31-07-14

ZON EN SCHILD

 

IMG_5249.JPG

 

 

MEDITATIEPsalm 84 vers 12

 

Een zon en Schild….

 

In Amersfoort in Nederland is een psychiatrisch ziekenhuis gelegen met de naam “Zon en Schild”. Idyllisch verscholen in de bossen van de Veluwe. Een groot complex van diverse gebouwen en afdelingen waar vele psychiatrische patiënten worden verpleegd of er dagelijks hun dagbesteding doorbrengen. Van oudsher heeft de instelling een binding met de kerken in de omgeving. Protestantse kerken we te verstaan. De verwijzing naar psalm 84 als naam voor een dergelijke instelling is veelzeggend. Voor mensen die de weg kwijt zijn, mensen die getraumatiseerd zijn. Personen die om welke reden ook het leven niet meer zelfstandig kunnen dragen. Voor mensen is God een zon en een schild. De zon als bron van licht en warmte te midden van een ijzige duisternis; het schild als een veilige haven waar je schuilen kunt bij geweld en ontij.

Als Nederlander zult u van mij verwachten een enkel woord te wijden aan de vele slachtoffers van de vliegtuigramp, waaronder het grootste deel Nederlanders, enkele Belgen en andere nationaliteiten. De samenleving van Nederland werd in het hart geraakt; het onschuldige gezin, de hardwerkende werkman welke gespaard heeft voor zijn vakantie, de student en de jonge ondernemer. Iedereen kan zich identificeren met een van de vele slachtoffers, in meeleven en in rouw. Nederland was in rouw en de kerken aarzelen niet daarbij een Woord te spreken. Zo ook in Amersfoort.

 Diverse kerkleiders en predikanten spraken vanuit de Schriften, pretentieloos, zonder omhaal van woorden, mild en troostend. Er was gebed, er klonk een gezang, er was stilte en bezinning. God werd een Zon en een Schild. In persoonlijk leed, bij angst en onzekerheid wil God er voor ons zijn; voor hen die in geloof zijn! Maar ook hen die hun leven leiden zonder geloof; ook voor hen reikt God Zijn troost en liefde aan. Zijn Zoon kwam voor allen, die in nood zijn gezeten.

Even werd in Nederland juist dit evangelie zichtbaar. De kerk als wellekome gastvrouw om onderdak te geven aan zoekers, weners, bozen, verbijsterden, verdwaalden en gebroken mensen. Hen wil Hij tot Zon en Schild zijn. En zij waren daar die naar Hem vroegen en naar Hem zochten, even maar. Of wellicht voor langer, vonden enkelen hun huis en thuis weer terug, voelde sommigen de oude vertrouwde verbondenheid en liefde.

Bij ramp en ontij blijft dat de kerk wel degelijk leeft en vitaal in het midden van de samenleving kan staan. In Nederland, Belgie en waar ook ter wereld. Sprekend van troost en vrede; voor hen in persoonlijke nood en samen in maatschappelijke nood. Ik hoop dat wij in Roeselare ook in het klein deze kerk mogen zijn, wij samen met Hem.

 

 

 

Meeleven

Wij leven mee met onze organist Sebastiao en zijn gezin. Inmiddels al enkele weken treffen wij hem niet aan achter het orgel: ofschoon het beter eek te gaan waren toch enkele complicaties opgetreden. De klachten konden eenvoudig weer verholpen worden, doch moest daartoe opnieuw een operatie plaatsvinden. Bij het schrijven van het kerkblad herstelt Sebastiao daarvan en hoopt hij snel weer naar huis te kunnen gaan. We bidden hem toe dat daarmee ook snel een nieuwe start gemaakt kan worden.

 

 

Kids en Jongeren

Enkele keren zijn we met onze jongeren op pad geweest. Het Sterrebos in Rumbeke is een mooie plek om met elkaar ontspanning te zoeken en onder leiding van Maaike deden we samen leuke bosspelen. Daarnaast kwam ook het Evangelie tot uitdrukking en lieten we een mooie gelegenheid om te evangeliseren niet zomaar voorbij gaan. Na enkele versnaperingen ter plaatse werden de jongeren ook getrakteerd op pannenkoeken en frietjes. Laat maar eens onderstreept worden hoe belangrijk het is dat onze jongeren met elkaar vertrouwd zijn, als jonge christenen hebben zij elkaar nodig.

