02-04-11

Paasoverdenking

..Die Poort staat open voor U en voor mij..

 

En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud

is ook uw geloof (1 Corinthiers 15: 1-34, met name vers 14)..

Houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Joh. 16: 33).

 

Waarom Pasen?

Met Pasen vieren wij dat zowel vriend als vijand Jezus niet opgesloten kon houden. (1)

Wat als onze Here Jezus nog in het graf gelegen zou hebben? Dan was Zijn levensverhaal geen bijzonder levensverhaal. Hij zou opgegaan zijn in Zijn tijd. Blijkbaar had Gamaliël het bij het rechte eind. Hoe zei hij het ook al weer?

'Laat u niet in met deze mensen, laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt' (Hand. 5).

In Jezus openbaarde zich Vaders liefde. Wie hem gezien heeft, Zijn daden en woorden gevolgd heeft, kan niet anders dan zeggen hier liep Gods geliefde Zoon op aarde.

Gezien Jezus dus niet is als al die andere verlossers voor Hem, is Hij dus wat Hij zei dat Hij was, namelijk: de goede Herder die Zijn leven vrijwillig aflegde om het goede voor Gods kinderen te verkrijgen.

Hij is, zoals Paulus in de eerste Corinthiers brief schreef: 'de Adam in wie allen levend gemaakt worden'.  Bracht de eerste Adam/mens de dood en ziekte in de wereld, dan bracht en doorbrak de tweede Adam, dus Jezus, die doodscirkel en opende een Weg naar het ware Leven.

 

Gelooft U dat?

Wat? Dat Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven? Als U, jij dat niet doet zo moet ik je vertellen dat je leven nutteloos is. Dan ben je geboren om te sterven. Hoe plat wil je het hebben? Dan draait heel je leven gelijk dat ook al was in Paulus' tijd om 'Kom laten we eten, drinken, leven en roven'.

 

Wat is nu de zin van je leven als je een volgeling bent van Jezus' Weg? (2)

Als Christen geloof je in Christus en belijd en getuig je dat Christus is opgestaan. Als Christus niet is opgestaan, dan is het 'evangelie', het goede nieuws, een leeg en zinloos gegeven. Er is geen troost, geen hoop en bemoedigend antwoord op de eindeloze cirkel van dood, ziekte en zonde. Dan zitten wij vast en is er geen uitkomst meer uit de dood. 

 

Wat wil Jezus' levensverhaal ons duidelijk maken?

Hij is opgestaan. Wat betekent dat voor ons? Als Jezus Gods Zoon is dan houdt God zoveel van ons dat Hij voor onze overtredingen Zijn eniggeboren kind gaf. Als God zoveel van Jezus hield om Hem uit de dood op te doen staan, dan kunnen wij in Hem ervan verzekerd zijn, dat Hij die Jezus tot leven bracht, ook ons zal opwekken.

Ja nog meer zegt Paulus, als je niet gelooft in Jezus' opstanding, dan geloof je in een persoon die noemde Jezus, slechts een persoontje met mooie en indrukwekkende spreuken maar meer ook niet.

'Nee', zegt Paulus tegen die Corinthiers die niet in de opstanding geloven, 'die Jezus en die opstanding van Hem, dat is de kern van ons geloof.'

Allen die in Jezus' offer en opstanding geloven, allen die in Jezus' leven en sterven geloven, zullen met Hem zijn ook in een leven na dit vleselijke leven. Ons leven als Christenen valt en staat met ons geloof in Jezus' opstanding.

 

Waarom Pasen volgens Paulus?

Wee de mens, die slechts horizontaal leeft. Gezegend de mens die gelooft dat er na dit leven nog een Poort is die leidt naar een land van melk en honing. 

Houd daarom goede moed, Christus Jezus Uw Heiland en Zaligmaker heeft de wereld overwonnen,

voor U en voor mij,

voor hem en haar die gelooft in de opstanding, is er Leven, eeuwig Leven.

Zie en komt dan toch, die Poort staat open.. 

voor U en mij..

   

 

Om over na te denken

(1) In Mattheüs 28 wentelde een engel de grafsteen weg. Wie wentelde in Mattheüs 27 de steen er voor en wie verzegelde het graf?

Kunnen wij Jezus ook wegstoppen? Waarom zouden wij dat doen? Waarom doen Jezus' tegenstanders dit?

Uiteindelijk en dat mag ons moed geven en troosten, toch zal gebeuren wat God wil en dat ondanks wat vriend en vijand wil!

 

(2) Te Antiochië worden de volgelingen van Christus voor het eerst 'Christenen' genoemd (Hand. 11:26). Daarvoor worden zij mensen van Zijn Weg genoemd. (Hand. 9: 2). Een mooie verwijzing naar Jezus' uitspraak in Joh. 14 vers 6.

Waarom zouden Christenen nog zo genoemd worden? Hoe noemen mensen om U heen U gezien U nog steeds tegen alle tijdsgeest in een volgeling van die dwarsligger bent?

Welke weg en waarheid volgen de mensen om U heen? Zou persoonlijke voorbede en/of gesprek iets vermogen?

20:01 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Stille Week Deo Volente 21 april t/m 24 april 2011

Witte Donderdag 21 april 2011

 

Bijbelteksten voor eigen lezing:

·         Exodus 12: 15-20

·         Mattheüs 26: 17-25, de voorbereiding van de paasmaaltijd, het verraad voorzegd.

 

 

Gedicht

 

Witte donderdag

De maaltijd staat gereed
de gastheer treedt nu binnen
die als geen ander weet
de eindstrijd gaat beginnen.

Hij spreekt ze allen aan
dit is Mijn laatste maal
de verrader zal straks gaan
vanuit de bovenzaal.

Gedenk zo lang je leeft
met beker en met brood
dat mijn sterven leven geeft
redt van de eeuw’ge dood.

Wanneer je mij verlaat
zal Ik Mijn offer brengen
voor de wereld die Mij haat
Mijn bloed gaan plengen

opdat het jullie reinigt
van zonden groot en klein
je door Mij geheiligd, witter
dan de witste sneeuw zal zijn.

               Ina Van der Welle

 

 

Goede Vrijdag 22 april 2011

 

EREDIENST MET VIERING HEILIG AVONDMAAL

19.30u.

 

Bijbelteksten voor eigen lezing:

·         Exodus 12: 21-28

·         Mattheüs 26: 26-29, de instelling van het Avondmaal

·         Johannes 18: vers 1 tot hoofdstuk 19 vers 42

 

Lied

 

De weg naar het kruis

Uw weg is voor Mij lijden
een hof vol angst en smart
in ’t duister moet Ik strijden
de dood benauwt Mijn hart
Uw beker moet Ik drinken
Uw bitt’re gramschap Heer
Mijn bloed zal Ik U schenken
Ik leg Mijn leven neer.

De ure is gekomen
Mijn vijand is nabij
de woorden uitgesproken
de kus verraadt nu Mij
de Mensenzoon gebonden
gegeseld en gehoond
onschuldig, zonder zonden
veroordeeld tot de dood.

De kruisdood zal Ik dragen
Uw toorn nu ondergaan
in liefde zonder klagen
neem Ik de beker aan
zo zal Ik hen bevrijden
die Mij gegeven zijn
betaal Ik met Mijn lijden
maak Ik hen voor U rein.

Op de wijs van gez. 183 L.v.k  (o hoofd bedekt met wonden)

   

 

Zaterdag 23 april 2011

 

Bijbelteksten voor eigen lezing:

·         Jesaja 54: 4-14

·         Jesaja 55: 1-11

 

 

Zondag 24 april 2011

 

OPSTANDINGSZONDAG Deo Volente 24 april 2011

Eredienst om 9.30u.

 

Bijbeltekst voor eigen lezing:

·         Mattheüs 28: 1-10

 

 

Gedicht

 

Opstanding

 

Het kwam zo stil, dat eerste grijze licht

dat 't open graf beroerde op die derde dag

heel lang geleden. Daar, waar het gewicht

van nacht en dood met donk're wanhoop lag

op vele harten, rees de dag. Een vogel zong;

cypressen stonden zwart tegen de lichte lucht.

En God sloeg op de zon als op een gouden gong:

een stroom van licht joeg wachters op de vlucht.

 

Zo komt Hij weer, als niemand Hem verwacht-

En Hij, Die eenmaal uit de dood is opgestaan

maakt doden levend na een donk 're nacht;

de zon komt op die nooit zal ondergaan!

 

                             Nel Benschop

20:00 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

450 jaar Guido de Brès

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat Guido de Brès de Nederlandse geloofsbelijdenis of Confessio Belgica opstelde. In 1561 gooide hij een exemplaar over de poort van het kasteel van Doornik, waarmee hij naar de toenmalige overheid wilde laten zien waar protestantse Christenen voor staan.

 

19:57 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |