Luik werden uitgesproken naar aanleiding van voorleggen van hun verslag: “broederlijkheid, solidariteit, ambitie”.

 

Vaalbeek, 16.11.2014

 

Frank POULIART

 

Ds. Jean-Claude DIEZ

 

Vincent DUBOIS

 

Jumelages

 

Ons district zoekt naar mogelijkheden om uiting te geven aan onze verbondenheid met kerken in Zuid-Afrika. De synodevergadering heeft zich enthousiast uitgelaten over dit initiatief. Vanuit de landelijke commissie Kerk en Wereld zal nu worden onderzocht wat de opties zijn. Ikzelf mag sinds kort deel uit maken van deze commissie.

 

Hier volgt een artikel van Kerk en Wereld

 

Heel wat kerken in de VPKB hebben contacten met kerken in andere landen. Bekend zijn bijv. de contacten met de kerken in de voormalige DDR, die vaak nog steeds bestaan. Ook zullen er contacten in het Franstalige gebied bestaan en mogelijk zijn er verbanden gegroeid met Nederlandse gemeenten. België heeft vanwege haar verleden echter ook veel lijnen naar Afrika lopen. Binnen de kerken zijn daar de jumelages uit ontstaan: meer verplichtende afspraken tussen kerken of districten met een kerkgemeenschap in Afrika.

 

Het district Oost-Henegouwen, Namen en Luxemburg heeft het oudste contact, sinds 1992, met de Rwandese gemeente in Gisenyi. Het district Antwerpen, Brabant en Limburg heeft een contact opgebouwd met de streek Itabire. In Luik bestaan er eveneens contacten met Rwanda. En verscheidene gemeenten onderhouden contacten met gemeenten in Zuid-Afrika.

 

Voor de VPKB zijn al deze verbindingen van groot belang. Het verbreedt onze horizon, laat de eigen problemen in het juiste perspectief zien en geeft het gevoel dat we onderdeel van de wereldwijde kerk zijn. Ook stelt het ons in de gelegenheid om daadwerkelijk steun te verlenen en steun te ontvangen. Van belang is dat het gastvrijheid en het open contact overweegt. Men mag zeker de helpende hand toesteken, maar aan de andere kant niet afhankelijk maken.

 

Een aantal jaren geleden heeft de Commissie Kerk en Wereld een aantal aanwijzingen en regels opgesteld om de jumelages te bevorderen en ook te begeleiden. Deze zijn door onze synode goedgekeurd. U vindt daarin de doelstellingen van de jumelages, maar ook allerlei praktische tips en mogelijkheden.

 

 

 

Gedenken Groote Oorlog

 

In de afgelopen periode werd bij herhaling stil gestaan bij de herdenking van alle vormen van oorlogsgeweld en in het bijzonder bij de eerste wereldoorlog. Ook in Roeselare werden enkele activiteiten georganiseerd waar de kerken bij betrokken waren. Ook onze kerk wordt telkens uitgenodigd deel te nemen aan gelegenheden van deze aard. Samen met ouderling Harry is de dominee regelmatig aanwezig. Hieronder volgt een artikel van de landelijke kerk VPKB:

 

Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding!

 

 

 

De voorzitter van de Evangelische Kirche im Rheinland, ds. Manfred Rekowski, het hoofd van de Anglicaanse Kerk in België, canon Jack McDonald, en ds. Steven H. Fuite, synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België, begaven zich op 3 oktober j.l. naar de Westhoek en bezochten gezamenlijk een Engels, een Belgisch en een Duits oorlogskerkhof. Ook legden zij in aanwezigheid van dhr. Carl Decaluwé, Gouverneur van West-Vlaanderen, aan de Ieperse Menenpoort een krans neer en spraken een gemeenschappelijke verklaring uit. De drie kerkleiders sloten de dag af met een liturgische viering in het kerkgebouw van de Verenigde Protestantse Kerk te Ieper.

 

 

 

De tekst van deze verklaring luidt als volgt:

 

'Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding...' (naar Psalm 78, 14, berijmd)

 

 Wij gedenken, en we doen dat sàmen als Christenen uit België, Duitsland en Groot-Brittannië. Wij reiken elkaar de hand als vertegenwoordigers van de Duitse Protestantse Kerk (Evangelische Kirche im Rheinland), de Anglicaanse Kerk in België en de Verenigde Protestantse Kerk in België. Samen gedenken wij. Allereerst gedenken wij de slachtoffers. Als het Evangelie voor één ding staat is het voor de waarde van elk mensenleven. Ieder mens is uniek, bedoeld en gewenst en wordt bemind door Hem de wij God noemen. De getallen zijn onbevattelijk en variëren, wat des te meer de onbevattelijkheid toont, maar de Eerste Wereldoorlog kostte ruim 10.000.000 militairen en 7.000.000 burgers het leven en 20.000.000 mensen werden gewond. En dat betreft dan nog slechts de fysieke verwondingen en verminkingen. Ook anderszins zijn levens kapotgemaakt. Onschatbaar is het leed. Wij gedenken in het bijzonder de talloze Engelse, Duitse en Belgische soldaten en burgers en dragen in gedachten de vernietigde mensenlevens tot Hem die wij God noemen. Wij staan ook stil bij onszelf en bij de waarden en de kerken die wij vertegenwoordigen. Eerlijk bekennen wij dat oorlogen, ook de Eerste Wereldoorlog, meermaals ook theologisch gelegitimeerd werden. Vanuit dit besef roepen wij onszelf en andere religieuze leiders op tot voortdurende reflectie en een houding van zelfkritiek. Dit betekent concreet dat steeds het contact en de dialoog met de ander moet worden gezocht en ieder zich moet hoeden voor het versimpelen van de werkelijkheid en voor het doen van absolute waarheidsaanspraken.Voor allen die een politieke verantwoordelijkheid dragen en daarbij uiteraard staan voor de belangen van hen die hun deze verantwoordelijkheid hebben toevertrouwd, bidden wij dat zij de moed zullen hebben voorop te durven gaan in het bevorderen van onderling begrip, waardering en respect voor iedereen die anders is, nders doet en anders denkt, met een andere taal, cultuur, geschiedenis, mening, levensovertuiging, kleur, geslacht of seksuele oriëntatie. In onze snelle tijd waarin allen zich vooruit haasten, waarschuwen wij voor het vergeten. Wij vragen om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het geschiedenisonderricht als instrument voor het blootleggen van de zich tot op vandaag herhalende mechanismen die tot gewelddadige conflicten leiden.De Eerste Wereldoorlog zou niet de laatste oorlog zijn in Europa. 75 jaar geleden begon de Tweede Wereldoorlog. Het uiteenvallen van Joegoslavië in 1991 leidde tot oorlogen in Slovenië, Bosnië, Kroatië en Kosovo. Ook in 2014 is er geweld, oorlogsgeweld, op Europese bodem. Vrijheid en vrede zijn nooit vanzelfsprekend, ze zijn een opdracht, ze kosten inzet, altijd.In het spoor van de Man van Nazareth engageren wij ons en zetten ons in voor een samenleving waarin de rijkdom van de diversiteit als een feest wordt gevierd en wij de angst voor het andere en de ander keer op keer overwinnen. We komen samen op voor gerechtigheid en vrede, in Europa en in de hele wereld.

 

 Wij gedenken, en we doen dat sàmen, opdat over ons niet gezegd kan worden: 'De geschiedenis leert dat de mens niets van de geschiedenis leert'. (vrij naar Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831))

 

België, Ieper, 3 oktober 2014

 

 

 

10:41 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |