18-05-17

Erediensten juni 2017

Zondag 21 mei, 10.00 uur - 6de van Pasen

 • Voorganger: ds. G.J. Kroon
 • Organist: Sebastião Da Costa

 Zondag 28 mei, 10.00 uur - 7de van Pasen Viering Heilig Avondmaal

 • Voorganger: ds. Elly Bouman
 • Organist: Sebastião Da Costa

Elke d'Hulst en Ando Rakotonomenjanahary  -die vanuit de Evangelische Christengemeente Roeselare worden uitgezonden- presenteren het project van Tearfund in Madagascar waarvoor zij gaan werken.

Zondag 4 juni, 10.00 uur – Pinksteren

 • Voorganger: ds. Elly Bouman
 • Organist: Daniël Verlinde
 • Medewerking kinderkoor en soliste: Ina Hoebeke
  • In deze eredienst worden Aurélie en Julien Moray gedoopt

 Zondag 11 juni, 10.00 uur – zondag Trinitatis 

 • Voorganger: ds. Elly Bouman
 • Organist: Daniël Verlinde

  Zondag 18 juni, 10.00 uur -1ste na Trinitatis 

 • Voorganger: dhr. Rafaël Sette
 • organist: Sebastião Da Costa

 Zondag 25 juni, 10.00 uur – 1ste van de zomer / Viering Heilig Avondmaal

 • Voorganger: ds. Elly Bouman
 • Organist: Sebastião Da Costa

Zondag 2 juli, 10.00 uur – 2de van de zomer

 • voorganger: mevr. E. Maassen
 • Organist: Daniël Verlinde

23:06 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-17

Kerkelijk jaar

Kerkelijk jaar

Op 27 november is het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. In de jaarcyclus gaan we van het ene hoogfeest naar het andere. Dat is zichtbaar aan de kleur van het antependium (het kleed) over de tafel en de kleur van de stola die de voorganger draagt. Het gebruik van kleuren in de eredienst is volgens historici al tien eeuwen oud. Dit gebruik, zo hebt u wel gezien, is ook in ‘de Geuzentempel’ weer ingevoerd.

Kleuren gebruiken in de kerk is mooi, maar wat betekenen die kleuren? We zetten het hieronder nog eens op een rijtje in de hoop dat de kleuren zeggingskracht krijgen en ons meenemen van het ene heilsfeit dat we vieren naar het andere.

Advent

Het kerkelijk jaar begint met de vier weken van Advent. Advent betekent ‘komst’. Het duidt op het verlangen naar de komst van Christus en zijn rijk, een verlangen dat doorklinkt in de erediensten. De liturgische kleur in deze weken is paars. Paars vanwege het karakter van deze tijd, een tijd van bezinning, inkeer, berouw en boete. Het is de tijd waarin we zingen: ‘Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?’

Kerst

Kerstfeest wordt gevierd in de christelijke kerk sinds de vierde eeuw. Het heidense Natalis Invicti Solis, zonnewendefeest werd toen als het ware gekerstend, voortaan zou het zijn: het geboortefeest van Jezus die het Licht is voor de wereld, de Zon der gerechtigheid. De kleur die daarbij hoort is de kleur van licht en vreugde: wit. Deze kleur blijft tot en met de eerste zondag na Epifanie.

Epifanie

Het woord Epifanie is voortgekomen uit de kerkelijke term ‘epiphania’ (Latijn) ontleend aan het Grieks ‘epiphaneia’, dat betekent ‘verschijnen’ of ‘aan het licht brengen/openbaren’. Met Epifanie gaat het om het verschijnen van onze Heiland.

Vanouds vierde een groot deel van de kerk op 6 januari de geboorte van Christus – en nog zijn er christenen (o.a. in de Russisch Orthodoxe kerk) die dat op die datum doen. In de meeste westerse kerken wordt Epifanie gevierd aan het begin van het kalenderjaar en gaat het in de Evangelielezing over de komst van wijzen uit het Oosten of de doop van Jezus in de Jordaan of over het eerste wonder dat Jezus deed in Kana.  

Na Epifanie komt de groene kleur weer in de kerk. Groen is de kleur van groei en hoop. Het Evangelie van Jezus’ komen in de wereld is bron van leven, hoop en groei.

Veertigdagentijd

Opnieuw komt de kleur paars in de kerk: de kleur van inkeer en boete. Dat is de tijd voor Pasen. Die tijd begint met Aswoensdag, genoemd naar de as van de verbrande palmtakken van de Palmzondag van het vorige jaar. In de Rooms Katholieke kerk (en tegenwoordig ook wel in protestantse kerken) krijgen gelovigen dan een kruisje op het voorhoofd een breekt een tijd aan van vasten/versobering.

In de Reformatorische traditie wordt deze tijd voor Pasen ook wel aangeduid als de Lijdenstijd. Een tijd van zeven weken waarin –evenals in de katholieke traditie- het lijden en sterven van Christus wordt verkondigd, bezongen en roept tot inkeer en bezinning.

De Stille week

De week die begint met Palmzondag, wordt genoemd: de Stille week voor Pasen. Aan de vooravond van zijn dood vierde Jezus met zijn leerlingen de maaltijd die de Exodus, de Uittocht uit Egypte gedenkt. Gaandeweg krijgt deze Maaltijd een nieuwe betekenis als Jezus het brood en de beker neemt en hen daarmee bepaalt bij zijn lichaam en bloed, zijn leven dat Hij zal geven tot vergeving van zonden. Met deze instelling van het Avondmaal, op donderdagavond beginnen de dagen van Pasen, die omvatten: de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag, de Stille Zaterdag en het hoogfeest van Pasen.

 Pasen

Met Pasen verandert de kleur in de kerk in wit. We groeten elkaar met de aloude Paasgroet: De Heer is waarlijk opgestaan, de Heer is verrezen. We horen en zingen van Jezus’ overwinning op zonde en dood, een grote vreugde waarin alles gelovigen mogen delen.

Hemelvaart

Na Pasen blijft het wit van de vreugde nog wekenlang in de kerk. Op de 40ste dag na Pasen vieren we Hemelvaartsdag. Zoals Israël 40 jaar na Pascha het beloofde land binnentrok, zo trekt Jezus de veertigste dag na zijn uittocht uit de dood vanaf de Olijfberg de hemelse heerlijkheid binnen. Een wolk (beeld van de ‘Sjekina’, luister van God) onttrekt Hem aan de ogen van zijn leerlingen.

Nog steeds blijft de kleur wit. Ook op de zondag die volgt, die genoemd wordt weeskind-zondag, of weeszondag. Zo genoemd vanwege de belofte van Jezus voor zijn hemelvaart: Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Hij zou de trooster, de Heilige Geest, zenden.

Pinksteren

De Heilige Geest komt met Pinksteren, 50 dagen na Pasen. De kleur in de kerk is dan rood, de kleur van vuur, de vlam van de Geest. Uit alle windstreken zijn pelgrims bijeen in Jeruzalem om daar het grote oogstfeest, Sjavoet, te vieren. Het feest doet bovendien denken aan de wetgeving op de berg Sinaï. Juist op dit feest zendt God de Heilige Geest. Er is een geweldige wind en tongen van vuur en ieder hoort in zijn eigen taal het Evangelie van de Opgestane Heer. Duizenden mensen komen tot bekering en laten zich dopen.

Trinitatis

De zondag na Pinksteren wordt de kleur wit. Het is het feest van de Drie-eenheid, waarop Vader, Zoon en Heilige Geest worden geëerd vanwege Gods grote daden. Na Trinitatis gaan we de zgn. ‘feestloze’ tijd in. De kleur is dan groen, teken van de grote zomer die komen zal.

Het nieuwe kerkelijk jaar, 2016-2017 is nu begonnen. Laat onze bede zijn dat we gedurende het jaar het Evangelie in- en uitademen, sterker nog: dat het Evangelie ons hele leven doortrekt en kleur geeft. De kleur van Hem die een ieder aanspreekt en roept: Kom, volg Mij!

Ds. Elly Bouman

13:20 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-12-16

WELKOM DS. ELLY BOUMAN

361-kerst-achtergrond-rood.jpg

Terugblik op de

verbintenisdienst

Met dankbaarheid kijk ik terug op de dienst van 25 september jl. waarin ik als predikant werd verbonden aan de Protestantse kerk van Roeselare. In een volle ‘Geuzentempel’ klonken Woord, lied en gebed tot eer van God. Hij is het die ons leven leidt die Zijn gemeente niet loslaat en ook mijn weg leidde van twee kleine dorpsgemeenten in Zeeland, Nederland naar de stad Roeselare in België.

Ds. Van der Sar uit Brugge, die de gemeente in de vacante periode heeft begeleid, leidde de dienst van verbintenis. Bemoedigd door woorden van zegen, ook van aanwezige collega’s mocht ik hier beginnen. Vanuit Psalm 121 en Filippenzen 4:4-7 zijn we op weg gegaan. Die Psalm als reislied om samen als gemeente en voorganger op te trekken niet wetend wat te wachten staat. 'Bergen... waar komt mijn hulp vandaan?'

Het antwoord komt van de andere zijde, als het ware vanuit de tempel waarnaar de dichter onderweg is: Mijn hulp is van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft.  Die Heer gaat mee, als een schaduw aan onze rechterhand. Hij is het die in ons bestaan gekomen is in Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Redder en Heer. Laat Hij, zegt Paulus, onze vreugde zijn en blijven. Dan hoeven we niet bezorgd te zijn maar mogen we alles met bidden en smeken onder dankzegging bij Hem bekend maken; alles open leggen voor Hem, dan kan Hij in en door ons Zijn wil en plan  uitwerken.  Na de dienst werden goede woorden van welkom gesproken door de voorzitter van de Synodale Raad, ds. S. Fuite, door consulent ds. F. van de Sar, door dr. R. Liagre namens district Oost-West Vlaanderen, de kinderen van de nevendienst stelden zich voor met de betekenis van hun naam,  mw. Frieda van Hal sprak namens de kerkenraad en uiteraard pasten daarna woorden van dank van de zijde van de nieuwe predikant. 
 
Na de dienst was er tijd en gelegenheid voor onderlinge ontmoeting, begroeting en gesprek. Bovendien stonden in de keuken heerlijke gerechten te wachten waar velen van genoten. Het heeft me bijzonder bemoedigd zoveel mensen te ontmoeten, uit alle hoeken van de kerk. Het stemt dankbaar dat er ook met de Rooms Katholieke kerk goede contacten zijn en dat deken De Smedt aanwezig was. De aanwezigheid van velen, ook uit vorige gemeenten, vrienden en familie heeft me goed gedaan. Dank aan allen en bovenal dank aan God, want Hij is –met Psalm 100 gezegd- overstelpend goed!                                                                                                      

                                                                                                                                                 Ds. Elly Bouman

 

Beste gemeenteleden,
 
De grote stap naar Roeselare is gezet. Op 15 september stond de verhuiswagen voor in Nieuw- en Sint Joosland en nog diezelfde dag werd alles uitgeladen aan de Adriaen Willaertstraat in Roeselare in een schoon huis – dank aan alle dames en heren die daarvoor hebben gezorgd!!
 
In deze paar zinnen zit een wereld van allerlei ervaringen. Overtuigd dat God me geroepen heeft naar de plek waar ik nu ben heb ik afscheid genomen van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem. Twee Protestantse gemeenten waar ik 8 jaar lang dienstbaar mocht zijn. Waar een sterke geloofsverbondenheid is gegroeid. Waar ik in de kerkenraad zei: ‘het voelt als losgescheurd worden.’  Intussen hoor ik uit de gemeenten daar goede berichten. Dat stemt me dankbaar en geeft moed om me te geven in de gemeente hier.  Het huis aan de Adriaen Willaertstraat is intussen geworden tot een goede plek, om te wonen, werken en ontspannen en de poes, meeverhuisd uit Nederland, heeft het helemaal naar zijn zin. 
 
Vanaf 25 september ben ik nu verbonden aan ‘de Geuzentempel’ en probeer ik mijn weg te vinden in Roeselare, in West-Vlaanderen en in de diverse geledingen van de kerk. Het was me al bekend: de Geuzentempel is een veelkleurige gemeente. Daar begin ik steeds meer van te ontdekken en dan bedoel ik zeker niet alleen in huidskleur, maar vooral ook in levens- en geloofservaringen. Zoals ik ook al in de Geuzenbrief heb geschreven wil ik de eerste maanden tijd uit trekken om u en jou maar ook de omgeving, andere gemeenten en de verhoudingen binnen de VPKB en de samenleving een beetje te leren kennen. 
 
Bij dat alles hoop ik dat de wekelijkse erediensten voor iedereen, van de jongste tot de oudste, een oase zullen zijn om op te ademen in de kracht en genade van onze Heer. Ik doe dan ook een hartelijke oproep aan allen om er te zijn op zondagmorgen! Samen de lofzang gaande houden, samen delen wat God ons in Zijn Woord toevertrouwt. Als gemeente en individu worden we, als we echt luisteren, gevormd door dat levende Woord en zijn we (zoals Jezus zelf zegt) licht en zout in de samenleving. 
Samen zijn we gemeente van Christus, op allerlei manieren mogen we dat ervaren en elkaar daarin bemoedigen, dat geldt niet alleen de zondagse erediensten maar ook de ontmoetingsmomenten met de kinderen in de kindernevendienst en met tieners en jongeren door de week. Vergeten we daarbij ook niet de seniorenmiddagen, de Bijbelstudie, het gebedsuur en de zomaar spontane ontmoetingen met deze of gene.  Graag deel ik met u een lied1 als gebed voor ons gemeente-zijn:
 


God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
 
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.
 
Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad dragen door de landen, zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
 
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
 
Allen een hartelijke groet, God zij met u/jou! 
 
 
 
                                                             1 Uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2013 Tekst en melodie van Dieter Trautwein – ‘Komm, Herr, segne uns’ Vertaling Ad den Besten

 

13:10 Gepost door Rony in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diensten |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende