20-11-07

KERST, IMMANUEL G'DS LIEFDE OOK VOOR JOU?

Kerst, Immanuel Gods liefde ook voor jou?

 

Jesaja 9 vers 5 en 6

Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

 

Matteus 1 vers 20-23

Zie een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide:

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekend: God met ons.

  

Op het moment dat ik deze overdenking schrijf, zie je in winkels tal van feesten in schappen de revue passeren. Het lijkt wel dat het ene feest het andere feest de deur uitkijkt.

Je vraagt je af: zouden de mensen nog wel door die kooproes, waar ze ingedreven worden, nog stilstaan bij de diepere betekenis van kerst?

 

Kerst.

Waar moeten we de diepere betekenis van kerst zoeken?

Misschien wel in de vele namen die Jezus in de Bijbel heeft. Volgens kenners zijn er ruim 700 namen en titels te vinden in de Bijbel aangaande Jezus. Er is zelfs ooit een dominee geweest die in alfabetische volgorde Jezus’ namen heeft weten terug te vinden in de Bijbel.

Best knap, niet?

Dat ga ik nu niet allemaal opsommen, maar een paar zullen dadelijk wel door mij aangehaald worden en een tweetal verzen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament kon U al lezen uit Jesaja en Matteus.

 

De Bijbel en de Namen die er genoemd worden.

Bij de geboorte van hun kinderen geven ouders hun kinderen namen. Namen van mensen die voor hen iets betekenen, of van steden en landen waar ze vandaan komen, of van Bijbelse

personen, zoals bijvoorbeeld Daniël, Lukas en zo zijn er nog wel een paar mensen in de kerk te noemen.

Jezus heeft tal van namen in zowel het Oude (eerste) als het Nieuwe (tweede) Testament.

De namen die Hij heeft, dienen om ons duidelijk te maken wie Jezus is, wat Hij betekend heeft en nog steeds betekent in het leven van mensen.

Nu om er toch een paar te noemen: Jezus wordt genoemd:

-de alfa en de omega..dat zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Dit om er mee aan te geven: 'Ik, Jezus ben het begin en het einde’(Openbaringen 1: 18; 22:13) van alles. Ik ben eeuwig altijd durend, niemand anders.

-Messias, dat betekent zoveel als: Hij is de langverwachte (Joh. 4: 25), de gezalfde Gods.

-of Jezus wordt ook God genoemd in Johannes 20: 28 en om er nog een uit het Nieuwe Testament te noemen:

-Jezus het Lam Gods. Een titel die weer verwijst naar het offer dat in het Oude Testament voorkwam waar de mensen in Jezus’ tijd en al daarvoor dieren offerden tot God, die door God

weer geaccepteerd werden als zoenoffer voor hun zonden. Sinds het offer van Jezus wordt Jezus door Christen en vooral door God gezien als het ultieme zoenoffer, vlekkeloos was dit lam in alles ons mensen gelijk, behalve in de zonde. Jezus had er geen.

Andere namen zijn: de ware wijnstok, de goede Herder, Heiland, Zoon des Mensen, het Woord..

In het Oude Testament vindt je ook tal van namen die op Jezus van toepassing zijn bijvoorbeeld: de Losser,  Koning der Ere, Banier der volken, Fontein tegen de zonde, Kind...

Of bijvoorbeeld uit Jesaja 9 vers 5: 'want een kind is ons geboren...en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst’.

In Matteus 1 vindt je Jezus, die genoemd wordt 'Immanuël'.

 

Immanuël dat is Gods liefde voor en met ons.

Wanneer men in de bijbel iemand een naam geeft, dan zegt dat vaak iets over:

1. de gever van de naam, 2. de drager van de naam en 3. iets over de ontvangende partij.

Wanneer we dit dus op Jezus toepassen, dan lezen we 'Maria zal zwanger worden, een zoon baren en Hem de naam geven Immanuël.

Het initiatief tot het geven van de naam komt via een boodschapper Gods, dus rechtstreeks van God. In Immanuël, het God met ons, lezen wij dus dat God in Jezus naar ons omkijkt.

God grijpt in de tijd, in Zijn schepping in en doorbreekt met Zijn licht onze duisternis.