 

 

Belijdenis en Doop

Zoals het bij de volwassendoop in onze Protestantse Traditie gebruikelijk is gaat de Geloofsbelijdenis vooraf aan de doop. Bij de kinderdoop laten we het geloof van de ouders als basis dienen voor de doop. Ouders beloven trouw en toegewijd Gods belofte voor hun kind serieus te nemen. Op volwassen leeftijd beseffen we dat het geloof van andere niet meer de basis kan zijn en dient zich de eigen verantwoordelijk aan. De doop is een zichtbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade hebben. In Christus is ons het eeuwig leven geschonken; teken daarvan is de doop. Zoals het kind de naam van zijn:haar ouders draagt bij de aanvang van het leven, zo mag het kind krachtens het verbond de naam van Christus dragen bij de aanvang van het leven. Gods liefde strekt zich uit over ons ganse leven! In de traditie van de evangelisch gerichte gemeenten en kerken treffen we uitsluitend de volwassendoop aan. Het element van de persoonlijke overgave en de daadwerkelijke keuze voor de Heer is dan prominent aanwezig. In de gereformeerde traditie sluiten we de volwassendoop niet uit, maar blijven we tegelijk nadruk leggen op het verbond met onze kinderen. Ik denk dat de kerken met verschillende achtergronden van elkaar kunnen leren en het goede uit elkaars traditie mogen overnemen.

 

 

Doopdienst

In de afgelopen periode hebben we voorbereidingen getroffen voor de doop van Patience Alliah, mama van Yenaika en Lennert. Gekomen vanuit Ghana en met een zeer bewogen en zware tijd in Belgie achter de rug heeft Patience het sterke verlangen gehouden om persoonlijk het geloof in de Heiland te belijden. Na de doop begint een nieuw leven dat vraagt om een goed verstaan vaan het evangelie. We hebben ontdekt dat de Bijbel een vaste basis is om God te dienen en van Zijn liefde te spreken. Met groot verlangen heeft Patience uitgezien naar een daadwerkelijke deelname welke tot uitdrukking komt aan de tafel van het Avondmaal. We wensen Patience een gezegende tijd en een groeiend geloof tot verheerlijking van Christus.


Vakantie

In de maand augustus zijn we vier weken in Nederland. Ons gezin is toe aan enige rust en afstand om straks weer fris en uitgerust nieuwe stappen te gaan zetten. In noodgevallen zal de scriba contact opnemen met ons; u kunt daarom in deze gevallen het beste ouderling Harry aanspreken.

 

 

Oproep

We hebben in de kerkruimte opnieuw ruimte gemaakt om te voorzien in een bescheiden tentoonstelling van kunst, fotografie of gedichten en teksten. Bent u in het bezit van passende objecten, schilderijen of afbeeldingen kunt u dat gerust melden bij de predikant of de ouderlingen.

 

 

Opwaardering van het verleden.

Wie Psalm 78 nauwkeurig leest zal bemerken dat de dichter grote waarde hecht aan de erfenis van het verleden. Zo nu en dan proberen we enkele zichtbare verwijzingen te geven naar het verleden van onze kerk en onze gemeente. Het is goed te verstaan dat onze kerk voor vele generaties een geestelijk thuis is geweest voor christenen. Daardoor zijn we ook gevormd! Toch moet een erfenis ons niet tot last worden of een plagerij voor onze jongeren. Vandaar we in de gemeente een juiste balans zoeken om voor jongeren en ouderen een herkenbaar thuis te zijn. Binnenkort zullen enkele foto’s worden gehangen in de keuken/consistoriekamer van enkele gemeenteleden van het eerste uur. Het wil aantonen hoe God Zijn belofte van generatie op generatie gaat. Ook een lijst van predikanten welke aan de gemeente waren verbonden zal daarbij een plaats krijgen. Want God heeft Zijn levende Woord aan de gemeente van vroeger gegeven en diezelfde gemeente komt om datzelfde Woord nog altijd samen; sinds 1875 (ongeveer). Aan ons de taak om het goed dat wij verkregen door te geven en over te dragen. Op zolder troffen we ook de oude borden aan waarop vroeger de liederen werden aangegeven. Deze borden zijn inmiddels gerestaureerd en zullen weer klaar gemaakt worden voor gebruik. Vanuit het stadbestuur hebben we bezoek gekregen van de dienst archivering en inventarisering van kerkelijke roerende goederen. Deze dienst zal een lijst opstellen van goederen en inventaris van onze kerk en zo nodig ondersteuning verlenen bij het onderhoud daarvan. Bovendien zal worden onderzocht of ons kerkgebouw historische waarde heeft, om het eventueel als zodanig ook te beschermen. Deze ontwikkeling staat in een groter geheel van de stad Roeselare om kerken en religieuze gebouwen te bewaren voor het nageslacht en het nut daarvan nader te stimuleren.

 

 

 

Huwelijk

Op D.V. zaterdag 20 september hopen Harry en Christel te trouwen. Voorafgaande aan de dienst zullen zij het jawoord geven in het stadhuis van Kuurne; aansluitend zal het huwelijk kerkelijk worden bevestigd en ingezegend om 11.30 uur in onze kerk. Het leven van onze gewaardeerde broeder en zuster van de gemeente was bij tijden zwaar en gecompliceerd. Zij beiden zijn door diepe dalen gegaan. Toch getuigen zij van Gods trouw en liefde waarmee zij tot elkaar zijn gebracht. Het huwelijk is een dankbare bekroning van de weg die God met hen is gegaan. Met de zegen te ontvangen belijden zij beiden dat hun samen-zijn geborgen is in Gods hand. We zijn erg blij dat de gezondheid van Christel geen belemmering meer hoeft te zijn en zij samen nu fit genoeg zijn om van deze heugelijke dag te gaan genieten. Wilt u hen een kaartje sturen dan vindt u het adres van Harry voorin het kerkblad! Het aanstaande echtpaar zal zich zeker erg verblijden in ons aller aanwezigheid bij hun huwelijk. We wensen hen een gezegende voorbereiding en een vreugdevolle dag.

 

 

 

 

 

 

 

Thuis”

 

Waar is mijn t’huis

 

Ik vind het niet, mijn huis

 

Ik dwaal maar rond, op zoek

 

Waar is het toch? Waar is heet goed?

 

Ik dwaal maar rond, van straat tot straat

 

Misschien weet ik dan, waar het om gaat.

 

Wie wil mij tonen

 

Waar ik kan wonen.

 

Kon ik maar een gids vinden, die zegt hoe ik moet lopen

 

God, wil Gij mijn gids zijn, moet ik de deur van mijn hart openen

 

Zodat ik de weg vindt naar Uw huis

 

Och, nu weet ik het, ik herken mijn huis;

 

Ik ben thuis!

 

 

 

Roger

 

 

 

 

 

 

 

“Gij die”

 

Gij die zegt mijn naam is; Ik ben

 

Gij die wilt dat ik U ken.

 

Gij die wil zeggen dat u er zijt

 

Gij die bestaat uit het werkwoord zijn.

 

Gij die er zijt, richt ons verlangen

 

Gij die er zijt voor onze belangen

 

Gij die onze problemen tegemoet komt

 

Gij die vol dierbare liefde zijt, tot Uwe terugkomst

 

Gij die zegt dat het beter is te geven dan te nemen

 

Gij die zegt dat wij niet uit dwang moeten geven

 

Gij die zegt dat het uit liefde moet geschieden

 

Gij die ons de vrijheid geeft om te kiezen

 

Gij die de liefde in de harten van de mens legt

 

Gij die meet Uw woord des wet, niets dan goedheid zegt

 

Gij die ons doet loskomen van onze zelfzucht

 

Gij die het vuur des kwaads heeft uitgeblust

 

Gij die ons van de zelfzucht heeft losgekocht

 

Gij door Uw geboren Woord (*) ons heeft losgekocht

 

 

(*Jezus Christus)

 

Roger

 

 

 

16:09 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |