02-04-11

Guido de Brès

Guido de Brès is de opsteller van de Belgische of Nederlandse geloofsbelijdenis.

Wie was hij? Hij was iemand die in de eerste helft van de zestiende eeuw ingewonnen werd voor het evangelie.

In 1548 vluchtte hij met tal van geloofsvluchtelingen naar Engeland. In o.a. Londen studeerde hij voor dominee. In 1552 preekte hij het evangelie te Rijssel (Lille), vanaf 1559 diende hij de gemeente te Doornik en vandaaruit die van Rijssel en Valenciennes. In 1561 stelde hij de Nederlandse geloofsbelijdenis op. Het zijn 37 artikelen waarin hij weergeeft waarin Protestantse Christenen geloven. In 1567 stierf hij de marteldood.

 

Vanuit de gevangenis schreef hij zijn vrouw de volgende brief:

 

Mijn dierbare en zeer geliefde vrouw in onzen Here Jezus!

Uw angst en uw smart treffen mij midden in mijn vreugde en opgewektheid. Daarom schrijf ik u deze brief, des te eerder daar gij mij steeds vurig bemind hebt en het den Heer thans behaagt om te scheiden, in welke scheiding ik uw verdriet meer gevoel dan mijn eigen, en ik verzoek u zo dringend als ik dat vermag om u niet bovenmate te ontstellen, opdat gij God niet beledigen moogt..

Toen mij men gevangen nam, zeide ik tot mijzelf: wij deden verkeerd daaraan om in zo grote schare te trekken; wij zijn door deze of gene verraden, wij hadden door moeten lopen, en bij al deze en dergelijke gedachten bleef ik inwendig geheel ontsteld, tot ik mijn geest daartoe had gebracht om over Gods voorzienigheid na te denken.

Toen begon mijn hart een merkwaardige vrede te voelen; ik begon nu te spreken:

Mijn God, Gij hebt mij op de door U bepaalde tijd en plaats doen geboren worden, en gedurende al de jaren mijns levens hebt Gij mij in wonderlijke gevaren behoed en bewaard en volkomen uitredding gegeven. Wanneer nu dan het ogenblik gekomen is, waarop ik dit leven moet verlaten om tot U te gaan, welnu, dan geschiede Uw heilige wil; ik kan niet ontkomen uit Uw handen en zelfs als ik het kon, ik zou het niet willen, want mij geheel te buigen onder Uw wil, daarin bestaat al mijn geluk...

Ik had nooit gedacht, dat God zo genadig zou zijn jegens een zo onwaardig schepsel als ik ben. Ik bemerk thans de trouw van mijn Here Jezus Christus. Ik zet nu in daad om wat ik anderen zo vaak heb gepredikt, en waarlijk, als ik naast mijn ervaring van nu mijn preken van toen plaats, moet ik bekennen: ik sprak als een blinde over kleuren. Ik heb meer geleerd en heb meer vorderingen gemaakt sinds ik gevangen ben dan in mijn hele leven; ik ben op een heel goede school; ik heb de Heilige Geest, die mij voortdurend opricht en die mij leert om de wapenen in deze strijd te hanteren.

Aan de andere kant gaat Satan, de vijand van al Gods kinderen, als een brullende leeuw om mij heen om mij te verslinden.

 

Maar Hij, Die tot mij sprak: "Vrees niet, Ik heb de wereld overwonnen", maakt mij overwinnaar en reeds zie ik den Heer, hoe Hij Satan onder mijn voeten werpt en ik bemerk de macht van God, Die zich in mijn zwakheid krachtig betoont.

Onze Heer doet mij enerzijds mijn zwakheid en onmacht bemerken..en aan de andere kant troost Hij mij en versterkt hij mij op nooit vermoede wijze..ik drink, slaap beter dan de vijanden van het Evangelie…

 

God laat niet af om Zijn beloften te vervullen en mijn hart te troosten.Ik bid God, dat Hij u moge troosten en onderwerping aan Zijn heilige wil moge geven.

Ik wens U alle goeds!

 

Uw trouwe echtgenoot,

 

Guy de Bray,

dienaar des Woords te Valenciennes

en tegenwoordig gevangene voor den Zoon van God.

 

19:53 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.