Op Lucas 2, het voor ons overbekende kerstverhaal, leggen sommige bijbellezers het schema: onze ellende die je terugvindt in het leven van de herders, Gods verlossend handelen in de geboorte van Jezus, de langverwachte Messias, en mensen dankbaarheid die u weer terug kunt vinden in de herders die ons voorgingen/voorgaan in de verkondiging: de Heiland is ons geboren.

Aan de dankbaarheid van mensen, daar mankeert het soms aan en daar maken we weer de draai naar boven naar onze vraag: wat was en is ook al weer de diepere betekenis van kerst?

 

Nu, als het aan ons mensen zou liggen, zouden wij blijven liggen in duisternis, in klagen en wanhopen, we zouden helemaal niet naar dat licht grijpen. Omdat wij niets kunnen met een koning geboren in een stal, een koning niet machtig zoals keizer Augustus of koning Herodes, maar een klein kwetsbaar kind. Een Redder aan het kruis, in Zijn zwakheid groots. Nee, wij hebben meer iets met een koning die in een paleis leeft, groots, mooi, machtig dat spreekt meer aan. Maar toch er is iets wat ons bezig houdt. In Gods ingrijpen in onze wereld zien wij dat God totaal anders is, anders handelt, optreedt dan dat wij menselijk gezien zouden doen en willen. Het licht steekt in Zijn handelen, in zijn ingrijpen, totaal af tegen het doen en handelen van mensen..Wonderlijk niet en altijd vernieuwend krachtig, het verhaal van Jezus en die stal in Bethlehem blijft, sinds zijn ontstaan, ons mensen boeien. Ondanks dat het anders is dan hoe wij denken bij een geboorte van een koning...

.

God is liefde.

Wat een geluk voor ons mensen dat God liefde is. Er is trouwens niets groter dan de liefde en dat groter is dan God. Het mooie van Gods liefde is dat God ondanks ons haperen, ons anders willen, ondanks onze duisternis, dat Hij met kerst blijvend opnieuw Zijn vergevende liefde aanbiedt in Jezus. Wat een wonderlijke God is toch die God van Israël dat die blijvend, steeds opnieuw ons Zijn vergevende liefde aanbiedt met kerst. Steeds weer zegt Hij ons: u bent fout bezig, maar Ik geef en biedt u naast het oordeel, toch Mijn vergeving en Mijn hoop aan.

Immanuël dat is Gods liefdesverklaring in Jezus aan ons. Zijn licht dus dat doorbreekt in onze duisternis. Godzij dank om Jezus dus Zijn kerstgift, Zijn cadeau voor ons.

 

Als u de lijn van de overdenking gevolgd hebt, dan hadden we het dus via Jezus’ naamgeving: over de diepere betekenis van kerst, over de Gever God, over Jezus, Zijn Geschenk, Zijn Immanuël.

 

En nu wij als ontvangers.

Hoe zit het nu met ons: heeft de duisternis nog behoefte aan licht, dat anders is dan ons licht/duisternis, hebben wij nog wel behoefte aan vernieuwend, verwarmend en hunkerende liefde.

Wij zeiden al: 'God is liefde' en gelijk elke liefde hunkert ook God naar wederliefde, onze liefde dus. Op Gods aanbiedende, vragende liefde wenst, verwacht, hoopt God op een antwoordende liefde van onze kant.

Hoe moet die liefde zijn van ons naar Hem. Nee, niet groots, pompeus..nee gewoon, ja zelfs anders, klein, eenvoudig, antwoordend in navolging van Jezus, volgzaam, nederig, kinderlijk vertrouwend, gelijk Jezus was in de kribbe en als volwassene die Zijn Vader nog steeds Abba noemde.

Gods liefde zegt ons dus iets over Zijn liefde voor en met ons en daar wijst Jezus’ naam ons op. De Gever God, Jezus Zijn Immanuël en dat alles voor ons.

En wij, wat betekent kerst voor u, jou nog als je weet hebt van de Gever, van Zijn kerstgift, Zijn Immanuël met ons?

Kerst niet zomaar een feest gelijke alle andere feesten, dat weggekeken wil worden door weer een ander feest maar een feest dat op zijn diepere betekenis voor ons en door ons aangesproken wil worden. Kerst een feest van de Gever, van Zijn Geschenk en van ons…

Kerst, Immanuel Godsliefde ook voor jou???

16:06 Gepost door Rony in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: meditatie, liefde |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.