01-05-11

Pinksteren

Handelingen 2: 1-13

 

 

Kom Heilige Geest, en wil in Christus' naam

ons leiden op de smalle weg ten leven.

God weet het, we zijn immers onbekwaam

ons leven stuur en weerbaarheid te geven.

 

Wij hebben dit zo nodig in een tijd,

waarin men poogt Godswoord te ondergraven.

Leid ons, en maak ons tot Zijn dienst bereid,

Hem dienend met een hart vol overgave.

 

Geef dat wij hier op aard een lichtend licht zijn,

een baken op de grote wereldzee.

En doe ons oog op God de Heer gericht zijn.

O leid ons, Heilige Geest, ga met ons mee.

 

Enny IJskes-Kooger

 

  

 

 

Daarom Heilige Geest kom en schenk ons uw heilige gloed...............

 

Gezang 238 Kom, o Geest des Heren, kom
                  
De vruchten van de Heilige Geest: Galaten 5: 22

 

Pinksteren:

 

Op de zevende zondag na Pasen vieren we Pinksteren. Het is al een oude Christelijke feestdag. Zelfs in het Jodendom werd deze vijftigste dag na Pesach gevierd.

Als op de Pinksterdag de Geest uitgestort wordt, zijn er juist vele Joden aanwezig in Jeruzalem uit allerlei streken van het oosten om deze vijftigste dag te vieren. En volgens de Handelingen horen de omstanders, de discipelen in hun eigen taal spreken over de grote daden van God.

Van oudsher wordt op deze zondag van Pinksteren na lezing uit Handelingen de eeuwenoude lofzang Veni creator Spiritus gezongen. In het liedboek vind je bijvoorbeeld hiervan de gezangen 237 en 238 terug. Gezang 238 werd dan met twee koren gezongen.

Koor 1 zong: Kom o Geest des Heren kom, uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor God..

waarna koor 2 antwoordde: Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht..

en zo verder van 1 naar 2 en 2 naar 1..

Het lied roept en bidt om de komst van de Heilige Geest. Omdat slechts de Heilige Geest vermag wat in mensenkracht onmogelijk is. Daarom: kom Heilige Geest, vernieuw en herschep, schenk ons uwe gaven:

troost, zachtheid, verkwikking, vrede..

omdat zonder uw heilige gloed, niets mogelijk is

geef ons uw zegen en uw vreugd die niet vergaat..

 

20:54 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wanneer een dominee gaat......

 

Efeze 4: 4-6

'Eén lichaam, en één Geest, gelijk ook gij geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.'

 

Wanneer een president gaat, wanneer een koning aftreedt dan zijn de mensen onrustig. Ze vragen zich af: wat nu, hoe nu verder, zal het wel gaan?

Wanneer een dominee gaat, heeft hij ook zo zijn vragen: hoe nu verder, zal het wel gaan, hebben zij nu mij gevolgd of hebben ze gehoor gegeven aan Zijn roepen?

 

In het geloof weten wij dat wij het bij God moeten zoeken en niet bij mensen. Mocht je hier nog niet achter zijn dan hoop ik dat je snel wakker mag worden. Het zwaartepunt in ons geloof ligt immers bij Hem alleen. Hij die ons opnieuw tot leven riep.

Christenen weten en geloven: dat zij het bij Hem alleen moeten zoeken. Wij geloven dat Zijn Geest over tijd, plaats en eeuwigheid heen nog steeds regeert en mensen beweegt.

 

Wanneer een gemeente vacant wordt, paniekeren we niet. Onze gemeente, ons geloof, onze eredienst draait niet om een mens maar om Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het hartsgeheim van onze gemeente is Jezus Christus. Hij het enige en ware hoofd van de kerk op aarde.

Een dominee komt en gaat, mensen komen en gaan, maar Gods woord blijft in eeuwigheid bestaan.

 

Ik persoonlijk heb de rust gevonden. Het is goed na zeven jaar te gaan. Neen het werk is niet af en neen er zijn nog altijd dingen die beter, meer en nog beter gekund hadden. Ja dit had nog en kan ik wel nu..

Ik heb echter ervaren dat God mij nu roept tot een nieuwe taak en aan die roeping wil ik gehoor geven. Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand... Hier vertrouw ik op, Hij zal de roeping ook gestalte geven en bevestigen.

En zeg nu zelf broer, zus wie ben ik in het grote geheel van Zijn raadsbesluit? Wie ben ik in Zijn plan met de gemeente en in Uw geloofsweg?

Het is goed dat ik mij gedrongen voel om nu te gaan, ik zou mij op den duur belangrijker gaan voelen dan ik eigenlijk mij zou mogen voelen. Het werk gaat voor mij nu door op een andere plaats, ook daar mag ik Hem dienen.

Wij allen mogen God dienen op onze eigenwijze, met de door Hem aan ons gegeven gaven. Hoe wonderlijk werkt de Heilige Geest en hoe wonderlijk wil Hij Zijn vruchten uitdelen.

 

Moge God ons hierin zegenen en bijstaan, moge God ons rijkelijk Zijn Geest geven opdat wij blijvend Hem verder mogen dienen op de plek waartoe Hij eenieder van ons geroepen heeft, het zij in ons gemeentewerk, familie, werk en schoolplek.

 

Welk een genade dat wij ons Zijn kinderen mogen noemen,

Hij Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

Hem zij de eer tot in alle eeuwigheid,

Amen.

20:33 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |